Stvorení pre nebo (Terézia Gažiová)

Duch Svätý + Panna Mária = zázraky. Mária sa v pokore srdca odovzdala pôsobeniu Ducha svätého a stal sa zázrak nad všetky zázraky – na svet prišiel boží syn. Od tej chvíle je na zemi všetko iné. Prišla k nám spása. Tajomné pôsobenie Ducha Svätého v modlitbe s Pannou Máriou pokračuje v spolupráci s nami a spôsobuje zázraky. Ako o tom píše i svätý L.M.G. Montfortský:

„Mária spolu s Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a následne vytvorí veľké veci v posledných časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým neobyčajné a zázračné veci. Keď ju Duch Svätý, jej Ženích, nájde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej v takej miere, v akej táto duša dala priestor jeho Neveste.“

Na inom mieste hovorí, že Duch Svätý nemôže konať veľa zázrakov práve preto, že veľa duší nevie, kto je Mária, a aká je jej úloha. Jej jedinou úlohou je priviesť nás do neba.

Dnes nám hovorí: „Otvorte svoje srdce a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá boli i vy bližšie  k Bohu.“ Sú dve posolstvá, ktoré nás pozýva žiť každý deň a to je modliť sa ruženec a čítať Sväté písmo.

Sväté písmo v Máriinej škole nie je informácia. Čítaním Svätého písma sa posilňuje naša viera, spoznávame Ježiša. Pred jeho čítaním sa pomodlime s ňou a prosme Ducha Svätého o pomoc, aby sa v nás slovo stalo životom. Mária nám opakuje volanie nebeského Otca: „Toto je môj milovaný syn jeho počúvajte.“

Keď začneme žiť Božím slovom, odohráva sa konkrétne obrátenie, vždy nový začiatok a rozhodnutie pre svätosť…

Započúvajme sa, čo nám hovorí  o  Božom slove vo svojich posolstvách: „Znovu prichádzam, aby som vám hovorila o slovách môjho Syna a o jeho láske. Mám nádej, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v tme súčasnej doby. To je jediná pravda a vy, ktorí ju prijmete a budete žiť, budete mať čisté a pokorné srdcia;

Iba skrze vieru Božie slovo bude svetlom v tejto tme, ktorá vás chce obklopiť. Nebojte sa, ja som s vami; Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho života; Chcem vám pripomenúť slová môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky pre všetkých, lásky, ktorú dokázal svojou obetou. Ale aj dnes ho mnohé moje deti nepoznajú, nechcú ho spoznať, sú ľahostajní. Kvôli ich ľahostajnosti moje srdce bolestne trpí. Môj Syn bol vždy v Otcovi. Rodiac sa na zemi priniesol Božie a odo mňa prijal ľudské. S ním prišlo medzi nás slovo. S ním prišlo svetlo sveta, ktoré preniká do sŕdc, osvecuje ich a napĺňa láskou a útechou.“

Nemôžeme žiť bez Božieho slova. Bez neho sme mŕtvi a je tma. Berúc do rúk Bibliu každý deň, sa stávame múdrym človekom, ktorému hovorí Boh a ukazuje cestu. Keď začneme žiť Božím slovom, odohráva sa konkrétne obrátenie, vždy nový začiatok a rozhodnutie pre svätosť.

Poslúchnime nebeskú Matku, odovzdajme sa v modlitbe s ňou pôsobeniu Ducha Svätého, čítajúc Sväté písmo každý deň.

Modlitba:

Príď, Duchu Svätý, na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty. Pomáhaj nám modliť sa, otvoriť srdce, nechať sa tebou premeniť. Obráť nás, uzdrav, osloboď, ty ktorý všetko činíš nové. Oduševni nás pre svätosť, pre veľké veci, pre nebo. Amen.

(Terézia Gažiová)

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a Eucharistia (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Dar Ducha Svätého v modlitbe (páter Ljubo Kurtovič, OFM)