Prežívajte hlboko svoju vieru (Terézia Gažiová)

Každým svojim posolstvom Panna Mária prebúdza našu vieru. Jej slová sú ozvenou evanjelia. „Neboj sa len ver!“ Všetko je možné tomu, kto verí.  „Verím. Pomôž mojej neVere!“ „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Na začiatku tohtoročného pôstneho obdobia nás pozýva k pevnej viere. Mária je blahoslavená, lebo uverila, že sa splní všetko, čo jej povedal Pán.

Ona je náš príklad. Často nám dôverne hovorí o hlbokom prežívaní viery. Započúvajme sa do niekoľkých jej posolstiev v ktorých sa s nami zdieľa o tom ako prežívala vieru ona: „…Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje; otvorte dvere srdca do hĺbky modlitbe srdcom, a potom bude môcť Najvyšší pracovať na vašej slobode a začne sa obrátenie. Viera sa stane mocná a celým srdcom budete môcť povedať: ,Boh môj, moje všetko.‘ Pochopíte, že tu na zemi je všetko pominuteľné…“

…nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom človeku bez rozdielu…

„…Hľadiac na vás s nežnosťou, cítim nesmiernu lásku, ktorá ma posilňuje v mojej túžbe priviesť vás k pevnej viere. Pevná viera vám dá radosť a potešenie na zemi a nakoniec stretnutie s mojím Synom…“

        „…Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som ani ja všetkému nerozumela, všetkému tomu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom človeku bez rozdielu. Aby ste to mohli, znovu vás pozývam k odriekaniu, modlitbe a pôstu…“

„…Deti moje, vo svojom pozemskom živote nasledujte môj príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera v nebeského Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do večného života. Môj Syn od vás žiada lásku a modlitbu v ňom. Milovať a modliť sa v ňom znamená – ako matka vás to naučím – modliť sa v tichosti svojej duše a nielen recitovať ústami. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto urobené v mene môjho Syna; je to trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta za iného. Deti moje, môj Syn sa na vás pozerá.“

Nech je koreňmi vašej viery modlitba a nádej vo večný život. Pozýva nás v dnešnom posolstve. Modlitba a viera kráčajú spoločne. Modlitba srdcom je priateľstvo s Ježišom. Keď sa vytvorí hlboké priateľstvo s ním, žiadna búrka a vietor ho nemôže zlomiť. Opakom viery nie je nevera ale strach. V jednom z pravidel pre modlitbovú skupinu mladých, ktorú viedla prvé roky zjavení Panna Mária cez vizionárov pozvala členov – zrieknite sa strachu, modlite sa za dar pevnej viery.

Prežívať hlboko svoju vieru znamená hlbko prežívať lásku…

Modlitbou a rozjímaním evanjelia sa prehlbuje naša viera. Evanjelium na dnes je pozvanie uveriť Ježišovým slovám. To je program obrátenia.

„Už teraz, deti  moje, pracujte na sebe“ –  napomína nás s láskou nebeská Matka. Ona vie, že zvykneme obrátenie odkladať na zajtra. A každé zajtra ma pozajtra a tak ďalej. Pri nej sa učíme rozhodnúť pre lásku teraz, tu a hneď. Pri nej sa učíme rozhodnúť pre lásku teraz, tu a hneď. Prvý krok na ceste obrátenia je svätá spoveď.

Sv. písmo nás učí, že viera bez skutkov je mŕtva. Prežívať hlboko svoju vieru znamená hlbko prežívať lásku. O tom hovorí i Panna Mária:

„Samotná viera bez lásky a skutkov lásky nie je to, čo od vás žiadam. Deti moje, to je iba zdanie viery. To je vychvaľovanie seba. Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti.”

„Druhý je darom, Božie slovo je darom.“

Mária je pútnička, ktorá putuje s Cirkvou, hovorí sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike Matka Vykupiteľa. I týmto milostivým pôstnym obdobím putuje s nami. Jej pozvanie do týchto dní je jednoduché a konkrétne – modlitba za dar pevnej viery, skutky lásky, ktoré nám otvárajú nebo a prežívanie evanjelia.

Svätý Otec nám v posolstve na toto pôstne obdobie predkladá úryvok z evanjelia podľa Lukáša o boháčovi a Lazarovi. Vo svojom liste hovorí: „druhý je darom, Božie slovo je darom.“

Počas tohto pôstneho obdobia sa môžeme sústrediť na tri predsavzatia:

  1. modlitba za dar pevnej viery;
  2. denné rozjímanie Evanjelia;
  3. skutky lásky – pozerať na blížneho ako dar.

Modlitba:

Povzbudení hľadíme na tvoj príklad, Mária, milostiplná, plná viery a dôvery v Boha. S tebou voláme: Pane verím, pomôž mojej nevere, posilni našu vieru. S tebou Mária chceme putovať týmto pôstnym obdobím, pomôž nám pracovať zodpovedne na sebe, aby sme sa cez odriekanie a pozvanie k obráteniu stali ľuďmi jasnej a vytrvalej viery a nádeje, tak ako si to praješ. Amen.

Obrázok: Dina Abele

Predchádzajúce

Postite sa srdcom: Chlieb piť a vodu jesť (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Prežívajte hlboko svoju vieru (M.M.)