Vráťte sa k láske (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte o pomoc všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje o to, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás viedla cestou spásy, k tomu, ktorý je Cesta, Pravda a Život. Deti moje, vráťte sa k láske k Bohu a on bude vašou silou a útočiskom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

„Vráťte sa k Bohu a modlitbe, vzývajte o pomoc všetkých svätých, vráťte sa k láske, k Bohu, on bude vašou silou a útočiskom“ – ozýva sa Máriino volanie uprostred nepokoja, strachu, nákazy, násilia, nejednoty, príkazov, zákazov, vojny i nenávisti. Pozvaní sme víťaziť nad každým druhom zla láskou, nie zbraňami. Božia láska je silnejšia ako všetko zlo. Zlo je čoraz hlučnejšie. Láska je tichá, ale to neznamená, že jej niet. Láska má posledné slovo. Boh je láska.

Návrat k Bohu a jeho láske je jednoduché riešenie pre všetky problémy. Prináša pokoj.

Som s vami, aby som vás viedla cestou spásy. Inými slovami to znamená: vediem vás k Ježišovi. My už dávno vieme, čo máme robiť. Mária nám iba pripomína Ježišovu jasnú odpoveď Tomášovi, keď sa ho rozrušený z jeho odchodu zmätene spýtal: „Pane, nepoznáme cestu?!“ „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6).

Kráčať s Máriou cestou spásy je pozvanie zachovávať jeho slovo. Jeho slovo je pravda. Keď zachovávame jeho slovo, jeho prikázania, zostávame s ním v Otcovi, ktorý nás v ňom miluje až natoľko, že zostáva v nás. Učí nás Katechizmus katolíckej cirkvi.

Jedno z hlavných posolstiev Panny Márie je každý deň čítať a rozjímať Božie slovo.

V čase, keď nemôžeme prichádzať do kostolov a prijímať Ježiša v Eucharistii, buďme vynaliezaví a prijímajme ho ešte viac v rozjímaní Božieho slova.

Tak jednoducho a mocne nám to povedala v posolstve 2. januára 2015: „Som tu medzi vami ako matka, ktorá vám chce pomôcť, aby ste spoznali pravdu. Kým som žila váš život na zemi, mala som poznanie pravdy, a tým samotným poznaním kúsok raja na zemi. Preto vám, svojím deťom, želám to isté. Nebeský Otec chce čisté srdcia naplnené poznaním pravdy. Chce, aby ste milovali všetkých, ktorých stretáte, pretože aj ja milujem svojho Syna vo všetkých vás. To je začiatok poznania pravdy. Ponúkajú sa vám mnohé falošné pravdy. Premôžete ich srdcom očisteným pôstom, modlitbou, pokáním a evanjeliom. To je jediná pravda a to je pravda, ktorú vám zanechal môj Syn. Nemusíte ju veľa skúmať. Od vás sa žiada, tak ako som robila aj ja, aby ste milovali a dávali. Deti moje, ak milujete, vaše srdce bude domovom pre môjho Syna i pre mňa, a slová môjho Syna budú sprievodcami vášho života. Deti moje, poslúžim si vami, apoštolmi lásky, aby som všetkým svojím deťom pomohla spoznať pravdu.“

Satan je silný a bojuje o to, aby pritiahol k sebe čo najviac sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Panna Mária nazýva po mene to, čo sa deje dnes vo svete. Ona nás nikdy nenechá bez riešenia. Ponúka nám východisko. Šíriace sa zlo môžeme zastaviť pod jej materinskou ochranou modlitbou, pôstom, zotrvávaním v Božej láske, sýtení Božím slovom, Eucharistiou.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že dovoľuješ Márii ešte stále prichádzať, aby nám pripomínala: vráťte sa k Božej láske. Na jej mocný príhovor i všetkých svätých prosíme osloboď svet od nenávisti a vojny. Dotkni sa svojou láskou každého srdca, ktoré ťa ešte nepozná.

Mária pod tvoju ochranu sa utiekame a prosíme, pomôž nám kráčať cestou spásy k tvojmu Synovi. Pomôž nám zachovávať jeho slovo ako ty. Nech bude jeho láska našou jedinou silou a útočiskom. Amen.

 

Predchádzajúce

Môj život s pátrom Slavkom

Ďalej

Vzývajte všetkých svätých (páter Ljubo Kurtovič, OFM)