Vediem vás cestou obrátenia (Terézia Gažiová)

Boh vie, že potrebujeme matku. On sám ju potreboval, aby prišiel na tento svet, Ježiš rástol v materinskej láske, pod jej vedením. Keď zomieral, jeho posledné slová boli: „Hľa, tvoja matka.“ Odvtedy sa nebeská Matka toľkokrát zjavila na mnohých miestach vo svete. Ľudstvo túži po láske. Hľadáme lásku, potrebujeme materinskú, nežnú lásku.

Preto tisíce putujú do Fatimy, Guadalupe, Medžugoria. Panna Mária v Medžugorí nám neúnavne opakuje – „milujem vás!“ Každý večer už takmer 38 rokov sa opakuje to nebeské vyznanie lásky nebeského Otca prostredníctvom Márie.

Sme svedkami, že v jej prítomnosti sa rýchlo zakúsi Božia láska a život sa mení. Začíname chápať,  že byť milovaný znamená milovať. Láska je tá, ktorá otvára brány raja.

Mnohí práve tu v Medžugorí prvýkrát pochopili, že existuje večný život. Nie je možné inak objasniť to, čo sa tu deje, iba tak, že je tu s nami Kráľovná pokoja, aby nás cez skúsenosť Božej lásky viedla domov k Otcovi.

V dnešnom posolstve nám hovorí, že je tu preto, aby nás poučovala a viedla cestou obrátenia. Poučuje nás v posolstvách, ktorými nám objasňuje, čo máme v tejto dobe robiť. Jej slová sú ozvenou Evanjelia. Pripomína nám, čo sme zabudli. Ako dobrá matka, ktorej záleží na spáse svojich detí nám opakuje: „Modlite sa srdcom, každý deň rozjímajte a žite Evanjelium, mesačne sa spovedajte, slávte Eucharistiu, postite sa v stredu a piatok.“ Toľkokrát sme počuli tie isté slová. Opakuje nie preto, že nemá čo nové povedať, ale preto, lebo je  matka, ktorá vie, že tak ľahko zabúdame.

Zabúdame načo sme na zemi, kam kráčame. Stratili sme sa v pozemských veciach.  „Deti moje, vy ste pozvaní, z celého srdca sa modliť, aby sa uskutočnil plán spásy s vami a prostredníctvom vás. Uvedomte si, že život je krátky a čaká vás život večný podľa vašich zásluh. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli dôstojnými nástrojmi v Božích rukách.“

Mohli by sme povedať, že sú to materinskými slovami objasnené slová z Evanjelia: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili‘“ (Mt 25, 31 – 40).

Mária nás svojim príkladom pozemského života a opakovaním jej modlitby: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ učí odovzdať sa do Božích rúk. Priťahuje nás tým, ako sa treba usilovať slúžiť blížnym. Prijala Ježiša a prvá vec, ktorú urobila ponáhľala sa pomáhať svojej príbuznej Alžbete. Jej život bol modlitba a láska. A to nám neustále opakuje i vo svojich posolstvách v Medžugorí.

„Všetko pozemské, ktoré mnohé moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti. Deti moje, život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro. A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu.“

Nebojme sa jej úplne odovzdať a nechať sa ňou viesť, ako veľkí svätí našej doby – Ján Pavol II., matka Tereza, páter Pio…

Mária je láska, ktorá priťahuje nenápadným pôsobením. Ako nám to raz povedala v posolstve: „moje meno je láska“. Je tichá, nenápadná, pokorná, neustále prítomná. Jej láska je silnejšia ako všetko zlo. Máriina láska nerobí veľký hluk. Mária je náš príklad vyvolenia a odovzdania sa pre plány spásy nebeského Otca.

Život prežívaný s ňou nie je sentimentálny vzťah, ale istota. Keď sa jej pevne držíme za ruku kráčame bezpečnou cestou do neba.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujem ti, že dovoľuješ Márii zjavovať sa a viesť nás cestou svätosti. Vďaka za každý jej príchod na zem, medzi nás. Nebeská Matka i dnes si ťa volíme za svoju Sprievodkyňu, Orodovnicu. S tebou prosíme, aby sa uskutočnili plány spásy s nami i prostredníctvom nás. Pomôž nám uvedomiť si, že život je krátky, pomôž naplniť ho modlitbou a láskou. Úplne sa ti odovzdávame, premieňaj nás na dôstojné nástroje v Božích rukách. Amen.  

Predchádzajúce

Modlitba pred krížom (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Život je krátky a čaká vás večný život (páter Ljubo Kurtovič, OFM)