Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

III. Pôst a ovocie pôstu v modlitbách Cirkvi

„Milosrdný Bože, modlitby a kajúce skutky v tejto pôstnej dobe nech pripravia naše srdcia, aby sme ochotne prijali veľkonočnú milosť a ohlasovali svetu radostnú zvesť o vykúpení“ (Utorok po Štvrtej pôstnej nedeli, modlitba dňa).

„Dobrotivý Bože, pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám verne zachovávať tvoje prikázania, aby sme mohli s úprimným srdcom sláviť veľkonočné sviatky“ (Štvrtok po Štvrtej pôstnej nedeli, modlitba dňa).

V prefáciách pôstnych nedieľ Cirkev spieva o úlohe Ježišovho pôstu, ktorá musí byť rovnaká aj pre nás kresťanov.

„On štyridsaťdenným pôstom posvätil túto dobu pokánia, zmaril úklady odvekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu“ (Prvá pôstna nedeľa).

„Lebo ty milostivo umožňuješ svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky, horlivejšie konali nábožné úkony a skutky dobročinnej lásky“ (Prvá pôstna prefácia).

…modlitby a kajúce skutky v tejto pôstnej dobe nech pripravia naše srdcia, aby sme ohlasovali svetu radostnú zvesť o vykúpení…

„Ty si nám určil tento posvätný čas na duchovnú obnovu, aby sme si očistili srdce od nezriadených žiadostí a uprostred pozemských starostí mali vždy na zreteli večné hodnoty“ (Druhá pôstna prefácia).

„Ty chceš, aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, napodobňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna“ (Tretia pôstna prefácia).

„Ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš odmenu“ (Štvrtá pôstna prefácia).

Z uvedených modlitieb jasne vidieť, čo sa Cirkev modlila, v čo verila a k čomu pozývala veriacich. Skutočne nie je ťažké vidieť rozdiel medzi dnešným vyjadrením o pôste a tým, čo schválila Cirkev.

Predchádzajúce

„Ten, kto vracia Otcovi lásku“ (2. časť)

Ďalej

Buďte modlitbou (Terézia Gažiová)