V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe (o. Henryk Jaworski)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
25. júla 2020  cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, keď diabol žne duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás  k vytrvalej modlitbe, aby ste v modlitbe odkryli Boha lásky a nádeje. Deti moje, vezmite do rúk kríž. Nech je pre vás on povzbudením, že láska vždy víťazí, zvlášť teraz, keď sú kríž a viera odmietnuté. Vy buďte odrazom a príkladom svojho života, toho, že viera a nádej ešte žijú a že nový svet pokoja je možný. Som s vami a prihováram sa za vás pred mojim Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.”

 

V tomto nepokojnom čase vás pozývam k vytrvalej modlitbe

V histórii ľudstva bolo veľa období, ktoré by sme mohli nazvať „nepokojným časom“. Avšak ten, v ktorom žijeme dnes, je náš čas, takže je pre nás tým najdôležitejším, ktorý má vplyv na naše životy.

Panna Mária, pokorná a skrytá, nás pozýva na misiu – zmeniť tento nepokojný čas na čas pokoja. Na základe Ježišovho prikázania vieme, že zdrojom pokoja je on sám, ale Panna Mária nás pozýva, aby sme vytrvali v modlitbe s ňou, pokornou služobnicou Pána. Znovu nám pripomína, aby sme siprostredníctvom „vytrvalej modlitby“ uvedomili, že Boh je láska a nádej. To znamená, že čím viacpoznávame Boha, tým viacrastie našepoznanie, že on a len on sám nám môže dať trvalý pokoj. Len láska dáva pokoj a bez lásky nemôže nik získaťtrvalý pokoj. Iba v láske, ktorá sa zjavilav osobe Ježiša Krista, ktorá je od Boha a ktorá samaje Bohom. Táto vtelená láska vždy plodí nádej, ako čítame v liste apoštola Pavla: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“  (Rim 5, 5).

Každý, kto tvrdil, že pokojnáspoločnosť, pokojný svet sa dá vybudovať na základe poriadku alebo zodpovednosti, čidokonca múdrosti (v zmysle ľudského rozumu), neskôr dospel k záveru, že je to iba utópia, že na tomto základe sa pokoj nedá skutočne dosiahnuť.

Panna Mária nás opäť povzbudzuje, aby sme prevzali zodpovednosť za vytváraniepokoja prostredníctvom modlitby: nie hocijakou modlitbou, po ktorej nasleduje akýkoľvek pokoj, alebo iba pokoj, ale každodennou vytrvalou a kvalitnou modlitbou, ktorá napĺňa celé srdce, modlitbou spojenou s obetou osobnej lásky. „Vezmite do rúk kríž“, a potom vaša obeta bude spojená s jeho obetou a zmení sa na lásku.

„Vezmite do rúk kríž “ – to znamená vstúpiťdo duchovného boja, aby sme najskôr odstránili vlastnénedostatky a hriechy; znamená to zomierať svojej vôlivo všetkom hľadať Božiu vôľu a jej naplnenie, hľadať Boží plán a v ňom plány Panny Márie.

Samozrejme, „vziať kríž“, znamená súhlasiť so smrťou, lebo až potom dosiahneme víťazstvo, vzkriesenie. Ak neprijmemekríž,zomrieme, nobez možnosti vzkriesenia! Pretože smrť bez kríža je zbytočnou smrťou, ktorá vedie k večnému odlúčeniu, večnej temnote.

Pre Máriu je toto „nepokojný čas“, pretože sú odmietané„kríž a viera (v Ježiša Krista). Pravú vieru nemožno oddeliť od kríža a kríž nemožnoniesť bez viery. Preto nám Panna Mária ukazuje kríž ako znamenie a dôkaz skutočnejlásky. Vždy ju nájdeme blízko tohto kríža – ona je prvou, ktorá hoobjala, pretože na ňom je láska, jej najdrahší Syn, Ježiš Kristus. On je zdrojom pravého pokoja!

Modlime sa:
Mária, neustále nám ukazuj na kríž svojho Syna a pomáhaj nám ho brať do rúk, aby sme mohli prostredníctvom vytrvalej modlitbybudovať pokoj. Amen.

Predchádzajúce

Kto je meradlom? (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Zaľúbenosť a čo ďalej?