Vráťte sa k Bohu a modlitbe (fra Ljubo Kurtović)

Počúvajúc posolstvo Panny Márie vidíme ako sa ľudské srdce ťažko mení a otvára Božej milosti. Panna Mária ako matka svojimi materinskými očami a srdcom vidí duchovný stav človeka a sveta. Pozná diagnózu, ale aj liek ľudskej duchovnej nemoci.

Človek urobil veľké pokroky v civilizačnom a technickom zmysle, ale v duchovnom akoby napredoval málo. Aj v čase, kým Ježiš chodil v tele po tejto zemi, žiadali od neho znaky, aby mu uverili. Boli slepí v jeho osobe rozpoznať Boží príchod medzi nich. Ježiš vyslovuje tvrdé slová vtedy, keď nie je schopný preniknúť do zatvrdilého človeka, plného egoizmu a pyšného srdca.

V Matúšovom evanjeliu čítame: „Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: ’Učiteľ, chceme vidieť nejaké, znamenie od teba. ’On im povedal: ’Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša“ (Mt 12, 38-39). Ježiš dobre vie, čo je v ľudskom srdci a v akom rozpoložení a predsudkami prichádzajú k nemu farizeji. Kvôli tomu sa nám môže zdať, že Ježišove slová sú veľmi hrubé. Preto ich tvrdosťou slova chce potrestať a pobúriť.

…Potrebujeme nielen telesné oči, ale ešte viac duchovné, ktorými budeme môcť vidieť a rozpoznať milosti, ktoré nám Boh daruje v tomto čase…

Boh nám zanechal veľa znakov svojej prítomnosti. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Daroval nám sviatosti svojej milosti a blízkosti. Založil Cirkev, aby bola trvalým znakom jeho prítomnosti na tejto zemi. Ježišov kríž nám hovorí, nakoľko nás Boh miloval. Boh sa v Ježišovi sklonil k nohám človeka, aby ho pozdvihol. Boh neprestáva hovoriť, povzbudzovať a čakať človeka, aby sa k nemu vrátil. V tomto našom čase to koná cez matku svojho Syna Ježiša. Dĺžka zjavení Panny Márie nám hovorí o Božej trpezlivosti a láske.

A teraz je rad na človeku, aby prišiel k Bohu v stave viery a pokory. Boh je pred pyšným a zatvoreným srdcom bezmocný. Svätý Jakub nás učí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Jak 4, 6).

Drahé deti, neuvedomujete si, aké milosti žijete v tomto čase.Snímka52

Potrebujeme nielen telesné oči, ale ešte viac duchovné, ktorými budeme môcť vidieť a rozpoznať milosti, ktoré nám Boh daruje v tomto čase. Preto nás Panna Mária povzbudzuje k silnému a jedinému prostriedku, vďaka ktorému naše duchovné oči nadobúdajú zrak a to je modlitba. Bez modlitby sa na nás vyplní Izaiášovo proroctvo, ktoré Ježiš sám cituje: „Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť“ (Mt 13, 14-15).

…Ona je medzi Bohom a nami ako Matka, ktorá má právo postaviť pred svojho Syna všetky naše potreby…

Pri Bohu, v nebeskej sláve máme Matku, mocnú Orodovnicu a Sprostredkovateľku. Ona sa nás nevzdala. To je jej materinská úloha, ktorú plní do konca sveta. Ani po Nanebovzatí neopustila túto spásonosnú úlohu, ale pokračuje v získavaní milostí večného spasenia ako naša Sprostredkovateľka. V zjaveniach Panny Márie pociťujeme jej starostlivosť o nás, o naše potreby a núdzu. Je postavená medzi svojho Boha a nás v našich pozemských utrpeniach a potrebách, aby spolu s anjelmi a svätými orodovala za nás. Ona je medzi Bohom a nami ako Matka, ktorá má právo postaviť pred svojho Syna všetky naše potreby.

Počúvajme našu nebeskú Matku, vráťme sa k Bohu a modlitbe, aby nám svojím príhovorom mohla pomôcť u Najvyššieho.

Modlitba

Panna Mária, Ty, ktorá si bola s pokorou a veľkodušnosťou „služobnicou Pána“ udeľ nám tvoju pripravenosť pre službu Bohu a spasenie sveta. V tvojom materinskom srdci nachádzajú miesto všetky ľudské srdcia a všetky naše potreby. Zhliadni, Panna Mária, na všetky nebezpečenstvá a nešťastia, čo ohrozujú ľudské životy. Zhliadni a prihováraj sa za všetkých tých ľudí, v srdciach ktorých sa začína vojna a nenávisť. Nech pokoj, ktorý je v tvojom materinskom srdci zvíťazí nad každým nepokojom, nenávisťou a vojnou, ktorá je dielom satana. Oroduj za všetkých , ktorých životy sú ohrozené vojnou, nech sa usídli Kristov pokoj a plnosť života. Amen.

Predchádzajúce

Nech vás Duch Sväty vedie a podnecuje (Terézia Gažiová)

Ďalej

Idem s tebou domov