Prinášajte pokoj (Terézia Gažiová)

Boh prišiel na zem ako my, prostredníctvom matky.

„Nemôžeme rozmýšľať o novorodeniatku a nemyslieť pri tom na matku. Nemôžeme navštíviť dieťa a pritom nenavštíviť i matku. Všeobecne, v ľudskom živote, môže dieťa prísť na svet iba cez matku.“ Povedal G.K. Chesterton.

Keď pozorujeme dieťa v náručí matky, môžeme sa veľa naučiť o tom, ako si Boh predstavuje úlohu Panny Márie a náš vzťah k nej. V Máriiných posolstvách často odznievajú slová: „Odovzdajte sa mi úplne; kto by vám rozumel lepšie ako matka; prišla som, aby som vám pomohla; odovzdajte mi všetko.“

Ani Boh sa nebál úplne odovzdať Panne Márii.

Ona nám i tieto Vianoce opakuje, že pokoj nášho srdca sa nachádza v jej materinskom náručí. Je v ňom jej syn Ježiš – Kráľ pokoja. Máriina úloha je priviesť nás k nemu a pomôcť nám ho prijať. Pritom nám však zveruje i naliehavú misiu: „On vám dáva pokoj a nech nie je len pre vás, ale, deti moje, prinášajte ho druhým v radosti a pokore.“ Ona si nenecháva Ježiša pre seba. To znamená že i my sme pozvaní stať sa podobnými jej. Máriiným spôsobom, jej životným štýlom v radosti a pokore prinášať pokoj druhým. Pozvaní sme stať sa tvorcami pokoja.

Ona nám i tieto Vianoce opakuje, že pokoj nášho srdca sa nachádza v jej materinskom náručí. Je v ňom jej syn Ježiš – Kráľ pokoja.

„Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli, aby iní videli pokoj a začali ho hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás pozývam, aby ste svojou modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko zlé a odhaliť klam, ktorý satan používa. Modlite sa, aby pravda prevládala vo všetkých srdciach.“ Povedala nám i 25. septembra 1986.

Pokoj nemôžeme darovať, ak ho sami nemáme. V Máriinej škole sa učíme, že treba vždy začínať od seba. Vždy sme to najskôr my sami, ktorí by sa mali snažiť zotrvávať v pokoji. Pokoj srdca získavame v modlitbe. „Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach. Boh je pokoj sám, preto sa k nemu priblížte v osobnej modlitbe, a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. Potom bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. Nehovorte o pokoji, ale uskutočňujte pokoj!”

Pokoj srdca získavame v modlitbe…

Najčastejšia definícia modlitby je stretnutie s Bohom. On nás premieňa, napĺňa pokojom. Každý deň sme pozvaní rozjímať a žiť Ježišove slová –         Evanjelium. Jeho slovo nám prináša pokoj. Kto nás to môže naučiť lepšie ako Ježišova matka, v ktorej sa Jeho slovo stalo životom.

Prvé kroky medžugorských pútnikov vedú do spovednice. Medžugorie sa nazýva spovednicou sveta. Pokoj nemôžeme mať, keď sme v hriechu, v konflikte s Bohom, blížnymi i so sebou samými. „Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom.  Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom.“

Prvé posolstvo Panny Márie v Medžugorí bolo: „Pokoj, pokoj, pokoj nech zavládne medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa postite sa, modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny.“

I my sa môžeme stať strážcami pokoja modlitbou a pôstom…

Pôst o chlebe a vode je mocný prostriedok, ktorým môžeme vyprosiť dar pokoja. „Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili za pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz vám opakujem, deti moje, len modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. Hľadajte, modlite sa a môžete ho dosiahnuť. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte si ho ako kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí prinášajú pokoj druhým. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých.” Jeden vojak, ktorý prešiel strašnými skúsenosťami vojny sa spýtal vizionára v Medžugorí: „Aký to má význam, keď budem jesť iba chlieb a piť iba vodu?“ On mu odpovedal: „Ja tomu verím, pretože to povedala Panna Mária.“ Pôst nám prináša vnútornú slobodu a pokoj, oslobodzuje, približuje nás k Ježišovi. I my sa môžeme stať strážcami pokoja modlitbou a pôstom.

Najdôležitejšia chvíľa nášho života, ku ktorej nás vedie Panna Mária je svätá omša.

„Svätá omša nech je vám životom. Keď budete denne prežívať svätú omšu, pocítite potrebu po svätosti a budete rásť vo svätosti.“ Čítame v jej posolstvách.

Svätí v spolupráci s Bohom boli tí, ktorí zanechávali všade za sebou stopy pokoja…

O tom, že je možné stať sa tvorcami pokoja sa môžeme presvedčiť pozorujúc životy svätých. Oni sa usilovali nadovšetko milovať Boha. Svätí v spolupráci s Bohom boli tí, ktorí zanechávali všade za sebou stopy pokoja.

„Moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti.“ Uisťuje nás Panna Mária v dnešnom posolstve. Odovzdajme sa jej ochrane, a zjednotení s ňou vyprosujme drahocenný dar pokoja pre celý svet.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoj znak lásky k nám, keď nám posielaš na zem Máriu s posolstvom pokoja. Matka naša, Kráľovná pokoja s detskou dôverou sa ti úplne odovzdávame. Zverujeme ti všetko, čo nás znepokojuje a čo nám kradne pokoj. S tebou prosíme za našich blížnych, ktorí hľadajú pokoj na falošných miestach. S tebou prosíme za tento svet a uskutočnenie tvojich plánov pokoja. Amen. 

Predchádzajúce

Bože, Otče náš (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Ježiš – Kráľ pokoja (páter Ljubo Kurtovič, OFM)