Túžte po večnosti (Terézia Gažiová)

„Ja som s vami“, hovorí nám naša nebeská Matka. Spolu s ňou je s nami celé nebo, anjeli, ktorí starostlivo sprevádzajú každý náš pozemský krok. Svätá Terezka z Lisieux nám sľúbila: „Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží.“ Matka Tereza v roku 1962 napísala: „Ak sa niekedy stanem svätou, tak budem určite sväticou „temnoty“. Nebudem v nebesiach, budem svietiť tým na Zemi, ktorí sú v tme.“ Deň po smrti pátra Slavka Barbariča nám Panna Mária v posolstve hovorí: „Teším sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás.“

Zástupy svätých dosiahli svetlo večnosti. Každý z nich objavil svoj „spôsob ako sa zmocniť neba.“ Toto je možné pre každého človeka. Sme stvorení pre večný život v nebi.

…Modliť sa znamená prežívať život s Pánom…

V dnešnom posolstve nás Panna Mária povzbudzuje: „Túžte po večnosti a pripravujte svoje srdcia v modlitbe.“ Modlitba inými slovami znamená stretnutie s Pánom, pohľad do večnosti. V nej sa rozhodujeme ako bude vyzerať náš život. Modliť sa znamená prežívať život s Pánom. Pozerať sa na denné záležitosti s ním. Klásť mu otázky, dostávať odpovede, dovoliť mu konať podľa jeho vôle. Darovať sa blížnym, adorovať Ježiša v prírode, v človeku, vo všetkom, čo sa odohráva hľadať jeho tvár. Preto nám Mária najčastejšie opakuje pozvanie k modlitbe: „Deti moje, bez modlitby nemôžete žiť a vravieť, že ste moji. Modlitba je radosť. Modlitba je to, po čom túži ľudské srdce. Preto, deti moje, priblížte sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a objavíte Boha“ (25. 11. 2004). „Rozhodnite sa každý deň zasvätiť čas Bohu a modlitbe, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s Bohom. Len tak bude mať váš život zmysel a budete s radosťou rozmýšľať o večnom živote“ (25. 4. 2000). „Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali ‚áno‘ môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i mojej prítomnosti“ (25. 2. 2014). „Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky“ (25. 3. 2014).

Svätí sú ľudia, ktorí sa úplne odovzdali Bohu tak, ako sa to učíme v Máriinej škole i my. Ľudia ich vyhľadávali lebo v nich videli odraz Božej lásky, vôňu večnosti, ktorá priťahuje. Dnes sme na rade my.

…Jej škola v jednoduchosti znamená usilovať sa žiť evanjelium,

konkrétne, každý deň…

Čakajú nás naši blížni, aby sme im Máriiným srdcom podarovali úsmev, zastali sa niekoho, kto je nespravodlivo obvinený, obviazali rany, potešili dobrým slovom, navštívili opustených. Mária nás vedie ako Ježiš svojich učeníkov, zostúpiť z povrchu na hlbinu, žiť srdcom.

S Máriou nemusíme hľadať nič nové, ona nám opakuje Ježišove učenie. Keď sa snažíme žiť jej posolstvá srdcom, budeme kráčať bezpečne cestou svätosti k večnému životu. Jej škola v jednoduchosti znamená usilovať sa žiť evanjelium, konkrétne, každý deň.

Modlitba

Ďakujeme ti, Mária, za radosť, ktorú zakusujeme, keď nám hovoríš ja som s vami, prihováram sa za vás. S radosťou a veľkodušne sa zasväcujeme tvojmu Synovi i tebe. Spolu so svätými prosíme o vernosť v plnení malých denných povinností s láskou, aby sa uskutočnili veľké Božie plány s nami i prostredníctvom nás. Amen.

Predchádzajúce

Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Život – krátky a pominuteľný (fra Ljubo Kurtović)