„…Všetkých vás pozývam k obráteniu“ (М.М.)

„…Všetkých vás pozývam k obráteniu“: znejú nám známe slová z posolstva Panny Márie. Tieto slová sme už veľakrát počuli a čítali v posolstvách z uplynulých rokov jej zjavení. Je to ozvena Ježišových slov z evanjelia: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Zvykli sme si na tieto slová a už viac nevidíme novosť a revolučnú osobitosť týchto Ježišových slov. Ježiš chcel týmito slovami povedať práve toto: skončil sa čas očakávania, čas rozhodujúceho Božieho zásahu do ľudských dejín zvestovaný prorokmi. Ten čas je teraz! Teraz sa o všetkom rozhodne a rozhoduje sa na základe postoja, ktorý každý zaujme voči týmto mojím slovám. Rozhodnutie pre Ježiša sa odohráva, kým sme tu na zemi a nie potom po smrti. Tu ide o rozhodnutie o všetkom, o tom, na ktorú stranu sa postavíme – na Božiu alebo na tú druhú.

„…Tento čas je časom milosti. Zvlášť teraz, keď vás aj Cirkev pozýva k modlitbe a obráteniu.“

Božou a Máriinou túžbou je, aby sme sa stali a ostali Božími a na Božej ceste. A preto nám ako skutočná duchovná matka hovorila: „…Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože váš život sa musí stať každodenným obrátením. Deti moje, aby ste pochopili, čo máte robiť, modlite sa a Boh vám ukáže, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť.“ V posolstve z 25. februára 1996 hovorí: „…Dnes vás pozývam k obráteniu. To je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som tu dala. Deti moje, prajem si, aby každý z vás bol nositeľom mojich posolstiev. Pozývam vás, deti moje, aby ste žili posolstvá, ktoré som vám tu dávala po celé tie roky. Tento čas je časom milosti. Zvlášť teraz, keď vás aj Cirkev pozýva k modlitbe a obráteniu.“

Môžeme byť v pokušení myslieť si, že Máriine posolstvá sú stále rovnaké ako aj evanjeliá, ktoré počúvame v pôstnom období rok čo rok. Môže nám uniknúť dôležitosť a naliehavosť pozvania k obráteniu a zmenu života. Tieto „rovnaké“ slová a pozvania hovoria o Božej trpezlivosti. Ale musíme myslieť aj na to, že aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Zaujímavé je podobenstvo, ktoré Ježiš rozpráva o neplodnom figovníku. Toto podobenstvo hovorí o neplodnom figovníku a trpezlivosti hospodára vinohradu. Napriek všetkým podmienkam, ktoré figovník má, už tri roky neprináša žiadnu úrodu. Vinohradník (Ježiš) prosí hospodára (nebeského Otca), aby ešte rok počkal, že ho ešte okope a pohnojí, a potom sa uvidí, či prinesie plod. Ježiš je sprostredkovateľom medzi nami a Otcom. Stojí pred nebeským Otcom, aby potlačil jeho hnev pre náš neplodný život. Položme si otázku, či sa zahrávame so svojím životom? Nezahrávajme sa s Božím milosrdenstvom. Cena našej spásy je príliš vysoká. Boží Syn pre našu spásu vylial krv a dal svoj život.

…Vinohradník (Ježiš) prosí hospodára (nebeského Otca), aby ešte rok počkal, že ho ešte okope a pohnojí, a potom sa uvidí, či prinesie plod…

Žijeme rok, ktorý pápež František posvätil Božiemu milosrdenstvu. Niektorí si môžu myslieť, že rozprávanie o Božom milosrdenstve relativizuje ľudskú hriešnosť a zanecháva človeka takým, akým je. Jednou z charakteristík tejto našej modernej doby je ľahkomyseľnosť. Dnes sa všetko stalo ľahkovážnym. Človek ľahkovážne zaobchádza so všetkými skutočnosťami, a aj s Bohom a so svojimi vlastnými hriechmi. Jediné, čo ešte zostalo dôležité je človek sám a jeho ego.

Božie milosrdenstvo pozýva človeka k pokore, respektíve k obráteniu. Boh nechce falošný pokoj sebalásky, ale pozýva nás k nepokoju obrátenia, ktoré vedie k pravému pokoju. A pravý pokoj vychádza z obrátenia: vyjsť zo seba a prísť k Bohu, ktorý vo svojom milosrdenstve vždy vychádza zo seba a prichádza k nám. Božie milosrdenstvo je obdivuhodné, pretože čím väščí je hriech tým väščie je jeho milosrdenstvo.

Nie je to pozvanie, aby sme hrešili, ale aby sme sa otvorili Božiemu milosrdenstvu, ktoré odpúšťa oveľa viac od toho, akoby sme mohli alebo môžeme zhrešiť.

…pravý pokoj vychádza z obrátenia: vyjsť zo seba a prísť k Bohu, ktorý vo svojom milosrdenstve vždy vychádza zo seba a prichádza k nám…

Modlitba:

Panna Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj nás svojím príhovorom a materinským pohľadom, aby sme mohli odkryť hĺbku Božieho milosrdenstva. Tvoj život, Mária, je stvárnený prítomnosťou vteleného milosrdenstva. Nikto ako ty neprenikol do hĺbky tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Nauč nás prijímať Ježiša vo vlastnom živote, ako si to robila ty. Ty si v sebe zachovávala všetky udalosti a premýšľala si o nich vo svojom srdci. Uč nás, modli sa za nás, aby sme prijímali Božie slovo a podľa neho žili. Pod tvoju ochranu sa utiekame, neodvracaj zrak od našich potrieb. Amen.  

Predchádzajúce

„…Pretože vás miluje“ (Terézia Gažiová)

Ďalej

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú