Sila viery a nádeje (Terézia Gažiová)

…je v zopätých rukách v spoločnej modlitbe s ňou k Duchu Svätému. Pozýva nás v dnešnom posolstve Kráľovná pokoja.

Modlitba k Duchu Svätému je vdýchnutie Božieho života. Duch Svätý má moc utešiť, on je pomazanie duchovné, darca, slovo, sila milosti, ochranca… môže stvoriť všetko nové. Zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme – modlíme sa v hymne k Duchu Svätému.

Aj my sme ako Ježišovi učeníci, ktorí boli zaťažení pozemskými vecami, slabí, unavení, zmätení a nadovšetko plní strachu. S touto hŕstkou krehkých a zranených sa stretáva Mária. Stretáva sa s nimi po Ježišovej smrti, keď stratili vieru a nádej. Aj keď mali skúsenosť stretnutia s Ježišom zmŕtvychvstalým, aj tak ich viera „ešte nebola to, čo mala byť“. Tak veľmi sme im podobní.

…Keď sa modlíme s Máriou, prichádza Duch Svätý, lebo on je tam, kde je jeho nevesta…

Mária zotrváva s nimi, a potom sa to zrazu stalo: „V jednej chvíli, keď sa modlili, náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. Naplnil ich Duch Svätý…“ (porov. Sk 2, 2-4).  A všetko sa v jednej chvíli zmenilo. Po tejto modlitbe okamžite zmizla všetka únava, zmätok, strach. Z nepokojných apoštolov sa stali odvážni hrdinovia a Pán začal cez nich konať zázraky skrze Ducha Svätého. Toto sa deje i dnes, keď zotrvávame na modlitbe s Máriou. Je to veľmi jednoduché a také mocné. Keď cítime únavu, nepokoj a nevieme kam sa vybrať ďalej, jednoducho volajme: „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvoje milovanej nevesty.“

V modlitbe s Máriou sa vytráca sila zla. Mária nám často v Medžugorí opakuje: nestrácajte nádej! Ako hovorí jeden exorcista, keď sa modlím ruženec, ja viem, že prichádza Mária a zlo odchádza, lebo diabol neznáša Máriinu pokoru.

„Dávam Vám najsilnejšiu zbraň proti satanovi a to je modlitba ruženca. Keď sa modlíte ruženec, otvorte mi svoje srdce a môžem vám pomôcť.“ Keď sa modlíme s Máriou, prichádza Duch Svätý, lebo on je tam, kde je jeho nevesta. Duch Svätý prichádza okamžite so všetkým tým, čo je, a čo nám treba. Lebo my ani nevieme, čo nám treba. Preto to radšej nechajme na neho. Buďme pokorní, nechajme sa obdariť. Tak ako nás učí Písmo: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 26 – 27).

…V modlitbe s Máriou sa vytráca sila zla…

Prijmime svoju slabosť, neschopnosť zareagovať správne a úplne sa odovzdajme vedeniu Ducha. Máriina pokora je vstupnou bránou nášho srdca pre príchod Ducha Svätého. Svätý Ľudovít nám zveruje svoje spoznanie v knihe O pravej úcte k Panne Márii:

„Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a zázračné veci. Keď ju Duch Svätý, jej Ženích, nájde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej v takej miere, v akej táto duša dala priestor jeho Neveste.“

Na inom mieste hovorí, že Duch Svätý nemôže konať veľa zázrakov práve preto, že veľa duší nevie, kto je Mária, a aká je jej úloha. Jej jedinou úlohou je priviesť nás do neba. Počas, už takmer 34 rokov zjavení v Medžugorí nás vedie priamou cestou k spáse, k Pánovi. Opakuje nám jeho pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).

Modlitba:

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty. Duchu Svätý, príď, premeň nás a naplň nás silou viery a nádeje. Do Nepoškvrneného srdca tvojej nevesty ukrývame celý  rozbúrený svet, všetky unavené a nepokojné srdcia. Nech sa každé zlo vytratí. Nech tvoja láska zvíťazí a zavedie nás do neba k Otcovi. Amen.

 

 

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Modlite sa k Duchu Svätému (Fra Ljubo Kurtović)