S Pannou Máriou na ceste spásy (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 25. marca 2020.

„Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Deti moje, dovoľte, aby Boh hovoril vášmu srdcu, pretože satan vládne a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

S PANNOU MÁRIOU NA CESTE SPÁSY

Takmer celý svet žije pod tlakom pandémie, ktorá sa nezastaviteľne šíri čoraz rýchlejšie. Neviditeľný́ a drobný vírus, úplne neznámy aj pre vedcov, spôsobuje v ľuďoch strach a paniku. Žijeme s pocitom, ak nie úzkosti, tak aspoň nejakého druhu nepohodlia. Život sa všade spomalil, takmer zastavil. Ľudia sú zatvorení, v karanténe, vo svojich domoch. Nikto presne nevie, dokedy to všetko bude trvať.

V udalostiach toho všetkého, čo nás zastihlo, nejak spontánne očakávame riešenie. Keď riešenie neprichádza od ľudí, očakávame riešenie z neba. Niet expresného riešenia. Niet riešenia, aké by sme možno očakávali. Niet expresnej modlitby, ani hotových receptov. Ani Panna Mária neponúka hotové riešenia bez našej angažovanosti a zapojenia. Neexistuje hotový recept na šťastie, neexistuje rýchle riešenie novovzniknutého problému, ktorý́ ovplyvňuje všetkých ľudí bez ohľadu na vieru, rasu, národnosť, či je bohatý́ alebo chudobný́. Všetci sme si rovní v tejto ťažkosti.

Kým sa ľudia obávajú ako si ochrániť zdravie, Panna Mária vo svojom posolstve hovorí o spáse. Zdravie je vzácnosť a neoceniteľný poklad. Človek sa snaží chrániť svoje zdravie, a ak ho stratí snaží sa ho všetkými spôsobmi získať späť. Zdravotní pracovníci sa snažia pracovať na rozvoji lekárskych vied v oblasti ochrany ľudského zdravia.

Vidíme lekárov, epidemiológov, virológov, zdravotné sestry, medicínskych odborníkov, krízové štáby a všetkých tých, ktorí sa snažia zmierniť túto situáciu, ale zakusujeme aj ich bezbrannosť. Vnímame, že riešenie nepríde zo zeme, od smrteľných ľudí, ale z neba. Aj Panna Mária usmerňuje náš pohľad k nebu, k svojmu Synovi Ježišovi, k spáse. Túži v nás otvoriť oči viery, aby sme spoznali, kto sme. Tieto extrémne životné situácie môžu byť príležitosťou, aby sme rozmýšľali o našich životných hodnotách. Tak ľahko zabudneme na existenciu Boha, ktorý vo svojej ruke drží svet, vesmír i naše bezbranné životy, ktoré ohrozuje maličký vírus.

Panna Mária nám chce otvoriť oči pre to najdôležitejšie a to je spása. Starostlivosť a úsilie okolo spásy nevylučuje náš boj o zdravie. Len nám chce povedať, že zdravie a život tu na zemi nie sú to najhodnotnejšie. Týmto všetko nekončí. Existuje niečo oveľa hodnotnejšie a cennejšie. Stvorení sme pre nebo, večnosť, pre Boha.

Zdravie je dôležité, ale spása je najdôležitejšia. Boh nám nesľúbil raj tu na zemi, bezchybné zdravie, pretože tu je všetko ohraničené. Ako je napísané v žalme 102: „Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš; rozpadnú sa sťa odev.“

Riaditeľ infekčného oddelenia milánskej nemocnice Amedeo Capetti povedal: „Boj o zdravie je stratený boj, skôr či neskôr budeme všetci porazení. Zdravie je len nástrojom, pomocou ktorého môžeme v živote spoznať toho, ktorý nám život daroval!“

V tomto všetkom nehľadajme vinníka, neodcudzujme, odpúšťajme druhým i sebe, naučme sa prosiť o odpustenie, aby sme zakúsili to, čo nám Ježiš prisľúbil, a to je spása. Spása je integrita osoby, uzdravenie celej našej osoby. Keď Ježiš uzdravoval telá, vždy to spájal s odpustením hriechov a obrátením srdca.

Aj dnes zvučí Ježišovo slovo: „Nebuďte ustarostení o svoj život. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ Slová Panny Márie sú ozvenou slov jej Syna. Tento svet nestvoril človek, ale Boh. Preto človek až do konca nepozná svet ani zákony prírody. Nad prírodnými silami a zákonmi je ON, ktorý je Otec. Otec, ktorý všetko drží vo svojej ruke a všetko riadi.

Prosme o príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, aby sme videli všetky naše nesprávne cesty, choroby duše, slepotu srdca a zakúsili spásu, ktorú nám daruje Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ.

 

Modlitba:

Nebeská Matka Mária, Kráľovná pokoja, toľkokrát si v dejinách prichádzala k nám, aby si spoločenstvo všetkých detí sveta povzbudila v modlitbe a láske. Ale tvoj nepriateľ, diabol, sa snaží tvoje deti rozdeliť, izolovať, postaviť jedných proti druhým. Pretože on je otec lží a vrah, chce rozkopať bratsko-sesterské spoločenstvo ľudí všetkými prostriedkami a všetkými možnými spôsobmi a využíva aj strach z nového vírusu, koronavírusu. Prosíme ťa rozprestri nad nami svoj plášť. Zastav ďalšie šírenie vírusu, pomôž nakazeným a pomôž všetkým zdravotným pracovníkom, ktorí sa starajú o zdravie. Daj, aby sme na tvoj príhovor a pod tvojím vedením mohli napredovať v kresťanskom živote, zvlášť v modlitbe, zriekaní sa pre dobro druhých a vzájomnej láske. Daj nám silu byť pravými svedkami dokonalej lásky v Cirkvi, zjednotení napriek všetkým plánom rozdelenia. Nauč nás milovať Ježiša, ktorý nás neprestáva čakať živý a prítomný v Eucharistii, vo svojom obdivuhodnom a pokornom darovaní sa, aby sme milovali každého človeka ako on.

Ďakujeme ti, Matka Mária. Kým bdieš s nami, formuj naše srdcia, aby sme ťa vždy mohli prijať a uctievať, vydávajúc svedectvo o tvojej blízkosti a prítomnosti, ktorá prináša požehnanie uzdravenia. Amen.

Predchádzajúce

Najväčší hriech (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

SVETLO MÁRIINO, Apríl 2020