“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu (Slavko Barbarić OFM)

Modliť sa ruženec znamená byť s Ježišom a s Máriou v radosti, bolesti aj v sláve. Keď je nám dobre, ľahko zabúdame na Boha, sebe aj iným pôsobíme problémy a ťažkosti, ktoré sa nám zmenia na ozajstné životné kríže. Preto sú potrebné radostné tajomstvá, aby sme sa naučili, ako sa žije s Bohom, keď je nám dobre.

A keď je nám ťažko, skôr sa prihovárame Bohu pre naše utrpenie a vzďaľujeme sa od neho. V utrpení ľahko strácame vieru, nádej, lásku, dôveru a žijeme v úzkosti, strachu, roztrpčenosti, nedôvere. Je dobré naučiť sa žiť, keď je nám ťažko. Preto potrebujeme bolestné tajomstvá.

Aby sme ľahšie niesli svoje kríže, treba byť s Ježišom a Máriou v sláve, aby sme videli, čo prichádza po krížoch, umučení a smrti. Často sa v živote správame ako deti, ktoré u lekára nevidia nič iné, len injekciu a plačú, chcú ujsť. Keď má človek pred očami uzdravenie, ľahšie prijme každé utrpenie.

V tomto zmysle odporúčam modlitbu ruženca na deň pôstu, aby sme sa modlili za milosť pôstu a naučili sa žiť s Ježišom a Máriou.

image002Radostné tajomstvá

Úvodná modlitba:

Nebeský Otče, Stvoriteľ celého sveta, ďakujem ti, že si ma pozval, aby som sa modlil, a tak sa zjednotil s tebou v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom.

Dnes v deň pôstu sa rozhodujem byť s tvojím Synom a s jeho matkou Máriou a chcem tento deň prežiť radostne. Ty si Boh pokoja a radosti, lásky a slobody. Odovzdávam ti svoje srdce a prosím ťa, aby si mi dal svoje svetlo a silu, aby som tento deň pôstu prežil radostne ako tvoj Syn Ježiš Kristus a ako Panna Mária.

Verím…

 

Prvé radostné tajomstvo

Vďaka ti, Otče, že si prostredníctvom anjela Gabriela oznámil Márii svoju vôľu. Vďaka ti, Mária, že tvoje srdce bolo slobodné a že si Otcovu vôľu dala na prvé miesto vo svojom živote a odpovedala si: „Otče, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

V tento deň pôstu s tebou, Mária, prosím Pána, aby mi očistil srdce od každej závislosti tohto sveta a od všetkého, čo zaujalo prvé miesto v mojom srdci, aby ma oslobodil od všetkého, čo mi odňalo a obmedzilo vnútornú slobodu, od všetkého, čo ma urobilo slepým a hluchým k poznaniu a prijatiu jeho vôle. Daj mi, Otče, milosť, aby som v dnešný deň pôstu v úplnej vnútornej slobode od všetkých vecí spoznal a prijal tvoju vôľu a s Máriou povedal: „Otče, nech sa stane tvoja vôľa, aby si sa mohol vo mne celkom usídliť.“

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

image018Druhé radostné tajomstvo

Mária, keď Boh vošiel do tvojho života, bola si pripravená stretávať sa s inými a prinášať Boha do ich života. Vďaka ti, že si išla k Alžbete, že si s ňou oslavovala Pána a pomáhala jej. Ty si bola v srdci slobodná a pripravená s láskou stretnúť sa s Alžbetou a ona v tvojom živote spoznala Boha, požehnala ťa a s tebou ho oslavovala.

V tento deň pôstu s tebou prosím Pána, aby ma oslobodil od všetkého, čo mi prekáža, aby som sa s inými stretával s láskou. Osloboď aj srdcia iných, aby vo mne spoznali prítomnosť Pána. Vďaka pôstu a modlitbe nech sa dnes celé moje telo otvorí Bohu a iným a v slobode srdca sa šťastne zjednotí s inými.. Tento deň pôstu a modlitby obetujem za všetky rodiny, aby sa rodičia a deti mohli v úplnej vnútornej slobode radostne zjednotiť v rodine.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

image004

Tretie radostné tajomstvo

Vďaka ti, Mária, že si v chudobe porodila Ježiša, Kráľa pokoja. Nehnevala si sa na obyvateľov v Betleheme, keď ťa s Jozefom nechceli prichýliť na noc, hoci videli, že si tehotná, neotvorili svoje brány. Premohla si trpkosť, lebo tvoje srdce bolo úplne slobodné a posilnené v Pánovi. Preto aj anjeli mohli radostne spievať, lebo tvoje srdce sa radovalo.

V tento deň pôstu prosím s tebou Pána, aby ma oslobodil od každej pripútanosti k materiálnym veciam, aby som v slobode a láske radostne prijal podmienky, v ktorých žijem, premohol každý nepokoj a stal sa človekom dobrej vôle, pripravený prijať pokoj a ohlasovať ho iným. Nech bude moje srdce slobodné, aby sa ako ty a spolu s tebou poklonilo Kráľovi pokoja. Nech sú srdcia všetkých zodpovedných v Cirkvi a vo svete mocou pôstu a modlitby úplne slobodné, aby sa zo všetkých síl zasadzovali za pokoj všetkých ľudí.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

image007Štvrté radostné tajomstvo

Vďaka ti, Mária, že si s Jozefom v slobode srdca a s láskou obetovala Ježiša v chráme pre našu spásu. Nech je požehnaná tá chvíľa, keď starec Simeon a Anna, ktorá sa celý život postila a modlila, spoznali v tvojom Synovi svojho Spasiteľa a svetlo na osvietenie všetkých národov.

V tento deň pôstu prosím s tebou Pána, aby sa všetci kresťania pôstom a modlitbou pripravovali a boli schopní stretnúť sa s Pánom, aby spoznali jeho prítomnosť v Eucharistii a v jeho slove, aby ho stretávali s otvoreným a slobodným srdcom v každej sviatosti. Modlím sa a postím sa za všetkých, ktorí nemôžu prijať Pána do svojich rúk ako Simeon, lebo ich majú spútané pozemskými dobrami a srdce obrátené k svetu a jeho prisľúbeniam. Otvor nám všetkým srdcia i duše, aby sme v slobode spoznali Pána a so Simeonom a Annou slávili jeho príchod. Pomôž nám, aby sme v pôste a modlitbe čakali na Pána a vedeli ho prijať, keď príde.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Piate radostné tajomstvo

Vďaka ti, Mária, že si so svätým Jozefom hľadala a našla svojho Syna v chráme. Celé tri dni si žila v úzkosti a bolesti, lebo si nevedela, kde sa nachádza. Našla si ho v chráme a tvoje srdce sa upokojilo v radostnom stretnutí. Ježiš, tvoj Syn, sa neospravedlňoval, iba povedal, že musí byť v dome svojho Otca.

V tento deň pôstu obetujem pôst a modlitbu s tebou, Mária, za všetkých tých, ktorí stratili vnútornú slobodu pre zlú rodinnú výchovu a vo svojej závislosti zablúdili na krivé životné chodníky ďaleko od Pána. Nájdi ich, Mária, a vráť do otcovského domu, aby mohli žiť v pokoji a radosti ako tvoj Syn Ježiš v Nazarete, vzmáhať sa v láske a múdrosti pred Bohom aj pred ľuďmi.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 38425789_1799438276759468_7028749117031448576_o

Záverečná modlitba

Dobrorečím ti a oslavujem ťa, nebeský Otče, s tvojím Synom Ježišom Kristom v Duchu Svätom, že si mi dal milosť, aby som sa dnes, v deň pôstu, mohol modliť a byť s tvojím Synom Ježišom Kristom a s jeho matkou Máriou. Nech dnes po tomto pôste a modlitbe vojde pokoj a radosť do môjho srdca a do sŕdc všetkých, za ktorých sa postím a modlím. Pomôž nám, aby sme ťa stále väčšmi milovali aj vtedy, keď je nám dobre. Nech sa tak stane. Amen.

 

Predchádzajúce

Žiť z Božieho Slova (Svedectvá z 29. Medzinárodného modlitbového stretnutia mladých)

Ďalej

Viac sa modliť, menej rozprávať (Terézia Gažiová)