Proste ducha svätého, aby vás upevnil vo viere (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2020.

„Drahé deti! Nech je pre vás tento čas povzbudením k osobnému obráteniu. Modlite sa, deti moje, v samote k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a dôvere v Boha, aby ste boli dôstojnými svedkami lásky, ktorou vás Boh obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti. Deti moje, nedovoľte, aby vám skúšky zatvrdili srdce a aby vaša modlitba bola ako púšť. Buďte odrazom lásky Božej a svojimi životmi vydávajte svedectvo o zmŕtvychvstalom Ježišovi. Ja som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

PROSTE DUCHA SVÄTÉHO, ABY VÁS UPEVNIL VO VIERE

V posolstve z minulého mesiaca nám Panna Mária povedala: „Som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy.“ Aj v tomto posolstve nás povzbudzuje upevňujúc naše srdcia vo viere a nádeji. Kráča s nami našimi pozemskými cestami, ktorými kráčala aj ona. V jej srdci je túžba po našich srdciach a dušiach, aby sme sa rozhodli pre to, čo je večné.

            Pred nami je mesiac máj, ktorý je výnimočne posvätený Panne Márii. Aj pápež František nás vo svojom liste pozýva: „Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť.“

            Ako hovorieval svätý pápež Ján Pavol II., modlitba ruženca je „zhrnutím evanjelia“. Modlitbou ruženca vedomejšie vstupujeme do spásy, ktorú nám dal Ježiš Kristus. V úvode ruženca sa najprv modlíme Verím v Boha, čím posilňujeme svoju oddanosť a vieru v Boha. Potom sa modlíme modlitbu, ktorú sa modlil samotný Boží Syn, Ježiš Kristus, a to je modlitba Otče náš. Po nej prichádzame k Márii so slovami, ktorými ju pozdravil anjel Gabriel a prosíme ju, aby nám pomohla, aby Boh rozmnožil našu vieru, posilnil nádej v neho a priviedol našu lásku k dokonalosti.

            V ruženci modlitbou Sláva Otcu vzdávame slávu Bohu. Po úvode sa modlíme Zdravas Mária a rozjímame o tajomstvách spásy. Vstupujeme do Ježišovho vtelenia a narodenia. Ďalej sa ponárame do krížovej cesty, Getsemani, bičovania, nesenia kríža a ukrižovania. Aby nás priviedol k zmŕtvychvstaniu, nanebovystúpeniu, zoslaniu Ducha Svätého, skrze ktorého sme sa stali Božími deťmi a nakoniec pozeráme na Máriu ako prvú po Ježišovi vzkriesenú a telom vzatú na nebo, ako na Kráľovnú neba i zeme.

            Keď sa takto modlíme a rozjímame, viac si uvedomujeme, čo Ježiš pre nás urobil a napokon budeme chcieť byť ako Mária.

            Dôležité je modliť sa ruženec srdcom, sústredene. To znamená, že na začiatku sa musíme skoncentrovať, veriť, uvedomiť si, že Mária je tu pred nami a pozerajúc na ňu sa započúvať do tajomstiev jednotlivých desiatkov. Takto sústredene prežitá modlitba premieňa modliaceho sa a robí ho šťastným. Je veľa svedectiev ľudí, ktorí vytrvali v modlitbe ruženca a zakúsili znovuzrodenie, nový život, harmóniu, uzdravenie, pokoj, šťastie a spásu.

            Je dobré nosiť so sebou ruženec a modliť sa ho nebadane na cestách, na prechádzke, pri nespavosti, keď nás zachváti nepokoj, úzkosť a pri iných príležitostiach.

            Prosme Ducha Svätého, ako nás k tomu pozýva Panna Mária. Duch Svätý je, ako nás učí Cirkev, ten, ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Duch Svätý môže a chce obnoviť aj naše srdcia, naše medziľudské vzťahy, našu neschopnosť komunikovať s Bohom, prežiariť naše tmy a stvoriť v nás všetko nové.

 

Modlitba:Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  (Svätý Otec František)

 

Predchádzajúce

VZKRIESENÝ

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25.4.2020