Rodinám, aby boli silné v Bohu…


Matka krásnej lásky 

„Ľudská bytosť nie je bytosť, aká sa uvádza v reklame a predvádza v moderných masových médiách. Ako psycho-fyzická jednota, ako jednota duše a tela, ako osoba je ona oveľa viac. Je oveľa viac pre svoje povolanie k láske, ktorá ju ako muža a ženu uvádza do rozmeru, veľkého tajomstva‘“.

(List rodinám, 20)

Keď Svätý Otec putoval s mladými po horách, často opakoval zvolanie: „Matka krásnej lásky“… Kristov námestník… hovorí všetkým o „krásnej láske“. Chce ju ukázať, ba viac, chce ju naučiť, a preto ukazuje príklad „Matky krásnej lásky“.

Pýtame sa: chápu ľudia tento výraz? A ak áno, ako ho chápu? Čo môže nájsť moderné dievča, ktoré je nasýtené informáciami o „sexe“, o „bezpečnom sexe“, v príklade, ktorým je „Matka krásnej lásky“?

…Krásna láska má dosah na iných ľudí

a dosahuje svoju plnosť v milosrdenstve a súcite

a v konkrétnej, reálnej pomoci druhému človekovi…

…Karol Wojtyla vo svojej knihe o láske hovorí, že „profil ľudskej lásky závisí od človeka“. Človek sám rozhoduje o tom, či prežíva krásnu lásku alebo ju ničí tým, že si len telesne a žiadostivo užíva. Takéto užívanie si nevytvára nijaké hodnoty, pretože žiadostivosť sa sýti len sebou a tým sa vyčerpá a nezanechá po sebe nič trvalé. Telo nedokáže spojiť ľudí, môže spojiť len telá, a aj to len na chvíľu. Puto medzi ľuďmi vzniká v duši človeka. Láska sa uskutočňuje jedine v duši, nestačí na ňu samotné telo ani emócie, ktoré sa tiež rodia v tele. Musí nastať hlbší rozmer stretnutia, a to v duši človeka, v ktorej sa zvečňuje obraz druhého človeka a ktorou si človek uvedomuje vlastný rozmer aj rozmer daru. A takýto príklad krásnej lásky ukazuje „Matka krásnej lásky“.

…Materstvo Panny Márie… práve ono… ukazuje podstatu lásky, pretože láska je stretnutím osôb. Samotná láska nepotrebuje telesné zážitky. Fyzické stretnutie ľudí je nevyhnutné pre počatie dieťaťa, ale nie pre lásku… Láska má širší a hlbší rozmer než telesné stretnutie…

…Opravdivá krásna láska je – musí byť – poslušná Bohu, je dôverou v Boha, istotou, že on je, že on všetko vie a že riadi osud človeka. Je to dôvera, ku ktorej vyzýva aj Svätý Otec, keď opakuje: „Nebojte sa, nebojte sa!“ Znamená to: nebojte sa dôverovať Bohu a otvoriť mu svoje srdce.

…Muž, ktorý je podriadený Bohu, miluje,

a pritom neznásilňuje, nie je žiadostivý,

neprivlastňuje si ženu, nezabíja dieťa…

…Moderné dievča chce pod vplyvom masovokomunikačných prostriedkov, ktoré deformujú skutočnosť, odmietnuť materstvo, pričom si neuvedomuje, že tým stráca lásku. Panna Mária nás učí, že krásna láska nemôže odmietnuť dieťa. Ak ho odmieta, už nie je krásna, už to nie je láska. Ľudia zneužívajú slovo „láska“. To, čo odsúdilo dieťa na smrť, nesmie byť nikdy nazvané láskou! Panna Mária a jej Syn – vzťah lásky – vzor pre všetky matky. Táto materinská láska je múdra, tichá, dôveruje Synovi, nasleduje ho, je prítomná, ale nevnucuje sa.

…Krásna láska sa neuzatvára vo vzťahu Matky a Syna, ale vyžaruje, musí vyžarovať, tak ako vyžaruje svetlo, ktoré sa dáva iným. Krásna láska má dosah na iných ľudí a dosahuje svoju plnosť v milosrdenstve a súcite a v konkrétnej, reálnej pomoci druhému človekovi.

…Jozef hneď prijal výzvu „neboj sa“ …Jozef počúval výhradne Boha a v tom je nenahraditeľným vzorom pre mužov, ktorí chcú opravdivo milovať. Krásna, opravdivá láska je poslušnosťou Bohu, čiže v každej chvíli a v každom počínaní sa musí zhodovať s Božím plánom. Muži majú poslúchať Boha a v tom je ich veľkosť, tu nachádzajú svoj ľudský rozmer, tu sú „oveľa viac“. V Jozefovi majú takýto príklad. Muž, ktorý je podriadený Bohu, miluje, a pritom neznásilňuje, nie je žiadostivý, neprivlastňuje si ženu, nezabíja dieťa, nijako neničí ženskosť, ktorá je vložená do jeho rúk, a neprestáva milovať, pretože láska, ktorá spočíva v dôvere, skrze vďačnosť rastie.

Nosnou silou lásky, silou, ktorá lásku rozvíja, je vzájomná vďačnosť a vzájomná dôvera – toto nezanikne. Láska, ktorá je postavená na týchto stĺpoch sa ustavične rozvíja a prináša šťastie. A toto je „krásna láska“.

Myšlienky sú vybrané z knihy:

Rodinám, aby boli silné v Bohu…,

Wanda Póltawska  (SALI-FOTO, 2010).

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

Ďakujem Bohu za dar modlitby (Franciska, Lotyšsko)

Ďalej

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)