Svätosť je skutočnosťou pre všetkých (Terézia Gažiová)

Mesiac november sa nám v cirkevnom roku spája s rozmýšľaním o večnom živote, dušiach zosnulých, svätých. V atmosfére týchto myšlienok nás i Panna Mária povzbudzuje: „rozhodnite sa pre svätosť a vyberte si príklad svätých dnešnej doby.“ „Prajem si, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom pre mňa, a ním je svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa denno-denne a meňte svoj život, aby ste sa stali svätými. Budem vám stále nablízku.“ Povedala nám 13. 11. 1986.

Panna Mária zdieľa s nami však i svoju bolesť, pretože si neuvedomujeme dary, ktoré nám Boh dáva skrze ňu, lebo naše srdcia sú zatvrdilé.

Iba pokorné srdce má schopnosť počuť a poslúchnuť. V Medžugorí sme pozvaní k svätosti Máriiným spôsobom, stávať sa maličkými, jednoduchými a pokornými. Pokorné srdce vie načúvať a zachytiť aj tie najjemnejšie tóny pozývajúce nás k láske.

…sme pozvaní k svätosti Máriiným spôsobom, stávať sa maličkými, jednoduchými a pokornými. Pokorné srdce vie načúvať a zachytiť aj tie najjemnejšie tóny pozývajúce nás k láske…

Srdcia nasledujúce Máriinu svätosť sú materinské, schopné vycítiť to, čo je v danej chvíli najpotrebnejšie. Máriini svätí, sú vždy na správnom mieste v správnom čase. Tak ako ona.

Vždy znovu nás nadchýna Máriin príklad stáleho zjednotenia s Pánom a „nohami na zemi“ v slúžení blížnym. Očarení jej pokorou snažíme sa prežívať všetko s ňou, v jej srdci. Príklady svätých dnešnej doby môžu byť práve tí, ktorí ju milovali nežným, dôverným spôsobom. „Radujte sa v láske, pretože ste v Božích očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete.“ – hovorí nám v posolstve ďalej.

Začiatok svätosti sa odohráva v spovednici. Mária nás povzbudzuje odovzdávať svoju minulosť Ježišovmu milosrdenstvu, budúcnosť do Božích rúk a snažiť sa žiť prítomnú chvíľu s láskou. To je proces a každodenný program až do konca života. Pozvaní sme prijať prítomnú chvíľu, seba, život, svet, blížneho ako dar a výzvu darovať sa s láskou.

„Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsmevom“  (Ján Pavol I.)

Kráľovná a matka všetkých svätých je tu. S matkou je všetko ľahšie. S ňou sa deťom kráča bezpečne. Máriini svätí sa nehanbili byť maličkými, poznali silu pokory a radosť slúženia s láskou. Kráčajúc s Máriou, padáme oveľa menej a vstávame rýchlejšie. Úsilie o jej pokoru nás privádza k radostnému odkrývaniu Božieho kráľovstva očami detí.

„Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsmevom“, hovorí Ján Pavol I.

Prijmime s radosťou povzbudenie Panny Márie, i v posolstve z 2.11.015: „Deti moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a žehnám vás. Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti.“

Modlitba:

Nebeský Otče, na príhovor Panny Márie i všetkých svätých ťa prosíme za dar pokory. Mocou lásky Ducha Svätého prenikni naše zatvrdlivé srdcia, osloboď nás od všetkého, čo nám prekáža s radosťou prijať dar života a dovoliť ti osláviť sa skrze každého z nás. Mária, ďakujeme ti za trpezlivosť s nami, úplne sa ti odovzdávame. V tvojom srdci spoločne s tebou opakujeme Pánovi „príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja.“ Amen.

 

 

 

 

Predchádzajúce

Slavko Barbarić OFM “Postite sa srdcom”

Ďalej

Modlitba za tých, ktorí si zatvrdili srdcia (M.M.)