V modlitbe odkryjete múdrosť žitia (Terézia Gažiová)

Panna Mária nám večer 25. 6. 2014 na 33. výročie jej zjavení oznamuje radostnú zvesť – „Najvyšší mi dáva milosť ešte byť s vami a viesť vás modlitbou k ceste pokoja.“ Aký je to pre nás obrovský dar! Medžugorie je Máriino svetlo, v jej prítomnosti nachádzame to, čo sme stratili – vieru, nádej, lásku, pokoj, zmysel života, odpoveď na otázku, múdrosť ako žiť, začíname vidieť… Každým príchodom nás objíme svojou materinskou láskou, utešuje, povzbudzuje, vedie nás ako máme teraz v tejto chvíli žiť. Žiť jej posolstvá znamená nachádzať sa na ceste pokoja.

…Ježiš sa modlí dokonca celú noc, aby sa rozhodol múdro…

Pri jednom z posledných zjavení nám cez vizionára Ivana povedala – „Pevne sa rozhodnite žiť moje posolstvá, aby som vám mohla dávať nové posolstvá a nimi vás viesť cestou svätosti, preto nech vaše rozhodnutie bude áno – žiť.“ V dnešnom posolstve nás pozýva žiť modlitbu. „V modlitbe odkryjete múdrosť ako máte žiť“ – hovorí nám jednoducho dnes Panna Mária. To je pozvanie stať sa múdrym, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, spoznávať, čo je Božia vôľa, nerozhodovať sa sám vo všedných i vážnych udalostiach dňa. Modliť sa znamená stávať sa podobný Pánovi. Ježiš sa modlí dokonca celú noc, aby sa rozhodol múdro. Kráľ Šalamún, bol veľmi mladý, keď sa stal kráľom. Miloval Pána a riadil sa múdrymi radami, ktoré mu dal jeho otec Dávid. Pánovi sa Šalamún páči, a tak mu raz v noci hovorí vo sne: „Šalamún, čo ti mám dať?“ Nato Šalamún odpovedá: „Jahve, môj Bože, som ešte veľmi mladý a neviem vládnuť. Daj mi preto múdrosť, aby som vedel správne panovať nad tvojím ľudom. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.“ A Pán mu dáva múdre a chápavé  srdce.

V liste sv. apoštola Jakuba čítame: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju“ (Jak 1,5). V Máriinej škole sme pozvaní modliť sa ako ona, jej spôsobom. V posolstvách nás učí „nech sa váš život stane modlitbou“. To znamená modliť sa a žiť súčasne. Nielen v tichosti na kolenách, ale v každej chvíli života byť s Pánom. Ako ona. Mária je modlitba, ona je stále s Ježišom.Snímka57

Učme sa z evanjelia správať ako Mária. Keď prichádza anjel Gabriel, Mária odpovedá – „Nech sami stane podľa tvojho slova“. Vie ako má reagovať, kedy má mlčať. Napríklad, Jozefovi nevysvetľuje, prečo je v požehnanom stave. Vie, kedy má hovoriť – na svadbe v Káne, keď prosí Syna – nemajú vína. Ježiš je stále s ňou, ona uchováva jeho múdrosť v srdci a žije jeho slová. Mária pozná sladkosť vedenia Božej múdrosti v živote.

…Učme sa z evanjelia správať ako Mária…

Pri hľadaní múdrosti v modlitbe nás Mária povzbudzuje vzývať Ducha Svätého, rozjímať Božie slovo, modliť sa s Božím slovom .

Bez modlitby sme bez múdrosti – bez Ježiša. Vtedy môžeme náš život prirovnať evanjeliovému podobenstvu o dome postavenom na piesku. Žiť s modlitbou znamená budovať múdro – na skale. „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko“. (Mt 7, 24-28).

Dnešné pozvanie Panny Márie pre nás znie – s pokorou v modlitbe prosiť o dar múdrosti. Modlime sa s Máriou v rozhovoroch, povinnostiach, rozhodnutiach, aby nás naučila žiť prítomný okamih s Ježišom. Ona sa prihovára za nás u svojho Syna, aby sme to dokázali.

Modlitba

V tvojom srdci Mária sa skláňame pred Najvyšším a ďakujeme za to, že ti dovoľuje prichádzať k nám. Uč nás modliť sa srdcom. S tebou, Mária, sa modlíme: „Duchu Svätý, Duch Múdrosti príď, modli sa v nás, lebo my ani nevieme o čo máme prosiť“. Prosíme za tých, ktorí sa nemodlia a rozhodujú sa sami, bez teba, Ježišu. Zverujeme ti tých, ktorí rozhodujú o osudoch ľudstva v týchto časoch, prosíme za nich o dar múdrosti ako žiť. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a v modlitbe vás viesť k ceste pokoja… (fra Ljubo Kurtović)