Postite sa srdcom (Slavko Barbarić OFM)

Modlitba a pôst za požehnanie a šťastnú cestu

„Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý  svoj majetok.

Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: „Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro; a zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú.“ A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť“ (Ezd 8, 21-23).

Pôst po vojnovom spustošení

 „Pozostalci,“ – vraveli mi – „ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom.“ Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu“ (Neh 1, 3-4).

Pôst po návrate k pravému Bohu

„Na dvadsiaty štvrtý deň tohto mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. Keď sa izraelskí súkmeňovci odlúčili od všakovakých cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov“ (Neh 9, 1-2).

Pôst, modlitba, milosť a spravodlivosť          

„Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady“  (Tob 12, 8).

Doživotný pôst zo smútku

„Na streche svojho domu si dala urobiť stan, okolo bedier nosila kajúci pás a obliekala si vdovské šaty. Postievala sa celý čas svojho ovdovenia okrem dňa pred sobotou a soboty, dňa pred novmesiacom a novmesiaca a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu“  (Jdt 8, 5-6).

„Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už  vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom  ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2, 36-38).

Predchádzajúce

Ponoriť sa do hlbiny života zasväteného Bohu

Ďalej

Ježiš je cesta, pravda a život (Terézia Gažiová)