Pozvanie k novému životu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V Katolíckej cirkvi má Mária, Ježišova matka, výnimočné miesto. Nielen preto, že ju nábožný ľud celé storočia prosí o príhovor, ale aj v oficiálnej liturgii Cirkvi dostala neuveriteľne vysoké miesto. Cirkev si na Máriu spomína početnými slávnosťami, sviatkami a spomienkami.

Už od počiatku Cirkvi až do dnes sa Mária zjavuje a povzbudzuje nás k vernosti Ježišovi. Márii nepreukazujeme len úctu, ale voláme ju aj o pomoc. Ježiš nás povzbudil, aby sme prosili Máriu a s dôverou v jej lásku verili Bohu. Na kríži hovoriac apoštolovi Jánovi zanechal svoj testament: „Hľa, tvoja matka!“ A matke povedal: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (porov. Jn 19, 26).

Aj v tomto posolstve nás pozýva k novému životu, ktorý nosila vo svojom srdci a vo svojom materinskom lone

V Máriinom lone pri Ježišovom vtelení sme sa stali údmi Ježišovho tela, a preto nás Ježiš všetkých vzal k sebe. Týmto spôsobom sme skrze Ducha aj my Máriinými deťmi. Kto miluje Ježiša, ten si zamiluje aj Máriu. Kto sa obráti na Máriu, toho privedie k Ježišovi. Mária je bez Ježiša len obyčajnou, bezmocnou ženou zo sveta. V ňom a skrze neho je Kráľovnou sveta.

Aj v tomto posolstve nás pozýva k novému životu, ktorý nosila vo svojom srdci a vo svojom materinskom lone. Pozýva nás, aby sme v tento darovaný milostivý čas – pôst prežili a zakúsili premenu srdca bez ohľadu na vek.

Milostivý čas, ktorý je pred nami, obdobie veľkého pôstu, je naozaj miestom boja. Počas veľkého pôstu sme pozvaní vojsť na púšť

Milostivý čas, ktorý je pred nami, obdobie veľkého pôstu, je naozaj miestom boja. Počas veľkého pôstu sme pozvaní vojsť na púšť ako aj Ježiš, ktorého Duch viedol a diabol pokúšal. Na púšti hneď nestretneme Boha, ani Božiu útechu, ani premenu, ale stretneme nástrahy a pokušenia. Ako nás zlý pokúša? Najčastejšie nás pokúša pozemskými dobrami, to znamená telom. Hovorí, že bohatstvo a sláva sveta, telo a majetok sú jemu dané a jemu patria. Čoho sa nemôžeme zriecť, to nás viaže so zlým a skrze to má nad nami moc. Za všetko, čo chceš za každú cenu zadržať a mať na tejto zemi, zaplatíš svojou dušou zlému. Ak si zapredal svoju dušu, v pôste je nám darovaná možnosť vykúpiť ju. Vykúpiš sa tým, že budeš pripravený sa všetkého zriecť. To znamená, že pôstnym obdobím prechádzaš s vedomím, že si, ak to je potrebné, pripravenzomrieť, ale nevzdať sa. Len s takýmto rozhodnutím je možné zvíťaziť.

„Vy sa ako príroda zrodíte pre nový život v Božej láske“ – hovorí nám Panna Mária. Pôstne obdobie sa určitým spôsobom zhoduje s jarným obdobím, kedy sa príroda prebúdza k novému životu. Pôstne obdobie je prebúdzanie božských koreňov v nás. Ako je potrebné obrezať rastliny, aby mohli priniesť plod, tak je potrebné obrezávať a čistiť naše srdce, aby sme mohli silnieť. Každé orezávanie bolí, ale bez toho niet plodov.

Dovoľme Panne Márii, aby nás viedla k skúsenosti slobody a pokoja, ktorý nám daruje Zmŕtvychvstalý Kristus.

MODLITBA

Panna Mária, ty, ktorá si žila život podobný nášmu životu, nauč nás bez strachu otvoriť svoje srdce Ježišovi, aby sme mohli zakúsiť božskú novosť, ktorú nám môže darovať iba on. Vypros nám tú slobodu a čistotu srdca, ktorú máš ty, pretože si plná milosti. Ty, ktorá si blahoslavená, pretože si uverila všetkému, čo ti Pán povedal, vypros nám pevnú vieru, aby sme aj my sami mohli deň čo deň darovať svoj život Pánovi, aby sme mohli žiť ako milované a vďačné Božie deti. Amen.

Predchádzajúce

Zrodíte sa pre nový život (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. marca 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú