“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu. Slávnostné tajomstvá (Slavko Barbarić OFM)

Úvodná modlitba

Oslavujem ťa, Ježišu, lebo si premohol smrť a vstal si z mŕtvych, a volám ti Aleluja! Dnes, v deň pôstu a modlitby, daj mi milosť, aby som svojím srdcom a dušou prenikol do tvojho slávneho víťazstva nad hriechom, nad zlom, nad smrťou a prežil v sebe jeho krásu. Mocou svojho Ducha odstráň z môjho srdca všetko, čo mi nedovolí oslavovať s tebou veľké víťazstvo zmŕtvychvstania. Mária, nech aj moje srdce podľa tvojho v skoré veľkonočné ráno jasá radosťou zo zmŕtvychvstania.

Verím …

 

Prvé slávnostné tajomstvo

Slávne si vstal z hrobu, Ježišu. Po umučení, kríži, smrti a uložení do hrobu víťazne vychádzaš z tmy hrobu a z tmy smrti k novému životu.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za seba a za všetkých ľudí, ktorí ležia v hroboch hriechu, zlozvykov, nenávisti, závisti, žiarlivosti, sebectva a pýchy, bezbožnosti, kacírstva, násilia, i za všetkých, ktorí zranení hriechom iných padli do jamy hrobu. Nech každé srdce zakúsi víťaznú oslavu a neprestajne oslavuje a chváli teba, Ježišu, víťaza.

 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Druhé slávnostné tajomstvo

Oslavujem ťa, lebo si štyridsať dní strávil so svojimi učeníkmi, posilnil si ich vieru, daroval im pokoj a pred nanebovstúpením si povedal, aby sa išli modliť a čakať Ducha Svätého. Požehnal si ich a vystúpil do neba.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých, ktorí sú celkom pripútaní k sebe, k iným a k materiálnym veciam, ktorí sa nechali zviesť pokušením moci a v ich srdci niet miesta pre teba, lebo ich pohľad smeruje k zemi. Nech po pôste a modlitbe pozdvihnú svoje srdcia k nebeskému dobru a v slobode srdca a duše môžu milovať, odpúšťať, byť milosrdní a dobrotiví, spravodliví a trpezliví. Nech bohatí tohto sveta pozdvihnú svoj pohľad v slobode svojho srdca, spoznajú v chudobných svojich bratov a s radosťou im pomáhajú. Nech sa vďaka pôstu a modlitbe dostaneš v ich srdci na prvé miesto a nech ti vždy ostanú verní.

 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Tretie slávnostné tajomstvo

Oslavujem ťa, Ježišu, lebo si verný svojmu sľubu zoslal Ducha Svätého na apoštolov, ktorí vytrvali v modlitbe s Máriou, tvojou matkou. Prijali tvojho Ducha a stali sa tvojimi svedkami až do konca sveta.

Obetujem ti deň pôstu a modlitby, aby si nepokojných naplnil duchom pokoja, neveriacich duchom viery, bezbožných duchom modlitby, slabých duchom sily, nerozumných duchom múdrosti, smutných a úzkostlivých duchom útechy a radosti, zotročených zlom a hriechom duchom vnútornej slobody, tých, ktorí nenávidia, duchom  lásky, sklamaných duchom nádeje, násilníkov duchom miernosti, nespravodlivých duchom spravodlivosti, nemilosrdných duchom milosrdenstva, tým, čo podľahli alkoholu a drogám, duchom triezvosti, lenivých duchom usilovnosti, tých, ktorí sa vzpierajú tvojej vôli, duchom spolupráce s tebou, lakomých duchom štedrosti, pyšných duchom pokory, tých, čo majú moc v Cirkvi a vo svete, duchom služby, tých, ktorí zabíjajú nenarodený život, duchom lásky k životu. Zachvátených duchom lži naplň duchom pravdy, aby sa vďaka pôstu a modlitbe odstránili spory a vojny, a ku všetkým ľuďom a národom nech príde tvoje kráľovstvo lásky a pokoja, spravodlivosti a pravdy.

 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Štvrté slávnostné tajomstvo

Oslavujem ťa, Otče, lebo si Máriu vzal s dušou a telom do neba. Vďaka ti, že si jej vernosť tvojmu Synovi Ježišovi odmenil vznešenou oslavou v nebi. Buď požehnaný v jej modlitbách a pôstoch, v jej láske a vernosti. Vďaka ti, Mária, že si nám v posolstvách blízka, hoci si vyvýšená do neba.

Obetujem s tebou tento deň pôstu a modlitby za všetkých, ktorí sú verní tvojmu odkazu: nech majú silu, aby ti v každej životnej situácii zostali verní, po celý život zostali s tebou, až do slávneho príchodu do neba. Osobitne venujem svoj pôst a modlitbu za mladých, aby v tebe, Mária, objavili Matku a Učiteľku a premohli všetky životné ťažkosti a pokušenia tohto sveta, aby po pôste a modlitbe rozoznali zlo i jeho úklady a úspešne bojovali proti zvodom, ktoré ich čakajú vo svete. Nech všetci mladí v tebe spoznajú hviezdu spásy a nádeje, nech svoju cestu prekonávajú s tebou vo vernosti Ježišovi a prijmú ho ako svoju Cestu, Pravdu, Svetlo a Život.

 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Piate slávnostné tajomstvo

Oslavujem ťa, Otče, lebo si Máriu korunoval za kráľovnú neba i zeme a poslal si ju k nám ako Kráľovnú pokoja. Vďaka ti, Mária, lebo si vytrvalo s nami, modlíš sa za nás a oroduješ za nás.

Tento deň pôstu, na ktorý ma pozývaš, obetujem za všetky tvoje úmysly: nech vojde pokoj do každého srdca, do každej rodiny, do Cirkvi a do sveta, nech sa zmieria všetci rozvadení, nech neveriaci okúsia Otcovu lásku, nech sa rodiny začnú modliť, aby Zlý a všetko zlo boli porazení. Modlím sa za všetky úmysly spolupráce s tebou v modlitbe a pôste. Tak nech sa stane.

 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Záverečná modlitba:

Ďakujem ti, nebeský Otče, v mene tvojho Syna Ježiša Krista i s Pannou Máriou, že si mi dal milosť, aby som dnes v deň pôstu a modlitby celým svojím bytím vnikol do tajomstiev života tvojho Syna Ježiša Krista a Panny Márie, a tak objavil tvoju nesmiernu lásku, ktorou miluješ všetky stvorenia. Naplň svoje deti duchom pôstu a modlitby, aby sme mohli spoznať a plniť tvoju vôľu, teba milovať nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých, milovať a chrániť prírodu ako zvláštny výraz tvojej lásky k nám. Prosíme ťa: nech tvoj pokoj naplní všetky srdcia na Máriin príhovor v mene tvojho Syna Ježiša Krista, Kráľa pokoja. Tak nech sa stane. Amen.

Predchádzajúce

Mária priviedla moju rodinu k Bohu

Ďalej

Milujem vás! (Terézia Gažiová)