Pápež Pavol VI. – Máriin Syn

1. sobota

Preblahoslovená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s Cirkvou.

Panna a Matka

„Bohorodička je predobrazom Cirkvi… Lebo v tajomstve Cirkvi, ktorá sa tiež právom nazýva matkou a pannou, Panna Mária predchádza ako vynikajúci a jedinečný vzor panny a matky…

Tak aj Cirkev, ktorá rozjíma o Máriinej tajomnej svätosti, nasleduje jej lásku a verne plní Otcovu vôľu, stáva sa matkou tým, že verne prijíma Božie slovo: lebo ohlasovaním a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú svojmu Ženíchovi; podľa príkladu Matky svojho Pána mocou Ducha Svätého panensky stráži neporušenú vieru, pevnú nádej a úprimnú lásku.“ (Lumen Gentium, 63-64).

Toto sú slová Dokmatickej konštitúcie Lumen Gentium Druhého vatikánskeho koncilu. Po náhlej smrti pápeža Jána XXIII. predsedal koncilu pápež Pavol VI. S veľkou pravdepodobnosťou slová tohto dokumentu patria práve jemu.

Giovanni Battista Montini vďaka svojej mame, kňazom, prednášajúcim už od detstva vyrastal v hlbokom vzťahu s Pannou Máriou. Spolupráca s pápežom Piom XII., ktorý prvý zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ešte viac upevnila tento vzťah. Mária bola pre neho matkou. A tento vzťah odovzdal celej Cirkvi.

Matka z kríža

Keď Pavol VI. obnovil Druhý vatikánsky koncil, zveril ho pod ochranu Panny Márie a Sanktuáriu Fatimskej Panny Márie podaroval zlatú ružu so slovami: „Táto svätyňa je oddnes nielen svätyňou portugalského národa, ale všetkých veriacich celého katolíckeho sveta. Preto nebeskej Matke zverujem celé ľudstvo, jeho nemoci a potreby, ale taktiež aj jeho ozajstné túžby a horlivé očakávania.“

Potom pápež predniesol modlitbu, ktorá ani dnes nestráca na svojej aktuálnosti:

„Ó, Panna Mária, Matka Cirkvi, tebe zverujeme celú Cirkev a náš ekumenický koncil! Ty, pomocníčka episkopátu, podpora biskupov, pomáhaj biskupom a ochraňuj ich v apoštolskej misii, a všetkých kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí im pomáhajú v ich náročnej práci. Ty, ktorá si bola prítomná pri tvojom Synovi vo chvíli jeho vykupiteľskej Smrti, ako Matka a jeho najmilovanejšia Nasledovníčka, pamätaj na kresťanský ľud, ktorý sa ti zveruje.

Pamätaj na všetkých tvojich synov, podporuj ich prosby k Bohu, chráň ich vieru, posilňuj ich nádej, zväčši ich kresťanskú lásku. Pamätaj na tých, ktorí sa nachádzajú v trápeniach, v núdzi, v nebezpečenstve a osobitne na tých, ktorí trpia prenasledovaním a ktorí sú väznení pre svoju vieru. Pre týchto, ó Panna, získaj statočnosť a urýchli žiadaný deň spravodlivej slobody. Pozri láskavými očami na našich oddelených bratov a milostivo nás ráč zjednotiť, ty, ktorá si zrodila Krista, ako most jednoty medzi Bohom a ľuďmi.

Ó, ty chrám svetla bez tieňa a bez poškvrny, prihováraj sa u svojho jediného Syna, prostredníka nášho zmierenia s Otcom, aby preukázal milosrdenstvo s našimi nedokonalosti a rozptýlil všetky rozdiely medzi nami, udeliac nám láskyplnú radosť. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ó, Mária, zverujeme napokon i celé ľudské pokolenie. Veď ho k poznaniu jediného a pravého Spasiteľa, Ježiša Krista; chráň ho pred pohromami vyvolanými hriechom, daruj celému svetu pokoj v pravde, spravodlivosti, slobode a láske. A nech celá Cirkev, slávením toho veľkého Ekumenického zhromaždenia, dvíha k milostivému Bohu veľkolepý chválospev velebenia a vďakyvzdávania, chválospev radosti a plesania, pretože Pán vykonal veľké veci cez teba, ó milostivá, ó dobrotivá, ó sladká Panna Mária.“

Matka Cirkvi

Učenie o Panne Márii je pre nás vždy veľkou pomocou v chápaní ekonómie spásy a Cirkvi. Na konci tretieho koncilového zasadnutia, 21. novembra 1964, pápež Pavol VI. vyhlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Toto rozhodnutie podporila väčšina koncilových otcov. Práve preto je jedna kapitola Dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium venovaná vzťahu: Mária a Cirkev.

„A preto, na slávu Panne Márii a na našu útechu vyhlasujeme Preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku Cirkvi, t.j. celého Božieho ľudu, tak veriacich, ako aj pastierov, ktorí ju nazývajú najdrahšou Matkou. A žiadame, aby si celý kresťanský ľud Matku Božiu týmto nežným titulom odteraz ešte väčšmi uctieval a ju vzýval.“

Zdroje: ¨ Dokumenty Vatikánskeho Koncilu; ¨ vatican.va; ¨ Der marianische Papst Paul VI

Obrázok: maria.sk

Predchádzajúce

Kríž – čas jeho navštívenia

Ďalej

Postite sa srdcom: Chlieb piť a vodu jesť (Slavko Barbarić OFM)