Veľkodušní v pôste, zriekaní a modlitbe (Terézia Gažiová)

Pri slovách zriekanie, pôst sa nám môže zdať, že to znamená stratu. Mária nám pripomína, aby sme nezabúdali i na druhú stranu – zriekať sa znamená získavať. Odmena za našu obetu je dobro druhých, ich obrátenie. Keď si začneme uvedomovať viac víťazstvo ako námahu, ktorú nás to stojí, potom sme na správnej ceste.

Vtedy budú naše srdcia naplnené radosťou, tak ako nám o tom hovorí. Pôstom a zriekaním, vstupujeme do púšte ako Ježiš, apoštoli, zástupy svätých pred nami. Ich radosťou bolo    zomieranie sebe s jedinou túžbou: privádzať blížnych k Bohu.

Zriekaním sa rozhodujeme pre Božie kráľovstvo a privádzame do neho i druhých. Vyberáme si to, čo Ježiš. Pôst bol v jeho živote veľmi dôležitý, bol podmienkou otvárania sa Bohu,    odovzdania sa mu až po položenie života za nás.

Dnes nám Panna Mária hovorí: „Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách.“ To je pozvanie byť viac zodpovedný jeden za druhého. Aby zasvätení boli pre nás takí, akí majú byť, musíme sa za nich modliť.

Mária nás pozýva nasledovať Ježiša, k spolupráci a zodpovednosti za celý svet. Opakovane nás k tomu pozvala: „Deti moje, nezabúdajte, že ste všetci dôležití pri tom veľkom pláne, ktorý Boh uskutočňuje cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia.“

„Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc. Prijmite ma ako matku a posla Božej lásky a jeho túžby po vašej spáse.“

sms6

Už 26.6.1981 zazneli jej prvé slová celému ľudstvu: „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy.“ V ďalších posolstvách nám hovorí : „Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s Medžugorím.“

„Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna, len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Pôstom a zriekaním, milé deti, budete silnejší vo viere.“ 

Podľa svedectva vizionárov nás Panna Mária pozýva postiť sa v stredu a piatok o chlebe a vode. Zriekať sa toho, čo je pre nás najmilšie a najviac sa teší z toho, keď sa rozhodneme zriekať sa hriechu, toho, k čomu sme sa pripútali a škodí nám. Často nás Panna Mária pozýva prinášať obety, zriekať sa svojho pohodlia, sebectva.

13. októbra 2017 sa končí 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime.

Môžeme si pripomenúť jej posolstvo, ktoré nám dala 25.8.1991: „Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala!“

„Buďme veľkodušní a celým srdcom odpovedajme na naliehavé posolstvo našej nebeskej Matky, spolu s ňou zachraňujme duše.“

Modlitba:

Mária, pozeráme sa očarení na tvoj príklad, s akou jednoduchosťou sa veľkodušne odovzdávaš Bohu. Nič si nenechávaš pre seba. S tebou chceme opakovať: „Hľa, tu som, som služobnica Pána“. Pomáhaj nám Panna Mária byť veľkodušní a radostní v obetovaní sa, zriekaní ešte viac a stále. Prosíme za kňazov, zasvätených, aby vrúcnejšie milovali tvojho Syna. S tebou prosíme za obrátenie našich blížnych, ktorí sú v pokušeniach a v hriechu. Amen.

(Terézia Gažiová)

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a pokoj (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlitba príhovoru (páter Ljubo Kurtovič, OFM)