V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Vážnosť a láska

Drahé deti! Dnes vás všetkých, ktorí ste počuli moje posolstvo pokoja, pozývam, aby ste ho s vážnosťou a láskou uskutočňovali v živote. Mnohí sa nazdávajú, že robia veľa, keď o posolstvách hovoria, ale nežijú ich. Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás zlé, aby sa všetko premenilo na dobro a na život. Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby žil a svojím životom svedčil radostnú zvesť. Som tu, drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete žiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

(25. máj 1991)

Aby sme aspoň čiastočne pochopili toto posolstvo, ktoré nás pozýva k uskutočňovaniu posolstva pokoja s vážnosťou a láskou, treba si spomenúť na okolnosti a udalosti v chorvátskom národe a v iných národoch. Je to posolstvo, ktoré nám je darované mesiac pred začiatkom vojnových konfliktov v bývalej Juhoslávii. Začali sa v Slovinsku 26. júna 1991, potom sa presunuli do Chorvátska, a potom do Bosny a Hercegoviny. Hoci Panna Mária neprišla zaznamenávať vojnovú kroniku, všetky tieto skutočnosti sa dajú pochopiť a objasniť vo svetle posolstiev.

Všetci sme svedkami toho, koľko zla: nenávisti a pomsty sa hromadilo v ľudských srdciach. Politika zámerne prehlbovala rany a neprestajne otvárala nové. Tak sa mohlo ľahko vycítiť, že príde strašná vojna, ako keď sa hromadia oblaky a schyľuje sa k búrke.

Mária ako matka sprevádza situáciu a ukazuje nám najlepšiu cestu a riešenie: očisťovať sa od všetkého, čo je zlé počnúc sebou, a potom bude každý schopný prežívať radosť v pokoji a zabezpečovať pokoj radosťou. Duchovná prevaha nad tým, čo je zlé by zabránila vojne a vyliečila by najstrašnejší plod nenávisti ľudských sŕdc. Avšak mnohí ostali slepí a hluchí na tieto pozvania a neprijímali situáciu vážne, ani sa ju s láskou nesnažili zmeniť. A kým Máriine pozvania narážali na mnohé zatvorené srdcia, nenávisť vo svojej účinnosti pripravovala vojnu a pustošenie. Zlo bolo lepšie zorganizované ako dobro. Činorodá nenávisť je účinnejšia ako láska a duch pomsty nedovoľuje pokojný spánok. Mária pozýva k premene života, aby sa všetko, čo je zlé premenilo na dobré a statočné. Premena, obrátenie znamená oslobodzovanie sa od hriechu a jeho zlých následkov a tak sa stať schopným konať dobro. A to je znovu cesta radosti a pokoja.

A keď vojnový stav pominie, toto poučenie sa stane ešte cennejším. A to nielen pre tých, ktorí prežili vojnu a sú hlboko ranení, v pokušení nenávidieť, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí žijú v konfliktoch, ktorí neodpúšťajú, ktorí sa stali závislí, ktorí stratili nádej… Všetko toto sú následky hriechu. Takýmto spôsobom sme všetci pozvaní zastavovať  malé vojny, malé ničenia, a potom ani veľké vojny nebudú možné.

„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“.

 (Mt 28, 16-20)

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Otvorte svoje srdcia milosti (Terézia Gažiová)