S vami chcem zdieľať nebeskú radosť (M.M.)

Panna Mária začína svoje posolstvo prinášajúc nám radosť do srdca. To, čo má ona a čo nosí vo svojom srdci si nechce nechať pre seba, ale chce sa s tým s nami podeliť. Matka Mária praje dobro všetkým svojim deťom. Prichádza z neba. Prichádza z tej reality, kde niet plaču ani bolesti. Tam v očiach niet sĺz a pre smútok miesta. Prešla našou cestou, ktorou musíme prejsť aj my do konečného cieľa, do raja.

Boh nám zjavil, že náš život je cesta k raju. Boh vložil do našich sŕdc túžbu po ňom, túžbu byť s ním. Naša cesta k raju je plná prekážok, pretože často musíme ísť proti prúdu a bojovať s mnohými nepriateľmi v našom vnútri, ale aj mimo nás. Boh nás chce prostredníctvom nebeskej Matky Márie povzbudiť a posilniť na tej ceste.

Evanjelium je hymnus radosti. Evanjelium je veľmi reálne, pretože nám hovorí o radosti veľmi konkrétne…

V jednom zo svojich posolstiev nám Panna Mária povedala: „Drahé deti, cieľ mojich zjavení je, aby ste boli v nebi a šťastní tu na zemi.“ 

Život v raji bude zbavený všetkého strachu. Nebudeme ustarostení, či stratíme to, čo máme, ani nebudeme túžiť vlastniť niečo iné. V stave raja budeme môcť povedať so sv. Petrom: „Rabbi,  dobre je nám tu.“ Peter a apoštoli na hore Tábor prijali milosť na chvíľu prežiť skúsenosť Božej slávy a všemohúcnosti. V raji bude skúsenosť Božej všemohúcnosti úplná a dokonalá. Nikto nám ju nebude môcť vziať.

Z tejto reality neba prichádza k nám Panna Mária, aby posilnila naše kroky na ceste do neba a upevnila nádej, aby sme sa na tej ceste neznechutili. Iba Boh môže úplne naplniť naše srdcia. Iba v nebi budeme vedieť to, čo hovorí apoštol Pavol: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Z reality neba prichádza k nám Panna Mária, aby posilnila naše kroky na ceste do neba a upevnila nádej…

Všetci chceme byť šťastní, všetci túžime po radosti. Túžbu po radosti a plnosti vložil do našich sŕdc Boh. Táto túžba po radosti uschopňuje naše srdcia prijať radostnú zvesť. Evanjelium je hymnus radosti. Evanjelium je veľmi reálne, pretože nám hovorí o radosti veľmi konkrétne. Skutočná radosť vždy dozrieva v obeti. Pravdivá radosť prichádza po vloženom úsilí, po vytrvalej práci, po víťazstve nad pokušením a skúške. Skutočným   nepriateľom radosti nie je utrpenie, ale hriech. Panna Mária nás chce pred tým uchrániť. Odporúča nám, ktovie koľkokrát, modlitbu, ktorá nás privedie k Ježišovi. Bez neho nemôžeme nič. V ňom môžeme všetko.

Modlitba:

Blahoslavená Panna Mária, ty, ktorá si prežila život podobný nášmu a poznáš všetky utrpenia, kríže i pokušenia, ktoré prežívame, pomôž nám svojim príhovorom u svojho Syna. K tebe sa utiekame Matka, k tvojmu Nepoškvrnenému srdcu, ktoré nás miluje, odpúšťa, napomína i pozýva. Vypros nám u svojho Syna milosť vytrvalosti na ceste modlitby, ktorá nás privedie k stretnutiu s Ježišom. Odovzdávame sa ti, naše rodiny, všetkých tých, ktorí sú pripútaní k pozemským a materiálnym veciam, v ktorých niet života. Ty, ktorá si plná milosti, otvor nám srdce pre to, čo je večné, nebeské a Božie. Amen.  

Predchádzajúce

Otvorte brány srdca (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba za pokoj 2016 vo Viendni: priamy prenos