Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Pozvanie Kráľovnej pokoja“ alt=“postite srcem“ width=“168″ height=“274″ />

Podľa svedectva vizionárov Matka Božia nás vyzvala na pokoj, pôst a modlitbu, obrátenie a silnú vieru.

Od počiatku zjavení do 14. augusta 1984 postilo sa jeden deň v týždni. Na vigíliu sviatku Nanebovzatia Panny Márie v roku 1984 vizionár Ivan prišiel na farský úrad a povedal, že sa mu zjavila Matka Božia, keď sa chystal do kostola, a že vyzvala všetkých, aby sa v tom čase modlili všetky tri časti ruženca a postili sa dva dni v týždni, a to v stredu a piatok. Až podnes sa táto výzva nezmenila.

Mnohí z nás boli prekvapení výzvou na pôst vôbec, a navyše na dva dni pôstu v týždni. Zdá sa im to priveľa, neskutočné a nemožné. Aj letmý pohľad do dejín pôstu dokazuje, že už Židia sa postili dva dni: v pondelok a vo štvrtok. Farizej, ktorý vo svojej modlitbe v chráme ďakuje Bohu, že sa modlí a postí, dáva desiatky chudobným, odchádza domov neospravedlnený, lebo odsúdil hriešnika, ktorý sa modlil v kúte chrámu (porov. Lk 18, 9-12). Ježiš neodvrhol hodnotu pôstu ani nezakázal postiť sa dvakrát, ale zakázal odsudzovať iných.

Mária je Kráľovná prorokov. Všetci proroci vyzývali na obrátenie, pôst a modlitbu ako podmienky pokoja. Mária nemá ani lepšie ani inakšie prostriedky okrem tých, ktorými proroci vyzývali na pokoj, a to sú opäť len obrátenie, modlitba, pôst a silná viera.

Ak nás Mária vyzýva na dvojdňový pôst, vychádza z tradície svojho izraelského národa a pripomína nám stáročnú tradíciu Východnej i Západnej cirkvi .

A kým nás Druhý vatikánsky koncil nevyzval, aby sme sa vrátili k prameňom, musíme sa priznať, že sme pôst neobjavili, ale naopak, celkom sme naň zabudli.

V posledných desaťročiach pôstna prax poklesla na najmenšiu možnú mieru, na dva dni v roku: Popolcovú stredu a Veľký piatok.

Zjavenia v Medžugorí nepriniesli nič nové, ani neobjavili niečo neznáme, ale chcú pomôcť, aby sme pochopili to, čo Boh žiadal cez prorokov, to, čo konala Mária, čo robil aj sám Ježiš.

Mária hovorila o pôste v niekoľkých posolstvách.

14.augusta 1984fra Slavko

Toto zjavenie bolo neočakávané. Ivan sa modlil vo svojom dome. Potom sa začal chystať do kostola na večernú omšu. Zrazu sa mu zjavila Matka Božia a povedala, aby tento odkaz oznámil svetu:

„Chcela by som, aby sa ľudia v týchto dňoch modlili so mnou, a to v čo najväčšom počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bolestný a slávnostný.“

Matka Božia chcela, aby sme tento odkaz prijali silnou vôľou. O to zvlášť prosila farníkov a veriacich v okolí.

20.septembra 1984

„Milé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa začali postiť zo srdca. Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci postia. Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z vďačnosti, že Boh mi dovolil, aby som zostala dlhšie v tejto farnosti. Drahé deti, postite a modlite sa srdcom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Mária nás pozýva, aby sme sa modlili srdcom aj postili sa srdcom. To znamená, aby sme sa modlili aj postili s láskou. Láska voči Bohu a ľuďom je jedinou správnou motiváciou modliť sa a postiť. V biblickom zmysle nijaká iná motivácia nie je dostatočná.

26. septembra 1985

„Drahé deti! Ďakujem vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby ste nanovo prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s Medžugorím. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Modlitba a pôst sú cestou k radosti, ale aj podmienkou, aby sa uskutočnilo to, čo Boh plánoval tu v Medžugorí. Bez modlitby a pôstu sa nemôžu uskutočniť Božie plány. Je veľmi dôležité, aby sme pritom spolupracovali. Matka Božia toľko ráz opakovala, že nás potrebuje pri uskutočňovaní plánov, ktoré jej zveril Boh.

 

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Buďte nositeľmi radostnej zvesti (Terézia Gažiová)