„…Pretože vás miluje“ (Terézia Gažiová)

„Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. V dobrote a láske Boha Stvoriteľa i ja som s vami ako dar; Boh vás bezhranične miluje; miluje vás osobitnou láskou…“ Toľkokrát skrze Máriu počúvame o smäde Boha po našej láske.

Tak je to i v dnešnom posolstve: „Ježiš vás miluje až po smrť na kríži.“ Jeho láska hľadá našu lásku. Predovšetkým teraz – v milostivom pôstnom období a v tomto Svätom roku milosrdenstva. „Lazár je obrazom Krista, ktorý v chudobných žobre o naše obrátenie. On predstavuje príležitosť na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú možno nevidíme“, pozýva nás Svätý Otec František.

Svätí po tom, ako spoznali Božiu lásku, naplnili svoje životy láskou.

Rozhodnutie je na nás. Od nás závisí, čím naplníme milostivý čas nášho pozemského života. Svätí po tom, ako spoznali Božiu lásku, naplnili svoje životy láskou. Mnohé ich dotyky s Božou láskou sa odohrali práve pri pohľade na kríž.

Svätý František plakal: „Láska nie je milovaná.“ Svätá Terézia Avilská pohľadom na kríž prežila svoje hlboké úprimné obrátenie. Matka Tereza misionárskym životom, plným konkrétnej lásky, odpovedá na pozvanie Ježiša z kríža: „Žíznim.“

„To je moja knižnica, z ktorej som sa naučil všetko, čo viem.“ (sv. Bonaventúra)

Raz sa sv. Tomáš Akvinský opýtal sv. Bonaventúru, z ktorých kníh čerpá svoje hlboké myšlienky. Vtedy sv. Bonaventúra ukázal na kríž a povedal: „To je moja knižnica, z ktorej som sa naučil všetko, čo viem.“ Svätej Faustíne Ježiš povedal, že najviac sa mu bude páčiť, keď bude rozjímať o jeho bolestnom umučení. Povedala: „Vtedy moja duša dostáva najviac svetla. Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení. Keď rozjímam o Ježišovom umučení, začínam chápať mnohé veci, ktoré som predtým nemohla pochopiť. Chcem sa podobať tebe, Ježišu, tebe ukrižovanému, umučenému, pokornému.“

„Drahé deti! Celá zem je požehnaná, zvlášť miesto okolo dvanásteho zastavenia, kde zomrel môj Syn…“

Pri jednej príležitosti sme sa pýtali vizionárov, ako nás Mária učí milovať viac Ježiša. Odpovedali: „Pozvala nás, aby sme často rozjímali krížovú cestu a modlili sa pod krížom, z ktorého vychádzajú veľké milosti.“ Podelili sa, že raz sa im zjavila na hore Križevac pri dvanástom zastavení, kde Ježiš zomiera na kríži a povedala im: „Drahé deti! Celá zem je požehnaná, zvlášť miesto okolo dvanásteho zastavenia, kde zomrel môj Syn. Preto, drahé deti, pobozkajte miesto, na ktorom kľačíte.“ V minulom pôstnom období nás pozvala, aby sme sa modlili na kolenách pod krížom slávnostné tajomstvá ruženca. A to je pozvaním vidieť ďalej, čo je za krížom.

Často nás pozývala, aby sme brali do rúk kríž a spájali naše utrpenia s jeho, lebo vtedy víťazí láska. Prijatý kríž sa stáva víťazstvom lásky. Boh všetko mení na dobro tým, ktorí ho milujú. Maličkými obetami všedných dní stávame sa pripravenejšími platiť cenu, ktorú platil on. S láskou môžeme stretnúť niekoho, kto je pre nás neznesiteľný. Modlime sa o milosť učiť sa trpieť s láskou; navštíviť smutného, utešovať. Napríklad, ak niekto hovorí o nás niečo zlé, obetujme to Ježišovi, obetujme to za toho človeka. I to je naša maličká smrť z lásky. Skrúšený pohľad na kríž nás posilňuje v láske a sila milovať sa získava v modlitbe.

Nebeská Matka, v tvojom srdci berieme do rúk kríž a prosíme: „Pane, daj nám svoju lásku…“

Odpovedajme s novým oduševnením. Nech je našim cieľom láska. Prosme za tento najväčší dar prevyšujúci všetky dary. Iba tak budeme schopní odpovedať na Ježišovo volanie: „Kto chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“

Modlitba:

         Nebeská Matka, v tvojom srdci berieme do rúk kríž a prosíme: „Pane, daj nám svoju lásku. Pomôž nám otvoriť srdce pre milosti, ktoré nám dávaš z kríža. Obdaruj nás túžbou učiť sa trpieť s láskou. Mária, prihováraj sa za nás, aby ani jedno utrpenie neprešlo mimo nás bez povšimnutia. Pomôž nám objať ho a spájať s Ježišovým, aby v tvojich plánoch pokoja zvíťazila láska. Amen.

 

 

Predchádzajúce

S pátrom Slavkom v milostivom čase pôstu

Ďalej

„…Všetkých vás pozývam k obráteniu“ (М.М.)