Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Pozvanie Kráľovnej pokoja

 25. apríla 1992

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna. Preto, moje drahé deti, modlite sa a svedčte svojím životom, že ste moji a že mi patríte, pretože satan chce zviesť v týchto pochmúrnych dňoch čo najviac duší. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, a on vás bude ochraňovať  a ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou máte ísť. Volám všetkých, ktorí mi povedali „ÁNO“, aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu, a mne, aby sme vás mohli ešte mocnejšie použiť ako nástroje pokoja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je znamením pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa modlili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím utrpením. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Aj vojny možno zastaviť modlitbou a pôstom. Toto je jedno z prvých posolstiev, ktoré vyslovila Panna Mária. Aj prírodné katastrofy sa môžu zastaviť pôstom a modlitbou. Pokoj závisí od modlitby a pôstu. Treba to zobrať vážne. Mária je s nami a trpí s nami.

 25.novembra 1996

„Drahé deti! Dnes vás znova pozývam k modlitbe, aby ste sa modlitbou, pôstom a malými obetami pripravili na Ježišov príchod. Deti moje, nech sa tento čas, stane pre vás časom milosti. Využite každý okamih a konajte dobro, pretože iba tak pocítite vo svojich srdciach Ježišovo narodenie. Ak vy svojím životom dáte príklad a stanete sa znakom Božej lásky, radosť zavládne v srdciach ľudí. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Modlitba a pôst sú prostriedky, ktorými sa môžeme pripraviť na Ježišov príchod. Posolstvo nám Panna Mária dala pred samotným začiatkom vianočného obdobia. Len modlitbou a pôstom sa naše srdce môže očistiť a úplne otvoriť Ježišovmu príchodu. Modlitba a pôst oslobodzujú človeka od nesprávneho vzťahu voči sebe, voči Bohu, voči iným, a najmä voči materiálnym veciam.

 

 25. marca 1998

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k pôstu a odriekaniu. Deti moje, zrieknite sa toho, čo vám bráni, aby ste boli bližšie k Ježišovi. Osobitne vás pozývam: Modlite sa, lebo iba modlitbou dokážete ovládnuť svoju vôľu a odkryť Božiu vôľu aj v najmenších veciach. Deti moje, svojím každodenným životom sa stanete príkladom a budete svedčiť, či žijete pre Ježiša alebo proti nemu a proti jeho vôli. Deti moje, želám si, aby ste sa stali apoštolmi lásky. Deti moje, podľa lásky sa spozná, že ste moji. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

Modlitba a pôst nám pomáhajú, aby sme sa zriekli všetkého, čo nám bráni priblížiť sa k Ježišovi. Treba zvíťaziť nad vlastnou vôľou a otvoriť sa Božej vôli. Takto je možné stať sa Ježišovým svedkom a apoštolom lásky. Takýmto spôsobom sa stávame viditeľnými znakmi Božej prítomnosti v tomto svete. Je potrebné modlitbou a pôstom vybojovať si vnútornú slobodu od všetkého, čo nás odlučuje od Ježiša.

 

 25. októbra 1998

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Pozývam vás, aby ste vo svojich rodinách obnovili nadšenie prvých dní, keď som vás pozývala k pôstu, modlitbe a obráteniu. Deti moje, prijímali ste moje posolstvá s otvoreným srdcom, hoci ste nevedeli, čo je modlitba. Dnes vás pozývam, aby ste sa mi úplne otvorili, aby som vás mohla premeniť a priviesť k srdcu môjho Syna Ježiša, aby vás naplnil svojou láskou. Takto, deti moje, nájdete pravý pokoj, pokoj, ktorý vám dá iba Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Na začiatku zjavení sa mnohí modlili a postili. Časom sa na to zabudlo, prišla únava alebo niečo iné. Mária nás pozýva, aby sme sa navrátili k prvotnému nadšeniu a znova prijali modlitbu a pôst, aby boli srdcia znovu úplne otvorené, aby mohlo pokračovať naše premieňanie. Pozvaní sme, aby sme sa stali podobní Srdcu Ježišovmu a Srdcu Máriinmu. Modlitba a pôst sú podmienkami k tomu, aby sme sa otvorili pokoju, ktorý dáva Boh.

Predchádzajúce

Poklad pre každého kresťana

Ďalej

Rodinám, aby boli silné v Bohu…