“Postite sa srdcom”: Pôst a vďačnosť. (Slavko Barbarić OFM)

Keď  človek získa vnútornú slobodu, stáva sa schopným konať dobro a deliť sa s inými aj o svoje materiálne dobrá, lebo správne vidí, čo má, a rozlišuje, čo potrebuje a čo môže dať inému. Preto sa od tých, čo sa postia, očakáva, že budú konať aj dobré skutky. Tie sú totiž ovocím pôstu a modlitby, a preto sa pôst a modlitba nedajú nimi zameniť, ako sa to ľahkomyseľne vyhlasuje. Keď  prorok hovorí o pôste, ktorý sa nepáči Bohu, potom ukazuje prstom na sebecké správanie voči iným ľuďom. Izaiáš hovorí:

„A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj“ (Iz 58, 6-7).

Ak hovoríme o vďačnosti, nemyslíme tým vyslovenie slova „ďakujem“, ale najsprávnejší postoj, ktorý človek musí mať k sebe ako stvoreniu, ku svojim darom, k Bohu ako darcovi všetkého, k iným ľuďom a k materiálnym veciam.

Keď si všimneme Ježišov postoj k vďačnosti, zistíme, že jeho celý život je ďakovanie Otcovi.

„Počas večere a kríža Ježiš zjavuje zmysel celého svojho života a smrti: ďakovanie Otcovi svojím Synovským srdcom. Utrpenie a smrť Ježiša sú nutné, aby sa oslávil Otec (porov. Jn 17, 1). Celý jeho život je vzdávanie vďaky, niekedy výslovne a slávnostne, aby získal ľudí, aby aj oni uverili a spolu s ním ďakovali Bohu (porov. Jn 11, 42).

Z toho vyplýva, že vďačný človek sa stáva človekom modlitby, a v tom zmysle sa dá chápať výzva na stálu vďaku alebo stálu modlitbu. Pre sv. Pavla je kresťanský život ďakovanie (porov. Rim 1, 8, 1 Sol 3, 9 atď.).

Postoj k vďačnosti na zemi prechádza do večnej vďaky na nebi. Nikdy nezabudnem na svedectvo jednej vizionárky práve vo vzťahu k tejto otázke. Keď povedala, že jej Panna Mária ukázala raj, spýtali sa jej: „Čo sa robí v raji?“ Vizionárka odpovedala: „V raji sa ďakuje a je potrebná celá večnosť na túto vďaku, keď uvidíme, čo všetko Boh pre nás urobil!“

Obrázok: Dina Abele

Predchádzajúce

Cez Máriu s Petrom ku Kristovi

Ďalej

Hľadajte pokoj (Terézia Gažiová)