Túžim byť Máriiným apoštolom

Pochválený buď Ježiš i Mária.

Volám sa Marek, mám 25 rokov. Už od asi 12-tich rokov som mohol pozorovať, že Ježišova matka i moja ma vedie za ruku k jej Synovi. Najprv cez Saleziánov, potom cez večeradlo a nakoniec Medžugorie, kde som pocítil Boží dotyk lásky a prítomnosť Panny Márie veľmi citeľne.

V časoch, keď v mojom srdci horela túžba po duchovnej ceste s Pánom, uvedomoval som si aj nejakú zodpovednosť a chcel som pomôcť staršiemu bratovi závislému na drogách, alkohole a bez zmyslu života. Po mesiacoch prípravy do komunity Cenacolo v roku 2018 prišlo nakoniec jeho odmietnutie komunity. Vnímal som, že aj pre mňa môže byť komunita dobrou „školou života“ a v túžbe udržať rodičov v dôvere voči komunite som tam odišiel v septembri 2018 na skúsenosť. Po roku v komunite na Slovensku i v Chorvátsku mi zodpovední povedali, že Gospa (Panna Mária, ako ju volajú miestni obyvatelia) „ma chce mať v Medžugorí“. Plánoval som ísť do Medžugoria, keď skončí moja skúsenosť v komunite, ale takto som si to vôbec nepredstavoval. Nakoniec po 5 mesiacoch pri Kráľovnej pokoja, som sa rozhodol prestúpiť do spoločenstva Svetlo Máriino, kde som strávil jeden krásny mesiac ešte v roku 2017.

Tu v blízkosti Panny Márie v spoločenstve, ktoré žije v duchu Máriiných posolstiev a modlí sa za uskutočnenie jej plánov pokoja vo svete i jej úmysly sa opäť vo mne prebudila túžba byť apoštolom Máriinej lásky. Po necelých krásnych dvoch týždňoch s Pánom Ježišom a s Máriou prežívam vo svojom srdci aj v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa dnes nachádzame, v boji s epidémiou, dostatok radosti a pokoja. Cez spoločenstvo si uvedomujem, že je našou zodpovednosťou modliť sa za spásu a ochranu sveta. V poslušnosti a v spolupráci so svätou Cirkvou a so štátnymi orgánmi je dnešná situácia zvlášť pozvaním k modlitbe za celý svet.  Tak ako nikdy predtým je dnes čas prijať so všetkou vážnosťou posolstvá našej drahej nebeskej Matky a uviesť ich do praxe. Panna Mária nám hovorí: „Deti moje, nemôžete byť šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak niet lásky v každej situácii a v každom okamihu vášho života. Ako matka prichádzam, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku môjho Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna. Vy iba žite jeho slová a nebojte sa. Môj Syn i ja vám hovorím, milujte sa navzájom, pretože bez lásky niet spásy.“

Mnohí doktori, asistenti, kňazi, dobrovoľníci vystavujú a ohrozujú seba samých pre dobro druhých. A to je tá láska a obeta podľa Kristovho príkladu, čo prináša pokoj, nádej a svetlo do sŕdc, kde tieto čnosti vyhasli. Čas, keď treba prestať panikáriť a strachovať sa, čas, keď sa treba priblížiť k Nebeskému Otcovi a odovzdať sa skrze Máriu do jeho rúk.                          

V týchto dňoch som sa musel vrátiť na Slovensko do karantény, kde prežívam spoločné, pokojné chvíle v jednom byte s ľuďmi zo spoločenstva Svetlo Máriino. Skutočne pociťujem pravdu Ježišových slov: „Lebo, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi“  (Mt 18, 20). V Máriiných slovách, ktorými nás často pozýva: „Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa,” zostávam zjednotený s našou nebeskou Matkou i jej Synom v modlitbe a odovzdávam jej každý deň túto vážnu dobu, v ktorej žijeme za uskutočnenie jej plánov pokoja a víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Zvlášť jej odovzdávam chorých, umierajúcich, Cirkev, lekárov a všetkých tých, ktorí akokoľvek pomáhajú pri prekonaní tohto vírusu.

Nie všetci môžeme bojovať za dobro takýmto obdivuhodným spôsobom, ale všetci môžeme vziať do rúk zbraň – svätý ruženec, zotrvávať zjednotení v modlitbách a tak pomôcť sebe a najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Svätý apoštol Pavol hovorí: „A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť” (Rim 8, 18). Boh ťa miluje a Boh ťa aj potrebuje. Chce mať každého jedného z nás v nebi.

Nech Vás všetkých na príhovor Kráľovnej pokoja požehnáva a pokojom napĺňa Boh Otec, Syn i Duch Svätý! + 😉

Marek

Predchádzajúce

Korona vírus (COVID-19) je potvrdený aj v Medžugorí

Ďalej

Odovzdať sa do Božích rúk