Pozývam vás – nie je neskoro (Terézia Gažiová)

Ježiš miloval prírodu. Rád používal príklady z prírody, hovoril v podobenstvách.  Mária to vie, vedie nás k Ježišovi. I ona nás učí v prírode odkrývať Božiu lásku. Vo svojich posolstvách nám hovorila: „Vo farbách prírody oslavujte Boha Stvoriteľa. Hovorí k vám aj cez najdrobnejší kvietok o svojej kráse a hĺbke lásky, ktorou vás stvoril… Nech vám modlitba vytryskne zo srdca ako čerstvá voda z prameňa. Nech vám pšeničné lány hovoria o Božom milosrdenstve ku všetkému stvoreniu. Preto obnovte modlitbu vďaky za všetko, čo vám dáva“ (25.8.1999).

Keď na jeseň zberáme hojnosť plodov prežívame vďačnosť za to, že Boh požehnal úrodu. Mária sa delí s nami: „I mojím príchodom ste prijali hojnosť darov a plodov.“

Jej milostivá prítomnosť je najsilnejšie posolstvo – hovorieval páter Slavko Barbarič. Kráľovná pokoja je tu s nami 37 rokov. Deň čo deň prichádza do Medžugoria. Vďaka jej prítomnosti vidíme mnohé plody, obrátenia, uzdravenia, nové povolania, diela milosrdenstva  po celom svete. Je jasné, že bez jej zjavení by ľudia do Medžugoria neprichádzali. Ona je tu. Jej milostivá prítomnosť nás privádza k Ježišovi, otvárajú sa nám oči, mení sa život.

Jej milostivá prítomnosť je najsilnejšie posolstvo – hovorieval páter Slavko Barbarič.

Máriine príchody sú ako magnet, ktorý priťahuje duše k Bohu.

Nakoľko odpovieme záleží od nás. My máme kľúč. Jej posolstvá, ktorými nás vedie sú cestou, východiskom, Božím obdarovaním. Stačí žiť to, čo nám hovorí a Boh nás požehná stonásobne.

Jeden kňaz, ktorý prichádza častejšie do Medžugoria na púť hovorí: „Mária počas tých niekoľkých dní púte akoby vezme moje srdce do svojho a mení ho. Ja neviem, čo s ním robí, ale je iné, citlivejšie, otvorenejšie, schopnejšie viac milovať.

Ježiš nám povedal: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Tiež v podobenstve o rozsievačovi hovorí, že ak semeno padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Ona je tu. Jej milostivá prítomnosť nás privádza k Ježišovi, otvárajú sa nám oči, mení sa život.

Pod Máriiným vedením sa naše srdce stáva dobrým a šľachetným. Pozvaniami k modlitbe, pôstu, k obráteniu, k Eucharistii, svätej spovedi, čítaniu Božieho slova, poklone, k práci nad svojim srdcom chce Panna Mária, aby sa naše srdce otvorilo pre Božiu lásku a dovolilo Bohu premieňať nás. Takto rastie naša viera a dôvera v Boha, nádej i láska. Stávame sa požehnaním pre druhých, prinášajúc ovocie dobrých skutkov.

„Nakoľko sme odpovedali, Boh vie.“ Nám sa môže zdať, že sme odpovedali. Pred Bohom nezostáva nič skryté. Ešte nie je neskoro – hovorí nám Mária. Nikdy nie je neskoro rozhodnúť sa pre Boha. Spomeňme si na zločinca pri Ježišovej smrti. V posledných minútach života sa rozhodol pre Ježiša bolo mu darované nebo.

Kráľovná pokoja nám hovorí: „Deti moje, vy ste slobodní vybrať si dobro alebo zlo.“ Byť slobodní, to znamená, že máme možnosť vybrať si bez donútenia. V modlitbe môžeme nájsť správne rozhodnutia. „Deti moje, vám je daná sloboda, aby ste si vybrali, ale ja ako matka vás prosím, aby ste si vybrali slobodu pre dobro. 

Nezabúdajte, deti moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou.“ 

Ešte nie je neskoro – hovorí nám Mária. Nikdy nie je neskoro rozhodnúť sa pre Boha.

Poslúchnime našu nebeskú Matku a uvidíme pôsobenie Božieho požehnania v našom živote. Jej patrí mesiac október, odovzdajme sa jej vedeniu modlitbou ruženca a prežívaním jej posolstiev.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriine príchody medzi nás. Mocou svojho Ducha Svätého urob nás schopnými prijať túveľkú milosť i dar. Mária, pomôž nám odpovedať na tvoje neúnavné volanie k obráteniu, svätosti. Zjednotení s tebou prosíme o svätosť a ochranu celej Cirkvi. Amen.  

Predchádzajúce

Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe za Cirkev proti nástrahám diabla

Ďalej

Rozhodnite sa pre svätosť (páter Ljubo Kurtovič, OFM)