PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM EUCHARISTICKÁ POKLONA V DEŇ PÔSTU (Pokračovanie, začiatok v predchádzajúcom čísle)

– Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, a ďakujem ti, že si ako zrno prijal umieranie, aby sa z tvojej smrti zrodil nový život. Teraz ti obetujem plevy, ktoré sa votreli do môjho života, moje myšlienky, plány, slová a skutky, obetujem ti svoju pýchu, sebectvo, závisť, žiarlivosť, závislosť na materiálnych veciach i všetky moje zlozvyky, ktoré nedovolia, aby som bol chlebom života pre iných, obetujem ti všetko, čo robí môj život trpkým a trápnym, neznesiteľným pre iných.

Vďaka ti, že mi pošleš silu svojho Ducha, budem slobodný a budem milovať ako ty.

(Odmlč sa, zver Ježišovi všetko, čo nachádzaš vo svojom živote a nie je to podľa Božej vôle, aj čo ti prekáža, aby si bol chlebom pre iných…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, a ďakujem ti, že si počas pôstu na púšti nepodľahol diablovi. Kým si sa postil, diabol prišiel k tebe a povedal: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ Ty si mu odvetil: „Napísané je: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe, aby si oslobodil moje srdce od každej žiadostivosti a závislosti na materiálnych veciach, od nemiernosti v jedení a pití, aby som v slobode srdca v každej situácii pochopil, že nežijem iba z chleba a z materiálnych vecí, prekonal nástrahy a začal žiť a sýtiť sa Božím slovom.

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe aj za všetkých, ktorí zabudli, že pre život je potrebné tvoje slovo ako potrava, a dopustili, aby ich srdce ovládla žiadostivosť a chamtivosť, a svojím správaním neustále vyvolávajú spory a neporiadok, správajú sa nespravodlivo a nespravodlivo získavajú materiálne dobrá.

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe aj za všetkých bohatých ľudí, ktorí svoj život celkom oddali materiálnym veciam: pôžitkom, rozvratu, bezuzdnosti a rozkoši, okrádajú pracovníkov a nedelia sa so svojimi chudobnými bratmi. Nech každý z nás môže povedať: „Nežijem iba z chleba, potrebujem aj Božie slovo,“ a podľa toho aj môže žiť.

 (Mlčky obetuj Pánovi svoje závislosti a všetko, čo ti pôsobí úzkosť i všetku nenásytnosť medzi ľuďmi, a modli sa…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, živý v chlebe, a ďakujem ti, lebo si v pôste a modlitbe na púšti preukázal úplnú poslušnosť Otcovi, nechcel si Otca pokúšať, keď ťa diabol vzal do svätého mesta, postavil na vrchol chrámu a vravel ti: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ,Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.´“ Ďakujem ti za odpoveď: „Ale je aj napísané: ,Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.´“

Obetujem ti tento deň života o chlebe v modlitbe ako náhradu za všetky situácie v mojom živote, keď som sa neodovzdal do Otcovej vôle, keď ma moja pýcha, sebectvo, odpor proti Otcovej vôli a strach pred jeho vôľou odviedli na zlé cesty, keď  som nasledoval diabolské vnuknutie a pokúšal Otca. Nech dnes do môjho srdca vojde duch úplnej odovzdanosti a poslušnosti, svetla a pravdy, aby som vždy a hneď spoznal diabolské zvody a mocou tvojho Ducha ich porazil a zahnal.

Odovzdaný do Otcovej vôle ti obetujem, Ježišu, všetkých, ktorí sa vyšplhali na vrchol svojej pýchy, sebectva a bezbožnosti, nevidia teba ani ľudí okolo seba. Obetujem ti aj tých, čo zišli do hlbín ľudského zla a hriechu, ničia sa, vedú život nedôstojný človeka, Božieho dieťaťa. Daj im silu, aby nepokúšali Pána Pánov, ale odovzdane mu slúžili.

 (Znova sa odmlč a vyjav Ježišovi svoju osobnú situáciu, odovzdaj mu svoje srdce a modli sa za ľudí okolo seba…)

– Klaniam sa ti, Ježišu, a ďakujem ti, že si tak miloval Otca a bol mu oddaný. Dokázal si to pri treťom pokušení počas pôstu a modlitby v púšti, keď ti diabol ukázal z vysokého vrchu všetky kráľovstvá tohto sveta a ich slávu a vravel: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Ďakujem ti za odpoveď a za tvoj postoj: „Odíď, satan, lebo je písané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť!´“

Obetujem ti dnes tento deň života o chlebe v modlitbe, aby si mi očistil srdce a s Otcom v Duchu Svätom zaujal prvé miesto v ňom. Dnes sa celkom rozhodujem pre teba s Otcom v Duchu Svätom a zriekam sa všetkých lživých bohov, ktorým som sa niekedy klaňal, a vecí, ktorým som často oddával svoje srdce. Ty si môj Boh a Pán, zriekam sa všetkého pozemského a v tvojom mene hovorím diablovi tvoje slová: „Odstúp, satan, z mojich myšlienok, pocitov, rozhodnutí, správania. V mene Ježiša, môjho Pána, ktorému teraz odovzdávam prvé miesto vo svojom živote, zriekam sa teba, diabol, aj každého tvojho skutku, každej tvojej lži a celým srdcom chcem milovať Pána a klaňať sa mu.“

 (Zostaň potichu v Pánovi a konkrétne sa zriekni v Ježišovom mene všetkého, čo je teraz na prvom mieste v tvojich myšlienkach, slovách, skutkoch…)

Obetujem ti, Ježišu, aj svoju rodinu (uveď po mene členov rodiny). Mocou pôstu a modlitby daj im silu, aby sa odriekli diabla a jeho skutkov a v slobode srdca mohli teba, Ježišu, milovať a len tebe slúžiť.

Obetujem ti aj všetkých zodpovedných v Cirkvi a vo svete, všetkých, ktorí sa sklonili pred mocou tohto sveta, pred jeho pôžitkom a bohatstvom, všetkých, čo si vybrali diabla, klaňajú sa mu a slúžia mu, všetkých, ktorí sú posadnutí diablom, ktorí sa zaoberajú okultizmom, špiritizmom, všetky slobodomurárske a satanské sekty. Ježišu, ty si Pán. Silou aj mocou, ktorú ti dal Otec, odožeň diabla a osloboď od jeho vplyvu všetkých ľudí, Cirkev, svet, celú prírodu, aby sa všetko podrobilo Otcovi podľa teba v Duchu Svätom, aby sa každé koleno poklonilo Otcovi podľa teba v Duchu Svätom a nech každý jazyk volá: „Sláva tebe Ježišu, Syn Boží, v Duchu Svätom.“

 (Odmlč sa a celkom konkrétne sa modli za ľudí, ktorých poznáš, za cirkevných hodnostárov, za politikov a vôbec za zodpovedných…)

Požehnanie:

– Ježišu, živý v tejto hostii, ďakujem ti za tvoju prítomnosť. Požehnaj ma a posilni na ceste pokoja, daj mi milosť, aby som aj ja žil z teba, chleba života, a stal sa chlebom dobrotivosti, lásky a milosrdenstva pre iných. Vďaka ti za tvoju lásku k chorým a nevládnym. Uzdrav mi dušu i telo, uzdrav všetkých chorých a nevládnych. Osobitne ťa prosím v deň života o chlebe v modlitbe za duchovné uzdravenie všetkých ľudí: uzdrav vieru, lásku a nádej. Buď v každom srdci na prvom mieste.

Požehnaj rodiny, spoločenstvá, Cirkev a svet, aby sme boli spolu ľudom, ktorý nežije iba z hmotného chleba, ale z každého slova, ktoré prichádza z tvojich úst. Osloboď svet od diabla a jeho účinkovania, aby sme mohli žiť v pokoji. Tak nech sa stane. Amen.

Predchádzajúce

KEĎ BUDETE MOJI, ZVÍŤAZÍTE (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zázrak v ozernoje