Pápež František vo Fatime: pútnik nádeje a pokoja

„Ďakujem vám za vaše každodenné modlitby, ktoré tak veľmi potrebujem, ako hriešnik spomedzi hriešnikov… Modlitba osvecuje moje oči, aby som mohol vidieť a milovať druhých tak ako ich vidí a miluje Pán.“ S takouto veľkou pokorou sa pápež František pripravoval na slávnosť 13. mája vo Fatime.

V tomto roku sa tento deň vyznačoval dvomi dôležitými udalosťami – oslavou 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a svätorečením dvoch fatimských detí-pastierikov.

„Máme Matku!“

Svätý Otec prišiel do Fatimy ako pútnik nádeje a pokoja, aby priniesol Panne Márii nádhernú kyticu: zlatú ružu. Do tejto kytice zahrnul všetkých veriacich a priniesol ju k nohám Panny Márie.

         „Máme Matku! Máme Matku!… – pápež František niekoľkokrát zopakoval tieto slová – Panna Mária sem neprišla, aby sme ju videli. Na to budeme mať celú večnosť… Ale ona, predpovedajúc a upozorňujúc na riziko pekla, do ktorého vedie život bez Boha… prišla nám pripomenúť Božie svetlo, ktoré prebýva v nás a chráni nás. A podľa Luciiných slov traja privilegovaní sa ocitajú vo vnútri Božieho svetla, ktoré vyžarovalo z Panny Márie. Ona ich zahaľovala plášťom svetla, ktorý jej dal Boh.“

 Svätí František a Hyacinta, orodujte za nás!

Keď voláme k Márii ako deti, žijeme nádejou, ktorá nás nesie na svojich krídlach až do posledného výdychu. 13. mája vo svojej kázni venovanej udalostiam vo Fatime sa nám pápež František pokúšal ukázať cestu nádeje, ktorá nás má priviesť k úplnému obráteniu. „Pred očami máme príklady ako svätý František Marto a svätá Hyacinta, ktorých Panna Mária voviedla do nesmierneho mora Božieho svetla, aby sa mu klaňali. Odtiaľ im prichádzala sila prekonávať protivenstvá i utrpenia. Božia prítomnosť sa stala konštantnou v ich životoch“. Hlboké osobné obrátenie a evanjelizácia vlastným životom sa stanú cestou k pokoju v našich spoločenstvách, našich krajinách a medzi národmi.

Najdojímavejším momentom bolo pápežovo stretnutie „so svojou Matkou“ v Kaplnke zjavení. Za čo sa modlil Svätý Otec? Čo bolo najväčšou túžbou jeho srdca? „Vo Fatime som bol pohrúžený do modlitby za Boží národ, – spomína pápež 14. mája, – prosil som o Máriinu materinskú ochranu celého sveta… Kaplnka bola naplnená atmosférou modlitbového ticha a rozjímaniami mnohých pútnikov a v centre všetkého, v centre svojho národa bol Pán…

Panna Mária si vo Fatime vybrala nevinné srdcia a jednoduchosť malých Františka, Hyacintu a Luciu ako ochrancov jej posolstiev. Po stretnutí s „nádhernou Paňou“, ako ju volali, sa často modlili ruženec, prinášali obety a pokánie, aby sa skončila vojna a tiež za tie duše, ktoré najviac potrebovali Božie milosrdenstvo… Aj v súčasnosti sú modlitba a pokánie nevyhnutné pre        vyprosenie milosti obrátenia, aby sa skončili vojny, ktoré sa šíria po celom svete, aby sa zastavili početné veľké i malé konflikty, ktoré deformujú tvár celého ľudstva.“

Pápež pozval rôzne spoločenstvá vydať sa na cestu dialógu a vzájomnej pomoci, aby sme budovali budúcnosť na základe rešpektu, bezpečnosti a pokoja, slobodnej od akejkoľvek formy vojny.

 Zdravas´ Kráľovná

V tomto roku, 25. júna, budeme sláviť 36. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí, ktorá k nám prichádza ako Kráľovná pokoja s pozvaním k pokoju. Srdcom plným nádeje utiekajme sa k našej Matke s modlitbou, ktorú sa modlil Svätý Otec vo Fatime:

„Zdravas’ Kráľovná, blahoslavená Fatimská Panna, Panna Nepoškvrneného srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie k Bohu! Ako pútnik Svetla, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, vzdávam vďaku Bohu Otcovi, ktorý v každom čase a na každom mieste koná v dejinách ľudstva; ako pútnik pokoja, ktorý ohlasuješ na tomto mieste, vzdávam chválu Kristovi, nášmu pokoju, a vyprosujem pre svet svornosť medzi všetkými národmi; ako pútnik nádeje, ktorú oživuje Duch, prichádzam ako prorok a posol, ktorý všetkým umyje nohy za jedným stolom, ktorý nás spája.

Zdravas’ matka milosrdenstva, Panna odetá do bieleho rúcha! Na tomto mieste, z ktorého si pred sto rokmi všetkým ukázala plány Božieho milosrdenstva, hľadím na tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom, pripomínam všetkých, ktorí oblečení do krstnej bielosti, chcú žiť v Bohu a modlia sa Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj.

Zdravas’, život i sladkosť, Buď pozdravená, nádej naša, Ó putujúca Panna, ó Kráľovná celého vesmíru, v najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na radosti človeka, ktorý kráča smerom k Nebeskej vlasti. V najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, zhliadni na bolesti ľudskej rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto údolí sĺz. V najintímnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrnenom srdci, ozdob nás leskom šperkov tvojej koruny a urob z nás pútnikov, akou si bola ty. S tvojím panenským úsmevom dodaj silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím sladkým pohľadom posilni nádej Božích detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spínaš k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej ľudskej rodiny.

Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Božia Matka Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Pomôž nám, aby sme nasledovali príklad blahoslavených Františka a Hyacinty a všetkých, čo sa zasväcujú ohlasovaniu Evanjelia. Vydáme sa tak každým smerom, pôjdeme ako pútnici pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky múry a prekonáme každú hranicu, kráčajúc smerom k všetkým perifériám, prejavujúc Božiu spravodlivosť a pokoj. V evanjeliovej radosti budeme Cirkvou odetou do bieleho, do belosti opranej v Baránkovej krvi preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako Ty, obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta, všetkým ukazujúc, že Boh existuje, že Boh je, že Boh prebýva uprostred svojho národa, včera, dnes i po celú večnosť.

Zdravas’ Matka Pána, Panna Mária, Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehnaná si medzi ženami, si obrazom Cirkvi odetej do veľkonočného svetla, si cťou nášho ľudu, si víťazstvom nad útokom zla.

Proroctvo Otcovej milosrdnej lásky, Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti Syna, Znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého, nauč nás, v tomto údolí radostí a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým. Ukáž nám silu tvojho ochranného plášťa. Tvojim Nepoškvrneným srdcom, buď útočiskom hriešnikov a cestou, ktorá vedie k Bohu. Zjednotený s mojimi bratmi, vo viere, nádeji a láske, sa ti zverujem. Amen.“

Zdroj: – vatican.va; – papa.2017.fatima.pt

Predchádzajúce

Pôstom a modlitbou môžete zastaviť vojny

Ďalej

„Postite sa srdcom“: Utiahnuť sa do seba a odmlčať sa (Slavko Barbarić OFM)