“Postite sa srdcom”: Evanjelium života – pápež Ján Pavol II. (Slavko Barbarić OFM)

Veľmi dôležité je pochopiť, že niet ani jedného medžugorského posolstva, ktoré by nemalo základ vo Svätom písme, ani nie je v nich nič nové v liturgicko-pastoračnom zmysle, čo by muselo čakať nejakým zvláštnym spôsobom na schválenie Cirkvi. Aj preto treba robiť to, čo Panna Mária žiada, a nečakať na oficiálne uznanie Medžugoria. Aj keby neboli zjavenia, nezhrešili by tí, čo sa začali viac modliť, postiť, chodiť na spoveď, čítať Sväté písmo, klaňať sa Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti alebo uctievať kríž a modliť sa za uzdravenie po omši: všetko, čo sa už roky deň čo deň v Medžugorí koná. Ale skutočnosť, že sa to robí stále, je najlepším dôkazom o mimoriadnom milostivom Božom zásahu, lebo všetko, čo sa teraz deje, začalo sa od toho dňa, keď vizionári vyhlásili, že Panna Mária sa zjavuje a pozýva na pokoj, obrátenie, pôst, modlitbu, obnovu viery a na slávenie omše, spoveď, poklonu a čítanie Svätého písma.

Hoci v Cirkvi je všeobecne pôst zabudnutý, pápež Ján Pavol II. pozýva na pôst, sám sa postil a modlil jeden deň v Assisi s predstaviteľmi iných náboženstiev. V dokumente Evanjelium života hovoril o pôste a pozval ľudí, aby sa postili a modlili. Vyhlásil, že pôstom a modlitbou sa najlepšie bojuje proti diablovi a jeho kráľovstvu.

V čl. 100 spomínaného dokumentu sa píše:

„V tomto veľkom úsilí o novú kultúru života posilňuje nás a oživuje presvedčenie plné nádeje, že Evanjelium života, tak ako Božie kráľovstvo, rastie a vydáva hojné ovocie (porov. Mk 4, 26-29). Zaiste je veľká disproporcia medzi mocnými a početnými prostriedkami, akými sú vybavené sily, ktoré pracujú pre „kultúru smrti“, a tými, ktorými disponujú obhajcovia „kultúry života a lásky“. Vieme však, že môžeme dúfať v pomoc Boha, pre ktorého nie je nič nemožné (porov. Mt 19, 26).

S týmto vnútorným presvedčením, poháňaný ustarostenosťou o osud každého človeka, opakujem dnes pred všetkými to, čo som povedal rodinám, ktoré si plnia svoju ťažkú úlohu uprostred hroziacich nebezpečenstiev: 135 naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla (porov. Mt 4, 1-11), a svojich učeníkov poučil, že niektorých zlých duchov možno len takto vyhnať (Mk 9, 29). Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu, aby sme dosiahli, že by sila, ktorá prichádza zhora, zrúcala múry podvodu a lži, ktoré očiam toľkých našich bratov a sestier zacláňajú pohľad na zvrátenosť činov a zákonov, nepriateľských životu a vzbudila v ich srdciach rozhodnutia a úmysly, inšpirované civilizáciou života a lásky.“

Foto: freelyphotos

Predchádzajúce

Panna Mária nás zhromaždila

Ďalej

V modlitbe silní, verní, vytrvalí (Terézia Gažiová)