Prežívajte hlboko svoju vieru (M.M.)

Blahoslavená Panna Mária nás v tomto posolstve pozýva k hlbokému prežívaniu viery. Viera nás vovádza do živého vzťahu s druhým, ktorý sa volá Boh. Spomeňme si na jej posolstvá, ktoré nám dávala počas uplynulých rokov počas zjavení v Medžugorí: „…Milé deti, verte a modlite sa, aby Otec rozmnožil vašu viera, a potom proste o to, čo potrebujete. Ja som s vami… Svet potrebuje uzdravenie viery v Boha Stvoriteľa. Ježišovým utrpením a smrťou na kríži pochopíte, že iba skrze modlitbu sa môžete stať pravdivými apoštolmi viery, keď v jednoduchosti a modlitbe žijete vieru, ktorá je dar…. Dnes sa modlím za vás i s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru, aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám dávam tu na tomto svätom mieste. Deti moje, pochopte, že toto je čas milosti pre každého z vás a so mnou, milé deti, ste v bezpečí. Chcem vás všetkých viesť na cestu svätosti. Žite moje posolstvá a vložte do života každé slovo, ktoré vám dávam. Nech budú pre vás drahocenné, pretože prichádzajú z neba.

Cirkev nás učí a hovorí, že Mária napredovala na ceste viery (LG 58), na púti viery. Prešla cestami života, ktoré sú zahalené úzkosťou a otázkami: Ako sa to stane? Ako sa Herodes dozvedel o narodení tohto dieťaťa? Prečo ho chce zabiť? Ako dlho budeme musieť zostať v Egypte? Uvidíme ešte niekedy strateného Syna? Čo znamená ten úžas na Kalvárii? Všetko je zahalené hmlou. Kde je Boh? Otázky, iba otázky…

blahoslavení sú tí, ktorí v temnej noci uverili v svetlo…

Čo má robiť matka v tom zúfalom mlčaní? Má sa vystrašiť? Nie. Má si zúfať? Nie. Evanjelium nám trikrát predstavuje matku ako rozmýšľa vo svojom srdci, spomína si na dávne slová a porovnáva ich s bolestnými udalosťami, ktoré sa práve odohrali a medzi mlčaním, súmrakom a tmou  hľadá Božiu tvár. Musela sa sama snažiť o to, aby starostlivo v spomienkach uchovávala všetky udalosti a slová. Sama sa musela snažiť o to, aby o nich starostlivo rozjímala vo svojom srdci, v duchu ich hodnotila a neustále nad nimi rozmýšľala. Práve tak ako kráčala životnou cestou: pomedzi temných  protikladov života, snažila sa odkrývať Božiu vôľu a Boží plán.

Mária bola pútničkou viery, pretože všetko nevedela.V jej živote sa uskutočňuje požehnanie, ktoré vyslovila sv. Alžbeta: „Blahoslavená tá, ktorá uverila…“ (Lk1, 45). V Márii vidíme najdokonalejší príklad našej viery. Ona je na našej ceste viery blízko nás. Preto nám môže povedať: „Deti moje, kráčajte za mnou. Sama som prešla tými cestami v tmavých nociach a v nociach bez hviezd. Urobte i vy to, čo som urobila ja: odovzdajte sa Božiemu mlčaniu a prekonáte strach, tmu a noc. A blahoslavení sú tí, ktorí v temnej noci uverili v svetlo.“

Odvážme sa kráčať za Pannou Máriou napriek úzkej ceste, pretože vieme, že na konci cesty je život, ktorý dáva Boh…

Tu na zemi žijeme vo viere a nie vo videní. Viera nám neosvetľuje ďalekú cestu pred nami, ale iba jeden krok. Ak máme odvahu vykročiť, potom nasledujúci krok bude osvetlený. Boh skrze Archanjela Gabriela neobjasňuje Márii všetko, čo ju čaká na ceste viery. On je iba potvrdením faktu, že Pán je s ňou. To, čo Panna Mária prežila môže povedať aj nám a viesť nás bezpečnou cestou k Ježišovi. Odvážme sa kráčať za Pannou Máriou napriek úzkej ceste, pretože vieme, že na konci cesty je život, ktorý dáva Boh.

Modlitba:

Panna Mária, Matka viery a nádeje, ty si blahoslavená, lebo si uverila a zostala si verná až do konca. Verila si i vtedy, keď všetci prestali veriť. Pod krížom si zostala matkou nádeje a odovzdania sa do Božej vôli. Vypros i nám milosť viery, aby sme boli a zostali na Božej strane aj v najťažších chvíľach života vediac, že Boh všetko obráti na dobro tým, ktorí mu neustále veria a ktorí ho milujú. Mária, matka,  zvlášť v tomto pôstnom čase chceme kráčať za tebou, aby sme mohli prežiť a zakúsiť Veľkú noc. Vypros nám odvahu v zriekaní od všetkého toho, čo nás zotročuje a spomaľuje naše kroky na ceste k slobode, ktorú dáva Boh. Vďaka ti za každé slovo, prítomnosť, povzbudenie i za každé srdce, ktoré sa otvára pre tvoje slová prostredníctvom ktorých zakusujeme Boha, prameň milosti a života. Amen.

Predchádzajúce

Prežívajte hlboko svoju vieru (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zrušenie medžugorského stretnutia v Turzovke