Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

I. Pozvanie Kraľovnej Pokoja 

4. septembra 1986
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe a pôstu. Viete, drahé deti, že s vašou pomocou môžem urobiť všetko a donútiť satana, aby už nezvádzal na zlo a aby sa vzdialil z tohto miesta. Satan číha, drahé deti, na každého jednotlivca. Zvlášť chce v každodenných veciach vniesť zmätok do každého z vás. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby váš deň bol iba modlitbou a odovzdanie sa Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Pôst a modlitba sú najlepšími prostriedkami v boji proti satanovi. Iba pôstom a modlitbou možno prinútiť satana, aby sa vzdal svojich zlovestných plánov a vzdialil sa od veriacich vôbec aj od tohto miesta. Ježiš povedal učeníkom, že jestvuje druh zlých duchov, ktorý možno vyhnať len pôstom a modlitbou (pozri Mk 9, 29).

4. decembra 1986
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás a odovzdať ho Pánovi, aby Pán úplne očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa neprestajne a pripravujte svoje srd-cia pokáním a pôstom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Pôst a modlitba sú prostriedky, ktorými sa otvárame Bohu, aby nás očistil od všetkých hriechov spáchaných v minulosti. My sami si nemôže-me pomôcť, ani bez modlitby a pôstu nemôžeme spoznať zlo, ktoré nás chce zničiť. Srdce sa na spoluprácu s Bohom pripravuje modlitbou a pôstom.

25. júla 1991
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj! V tejto dobe je pokoj zvláštnym spôsobom ohrozený a ja vás prosím, aby ste vo svojich rodinách obnovili pôst a modlitbu. Drahé deti, želám si, aby ste pochopili vážnosť situácie i to, že mnohé z toho, čo sa stane, závisí od vašej modlitby. A vy sa málo modlí-te. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa s vážnosťou začali modliť a postiť tak, ako v prvých dňoch môjho príchodu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Modlitba a pôst sú prostriedky na zachovanie pokoja, ktorý je ohrozený. Mária pozýva nielen jednotlivcov, ale aj rodiny, aby sa modlili a postili za zastavenie zla. Táto výzva je vážna, lebo od toho, koľko sa budeme modliť a postiť, bude závisieť, čo sa stane vo svete. Spomeňme si, ako prorok Jonáš pozýva obyvateľov Ninive k pôstu a modlitbe, aby ich mesto nebolo zniče-né. Všetci sa postili a modlili, a tak bolo mesto zachránené.

25. augusta 1991
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte mocnejšie modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obeto-vať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som zača-la! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Keď satan ohrozuje Božie plány, vtedy Kráľovná prorokov – ako by to urobili všetci proroci – vyzýva, aby sa ešte „mocnejšie“ postilo a modlilo, a tým zabránilo satanovi rozvracať a ničiť Božie plány, ktoré sú osobitne vyjadrené vo fatimských posolstvách. Ide o spásu a uskutočnenie všetkého, čo Boh zveril Márii, Kráľovnej pokoja a Kráľovnej prorokov.

25. marca 1992
„Drahé deti! Dnes ako nikdy vás pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá a premieňali ich do reality života. Prišla som k vám, aby som vám pomohla, a preto vás volám, aby ste menili svoj život, lebo ste sa vydali na zlú cestu, cestu zatratenia. Keď som vám hovorila: obráťte sa, modlite sa, postite sa, zmierte sa, prijali ste tieto posol-stvá povrchne. Začali ste žiť podľa nich, ale potom ste ich zanechali, lebo to pre vás bolo ťažké. No, drahé deti, ak je niečo dobré, musíte v dobre vytrvať, a nemyslieť si: Boh ma nevidí, nepočuje a nepomáha! A tak ste kvôli svojim úbohým záujmom odstúpili od Boha a odo mňa. Prostredníctvom vás som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou láskou a s jeho pomocou robili zázraky a tak boli príkladom. Preto, hľa, čo vám poviem: satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami. A ja vám nemôžem po-môcť, lebo ste vzdialení od môjho srdca. Preto sa modlite a prežívajte moje posolstvá, potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo pôstu a modlitby sme pochopili ľahkomyseľne a povrchne. Preto Mária hovorí, že sa satan zahrá-va s našimi dušami. On je nepriateľ, nad ktorým môžeme vyhrať jedine pôstom a modlitbou. Márii je ľúto, že sme sa odvrátili od jej posolstiev a že ich nežijeme. Jej túžbou je, aby z nás vytvorila „oázu pokoja“, ale od nás záleží, čo sa stane.

 

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Klaňajte sa môjmu Synovi (Terézia Gažiová)