Pápež Ján Pavol II.: Nech celý svet povie Márii „Totus Tuus“

Rozmýšľajúc nad návštevou Fatimy pápežom Jánom Pavlom II., 13. mája 1982, sa pokúsime  pozrieť na význam zjavení na tomto mieste pápežom, ktorý vyslovil jej slová „Totus Tuus“ (Celý tvoj).

  • Odovzdať slávu Márii a oddýchnuť si v jej objatí

„40 minút modlitby pri nohách Fatimskej Panny Márie. Sústredený, sklonil hlavu a zakryl si tvár rukami, kľačal – unavený, doslova zaťažený ťarchou mnohých skúšok, s obrovskou zodpovednosťou a neskrývaným smútkom v očiach. No odišiel od nej povzbudený, spokojný, žiariaci hlbokou radosťou!“ Takto jeden očitý svedok opisuje stretnutie pápeža Jána Pavla II. so svojou nebeskou Matkou vo Fatime, 13. mája 1982 o 17.00 hodine, presne rok po atentáte na Námestí sv. Petra v Ríme.

        Atentát na Petrovho nástupcu vidí pápež ako pozvanie byť teraz vo Fatime. Vďaka Božej prozreteľnosti spolu so starozákonným prorokom predniesol hymnus slávy k Nepoškvrnenej Matke slova:

„Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov. Preto nikdy nevymizne spomienka na tvoju dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú pripomínať Pánovu silu“ (Jdt 13, 18-19).

  • Hodnotenie fatimských zjavení a odpoveď Cirkvi

Zvážime niekoľko príčin uznania fatimského posolstva (ich súlad s univerzálnym Božím zjavením v Ježišovi Kristovi), na ktoré poukazuje pápež Ján Pavol II.:

  1. Podstata fatimských posolstva – je to skutočná pravda a pozvanie evanjelia: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk, 1,15);
  2. V súlade s tradíciou mnohých storočí Panna Mária aj vo Fatime pozýva k modlitbe ruženca, zvlášť za hriešnikov a duše v očistci;
  3. Posolstvá sú dané deťom. Pri takýchto zjaveniach majú deti špeciálne privilégium ( ako aj Bernadeta v Lurdoch): z jednej strany – detská jednoduchosť a otvorenosť, z druhej strany – jednoduchosť jazyka a obsahu posolstiev.

Obsah fatimských posolstiev je natoľko hlboko spojený so Svätým písmom, poznamenáva pápež, že Cirkev vníma pozvanie na jeho vtelenie. A to priviedlo k hlbšiemu chápaniu tohto aktu, ktorým je zasvätenie sa Máriinmu srdcu. Zasvätenie sveta už neraz uskutočnili Petrovi nástupcovia ešte pred Jánom Pavlom II. Výnimočná Máriina starostlivosť ako matky v jej evanjeliových zvolaniach fatimských posolstiev je vyjadrená špeciálnym titulom – Mária Matka Cirkvi.

  • Význam zasvätenia sa Márii

Vo svojich posolstvách vo Fatime Presvätá Panna Mária prosí zasvätiť svet jej srdcu. Ján Pavol II., ako nikto iný, vedel, čo znamená zasvätiť sa Márii, čo znamená Totus Tuus (Celý tvoj). Toto tajomstvo sa snaží odkryť vo svojej kázni, keď si máme predstaviť kríž, pod ktorým sa odohráva naplnenie prekvapujúceho testamentu: „Hľa, tvoja matka“ – „Žena, hľa, tvoj syn“ (Jn 19). Matka Božia sa stala matkou človeka a v podobe Jána celého ľudstva, alebo každého osobne.

        Materstvo – označuje starostlivosť o život dieťaťa. Najväčšou prekážkou človeka na ceste k Bohu je hriech. Práve on vedie k oddeleniu od Boha a večnej záhuby. Zrieknutie sa Boha vedie k morálnej degradácii a úpadku spoločnosti. Pozvanie Panny Márie k pokániu je jej materinským pozvaním. Láska, ktorá sa „raduje z pravdy“ (1 Kor) – všetko znáša a vydrží. A pozvanie k pokániu znie spolu s pozvaním k modlitbe, modlitbe ruženca, ktorý nás zjednocuje so samotnou Matkou Božou.

        Nepoškvrnené srdce Panny Márie je duchovne zjednotené s prebodnutým Ježišovým srdcom. Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie znamená na Máriin príhovor približovať sa ku Golgote, vyvierajúcemu prameňu života, vykúpenia a milosti, vykúpenia všetkých hriechov sveta. Najlepšie vie o tom Panna Mária, a preto nás pozýva k obráteniu a prijatiu jej materinskej pomoci na našej osobnej ceste obrátenia.

        Svätý Otec pozval všetkých biskupov k obnove zasvätenia sveta Máriinmu Srdcu a niekoľko desiatok biskupov z rôznych krajín pozval do Fatimy ako predstaviteľ svetového episkopátu.

  • S čím prichádza k Panne Márii Petrov nástupca?

„S chvejúcim sa srdcom prednáša pozvanie k pokániu, vystupuje ako svedok ohromných ľudských utrpení a nebezpečenstva pre všetky národy, pevne verí vo vykúpenie sveta, v spasiteľskú lásku, ktorá je silnejšia než akékoľvek zlo“. Pred očami Otca v modlitbe stojí svet druhého tisícročia, svet moderný a svet súčasný:

        „Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Božia rodička…“ „Ty, Matka ľudí i národa, ty, ktorá poznáš všetky ich utrpenia a nádeje, ty, ktorá svojím materinským srdcom cítiš boj medzi dobrom a zlom, boj, ktorý otriasa našim svetom, objím svojou Materinskou láskou celé ľudstvo, celý svet, ktorý ti zasväcujeme s pocitom úzkosti za osudy ľudí i národov, zvlášť tých, ktorí sú v najväčšej núdzi…

        Ó, Nepoškvrnené srdce! Pomôž nám zvíťaziť nad tým strašným zlom, ktoré tak ľahko púšťa korene do ľudských sŕdc, ktoré sa svojimi neviditeľnými následkami zmráka nad  súčasným svetom a snaží sa zatvoriť cestu do budúcnosti! Od nebezpečenstva atómovej vojny a samozničenia, hriechov proti ľudskému životu a jeho cti, všetkých nespravodlivostí na všetkých spoločenských úrovniach, hriechov proti Božím prikázaniam a Svätému Duchu, od skreslenej pravde o Bohu – zachráň nás Pane!

        Prijmi, Matka Božia, toto volanie, naplnené utrpením všetkých ľudí! Nech ešte raz zostúpi na svet nekonečná sila milosrdnej lásky a zastaví všetko zlo! Nech sa pre všetkých otvorí svetlo nádeje v tvojom Nepoškvrnenom srdci“.

Pripravilo: Svetlo Máriino

Zdroje: – Fatima. História o Fatime , najväčšom zázraku našich čias. Brusel, 1991; – www.vatican.va.

Predchádzajúce

Pozvaný v Medžugorí

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Vzbudzovať túžbu po Bohu (Slavko Barbarić OFM)