Pôst otvára srdcia Božiemu slovu

„…Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho života. Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez modlitbu a pôst počúvať srdcom…“ (02.09.2013)

4.15. Pôst a príprava na počúvanie Božieho slova

„V piatom roku júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho, v deviatom mesiaci vyhlásili pôst pred Pánom všetkému jeruzalemskému ľudu a všetkému ľudu, ktorý z júdskych miest prichádzal do Jeruzalema. I prikázal Jeremiáš Baruchovi: „Ja som hatený, nemôžem ísť do Pánovho domu. Choď teda ty a v Pánovom dome v pôstny deň čítaj do uší ľudu Pánove slová zo zvitku, ktorý si napísal z mojich úst; čítaj ich aj do uší všetkých Júdovcov, ktorí prídu zo svojich miest. Hádam prenikne ich modlitba k Pánovi a odvráti sa každý od svojej zlej cesty. Lebo veľký je hnev a prchlivosť, ktorou Pán hrozil tomuto ľudu“  (Jer 36, 9, 5-7).

4.16. Odpoveď pôstom a modlitbou na Božie slovo

„Baruch prečítal obsah tejto knihy v prítomnosti júdskeho kráľa, Joakimovho syna Jechoniáša, a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý prišiel kvôli knihe, tiež v prítomnosti mocnárov a kráľovských synov, v prítomnosti starších a v prítomnosti všetkého ľudu od najmenších po najväčších, všetkých, ktorí bývali v Babylone, pri rieke Sud. Oni plakali, postili a modlili sa pred Pánom, poskladali peniaze, každý podľa možností“ (Bar 1, 3-6).

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom…“  (Joel 2,12)

4.17. Pôst a modlitba ako východisko zo všeobecného hriešneho stavu

„Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára, poďte, bedlite vo vrecovinách, sluhovia môjho Boha, lebo domu Pánovmu sú upreté obety pokrmu a nápoja. Zasväťte pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu Pána, svojho Boha a volajte k Pánovi“ (Joel 1, 13-14).

„Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie…  (Joel 2, 12-15).

Predchádzajúce

Za stolom s Ježišom…

Ďalej

Modlite sa, aby ste pochopili Božiu lásku (Terézia Gažiová)