V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ruženec lásky

Prvé tajomstvo

Pane, ty prikazuješ: Miluj Boha nadovšetko. Ďakujem ti, že ma pozývaš, aby som ťa miloval. A ja ťa môžem milovať len vtedy, ak mi dáš dar lásky. Preto ťa teraz prosím, vlej do môjho srdca lásku, ktorou ťa budem nesmierne milovať, bez podmienok, v každej situácii môjho života. Daj mi svoju lásku, aby som ťa mohol milovať vo všetkých ľuďoch i vo všetkých tvojich stvoreniach.

Odpusť mi všetky tie chvíle, keď som neodpovedal láskou na tvoju lásku a keď si nebol na prvom mieste mojej lásky. Očisť ma, aby som ťa odteraz mohol naozaj nadovšetko milovať. Daj, aby som ťa miloval tak ako ťa miloval tvoj Syn, Ježiš Kristus, tak ako ťa milovala tvoja pokorná a verná služobnica Mária.

Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu…

 

Druhé tajomstvo

Pane, ty prikazuješ, aby som miloval seba samého. Daj mi pochopiť, že môj život je tvojím darom, že si ma ty chcel takého aký som a že tvoja láska ma chce zdokonaliť. Daj mi milosť pochopiť, že láska k sebe samému je prvou odpoveďou na tvoju lásku. Pomôž mi pochopiť, že milovať samého seba znamená neprestajne spolupracovať s tvojou milosťou a rásť na tvoj obraz a podobu. Daj, aby som pochopil, že milovať samého seba znamená prijať pravdu, že každý z nás je duchovná bytosť a potrebuje duchovný pokrm, ktorý možno získať modlitbou, slávením svätej omše, spoveďou, čítaním tvojho Slova.

Odpusť mi sebeckosť, pýchu, žiarlivosť, očisť ma od každej vášne a každého strachu i nedôvery voči tebe. Zbav ma všetkého, čo mi prekáža nadovšetko milovať teba aj samého seba ako to ty prikazuješ.

Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu…

 

Tretie tajomstvo

Pane, ty prikazuješ, aby som miloval všetkých ľudí ako seba samého. Preukáž mi milosť, aby som v každom človeku spoznal tvoje stvorenie, tvoje dieťa, tvoj dar pre svet i pre mňa. Nech moje srdce bude naplnené tvojou láskou a budem schopný milovať druhých a robiť im všetko to, čo chcem, aby oni robili mne. Odpusť mi každý nedostatok lásky k druhým, ktorý sa prejavuje v odmietaní a posudzovaní druhých. Ktorý sa ukazuje v zlých rečiach o druhých, vo využívaní a zneužívaní, v zvádzaní,    zotročovaní druhých. Odpusť mi, že som sa múdro, odvážne a včas nestaral o druhých, ktorí trpeli alebo potrebovali moju lásku. Daj aj druhým milosť milovať ma a odpustiť mi, aby som takto i ja ľahšie odpustil im. Nech budú tvojou láskou spojené srdcia všetkých ľudí. Nech sa láska medzi ľuďmi stane cestou k pravému pokoju.

Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu…

 

Štvrté tajomstvo

Pane, ty prikazuješ, aby sme milovali nepriateľov aj tých, ktorí nám ublížili. Otče, aj keď ty miluješ všetkých ľudí, vo svete je veľa nenávisti a nezmierenia. Tvoje otcovské srdce musí trpieť, keď sa musí pozerať na to, ako sa ľudia, tvoje deti, nenávidia a prenasledujú, ako odmietajú lásku a navzájom si pripravujú nesmiernu bolesť. Teraz ťa prosím, daj mne aj každému človeku dar lásky, aby sme mohli všetci rovnako milovať jeden druhého. Pomôž nám, aby sa naša láska nezastavila na nijakej hranici, aby prekonávala všetky prekážky. Skrze tvoju lásku daj nám silu premáhať v sebe každú nenávisť. A daj, aby sme ju prekonávali láskou v každom srdci, aby viac neexistovali nepriateľstvá. A tam, kde láska zlyhala, tam, kde je zlomená hriechom, nech ozdravie. Tam, kde nenávisť ohrozila lásku, nech bude láska schopná odpustiť. Tam, kde je nespravodlivosť, nech láska uzdraví medziľudské vzťahy. Tam, kde človek vztiahol zovretú ruku na druhého človeka, nech tvoja láska premení všetko na vystretú ruku odpúšťania a spolupatričnosti. Nauč nás, že väčším hrdinom je ten, kto miluje svojho nepriateľa ako ten, čo chce pomstu. Daj, aby sme silou tvojej lásky mohli uskutočniť prikázanie milovať aj tých, ktorí nás nemilujú.

Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu…

 

Piate tajomstvo

Otče, ty prikazuješ, aby som teraz miloval všetkých. Hľa, prosiac ťa o lásku, teraz ti obetujem v mojej rodine, (spoločenstve, susedstve) tých, ktorých nemôžem milovať, ktorí odo mňa očakávajú lásku. Nech sa moje srdce stane novým, ktoré si ty prisľúbil skrze svojho proroka. Odstráň z môjho vnútra srdce kamenné a daj mi srdce, ktoré miluje, spolucíti, trpí a s láskou všetko znáša…

(Teraz sa zastavím a obetujem Pánovi tých, na ktorých musí zostúpiť moja láska…)

 Prosím ťa aj za tých, ktorí ma nemilujú, ktorí mi neodpúšťajú, aby aj ich srdce bolo otvorené láske voči mne, lebo ani mne nie je dobre, ak ma druhí nemilujú…

(V tichosti obetujem po mene ľudí, ktorí ma nemilujú a modlím sa:)

Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu…

 

Záverečná modlitba

Mária, Matka lásky, dobroty, milosrdenstva a odpustenia, viem, že si so mnou. Viem, že ma pozývaš, aby som rástol v láske, aby som žil v láske voči Bohu a k sebe samému, ako aj k svojmu blížnemu. Nech na tvoj materinský príhovor Pán, Boh vyslyší moje modlitby, aby som odteraz ako ty mohol milovať a milujúc prešiel z tohto sveta do večnej lásky. Nech sa na tvoj príhovor všetky tvoje deti milujú a všetko sa zmení na dobro! Amen.

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

I vy buďte hviezdy (Terézia Gažiová)