On sa vám daruje v Dieťati (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Aj tohtomesačné posolstvo Panny Márie sa podobá na mnohé predchádzajúce posolstvá. Sú to pozvania k modlitbe. Akoby nám chcela Panna Mária usilovným opakovaním tých istých alebo podobných pozvaní povedať, že sme nepočuli alebo sme nedostatočne počuli jej pozvania.

Keby mal každý odpovedať na otázku: Čo je modlitba?, určite by sme počuli veľa rôznych odpovedí. Modlitba má veľa významov.

Môžeme sa modliť naučené formule alebo sa modliť vlastnými slovami. Môžeme sa modliť mlčaním, ale aj volaním. Modlitba je meditácia, rozjímanie. Modlitba je ruženec, modlitba je breviár. Modlitbou sú aj formulované modlitby pred jedlom a po jedle. Modlitba je aj svätá omša. Modlitba je plnenie si povinností, túžba po spravodlivosti. Modlitba je pokánie, ďakovanie, prosba, odpúšťanie. Modlitba je napokon i každý skutok lásky. Celý jeden život môže byť modlitbou.

Ľudské srdce túži po modlitbe, to v konečnom dôsledku znamená túžbu po Bohu. Človek hľadá skúsenosť autentickej modlitby, ktorá vedie k skúsenosti stretnutia s Bohom. To je modlitba, ktorá uzdravuje, ktorá z nás robí svedkov. To je modlitba, ktorá premieňa tvrdosť a pýchu srdca, ktorá nás vedie k pokániu a úprimnosti. To je modlitba, ktorá nás vedie k pokore.

Ježiš, rovnako ako jeho matka Mária, neustále zdôrazňoval potrebu modlitby, ale sa aj modlil a učil modliť. V modlitbe je dôležitá vytrvalosť. Nestačí sa modliť len príležitostne, ale je dôležité mať každý deň čas na modlitbu, a tak vytrvať v modlitbe. Len na takú modlitbu Boh odpovedá.

Na modlitbu môže byť každé miesto dobré, ale je dobré mať doma miesto, ktoré je rezervované na modlitbu.

Ježiš nás učil, že bez modlitby v živote nemôžeme nič urobiť v súlade s Božou vôľou. Neexistuje nevyslyšaná modlitba. Boh môže odložiť vypočutie modlitby, ale nemôže nevypočuť. On vždy vypočuje to, čo je dobré pre našu spásu. Dôležité je v modlitbe nepochybovať. Taktiež je v modlitbe dôležité odpustiť druhým a zabudnúť na ich urážky.

Panna Mária, ktorá zakúsila Božiu všemohúcnosť a ktorá nám prináša a vedie nás k živému Bohu, nás neopúšťa, neprestáva sa obracať k našim srdciam, ktoré môže naplniť len Boh našou vytrvalou modlitbou.

Modlitba

Panna Mária, Matka Božieho Syna, ty si kráčala a napredovala cestou viery. Sama si zakúsila Božie mlčanie a počas toho mlčania si neochabla v odovzdanosti a modlitbe. Vďaka ti, že nás neopúšťaš ani vtedy, keď sme často hluchí na tvoje pozvania. Vďaka ti, že nás chceš priviesť k skúsenosti a stretnutiu s Bohom, ktorým si celá naplnená. Zvlášť ti odovzdávame všetkých, ktorí sa vzdialili od modlitby, od Boha a žijú v nepokoji a strachu. Pohliadni na všetkých, ktorí sú zotročení neviditeľnými reťazami otroctva rôznych hriechov, ktoré vedú k záhube a otroctvu. Prihováraj sa za nás, svoje deti, aby sme sa na tejto pozemskej púti nestratili. Ty si Matkou odovzdanosti sa Bohu. Nauč aj nás odovzdávať svoje dni a svoje srdcia Bohu, aby sme zažili Ježišovo narodenie v našich srdciach. Amen.

Predchádzajúce

Dovoľme Ježišovi, aby sa narodil (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.11.2019 (Terka Gažiová)