Začnite nový život (Terézia Gažiová)

Preto nás pozýva, buďte so mnou v tomto milostivom čase boja tmy proti svetlu. Svetlo a tma nemajú nič spoločné. Vždy sú kontrastom. Nachádzame sa medzi nimi a vyberáme si jednu z možností. Mária nám pomáha, aby zvíťazilo svetlo. Tak ako po Ježišovej smrti, keď zhromažďovala vystrašených učeníkov na modlitbu, volá i nás. Dnes sme to my. Nebeská Matka nás učí zaujať postoj tých, ktorí vedia, kto sú a ako sa majú správať. Sme deti svetla, a máme byť hrdí na to, že sme pokrstení a vďační za to, že sme časťou Božieho plánu.

Ona nás učí bojovať proti tme neobyčajne jednoduchým spôsobom –  keď zapálime svetlo, tma sa sama vytratí. A toto sa deje vždy, tam, kde prichádza Mária. Keď sa usilujeme nasledovať príklad jej života, žiť jej posolstvá, stávame sa svetlom, ktoré víťazí.

Máriina pokora, tichosť, jednoduchosť vyžarujú svetlo. Jej príklad priťahuje. Často nám pripomína nesmiernu silu ukrytú v pokore. „Pozývam vás, aby ste vykročili cestou pokory. Tá cesta vedie k poznávaniu lásky môjho Syna. Môj Syn je všemohúci, on je vo všetkom. Ak to vy, deti moje, nespoznáte, vtedy vo vašej duši vládne tma – slepota. Uzdraviť vás môže len pokora. Deti moje, ja som vždy žila pokorne, odvážne a v nádeji. Vedela som, pochopila som, že Boh je v nás a my v Bohu. To isté žiadam od vás. Chcem vás všetkých so mnou vo večnosti, pretože ste časťou mňa. Ja vám pomôžem na vašej ceste. Moja láska vás obvinie ako plášť a urobí z vás apoštolov môjho svetla – Božieho svetla. Láskou, ktorá vychádza z pokory budete prinášať svetlo tam, kde vládne tma – slepota. Budete prinášať môjho Syna, ktorý je Svetlo sveta“ (2.7.2014).

„Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami.“ 

„Deti moje, pýcha zavládla. Ja vám ukazujem pokoru, zapamätajte si, len pokorná duša žiari čistotou a krásou, lebo spoznala Božiu lásku. Len pokorná duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj Syn.“ 

Mária nás privádza k Ježišovým slovám: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12).

Prvý krok ku svetlu v Máriinej škole je spoveď:Osloboďte sa od všetkého z minulosti, čo vás zaťažuje a dáva pocit viny, všetkého, čo vás voviedlo do klamstva – tmy. Prijmite svetlo.  Dajte mi svoje srdcia, aby som ich mohla prežiariť svetlom života, mojím Synom.“ 

Jedna pútnička nedávno v Medžugorí, vydala toto svedectvo: Sedem rokov som žila v ťažkom smrteľnom hriechu, ktorý som zamlčovala, okrášľovala som ho  a nazývala iným menom. V jednej chvíli som uvidela stav mojej duše, pochopila som, že ak budem takto pokračovať skončím v pekle.

V Máriinej milostivej prítomnosti mi spadli z očí šupiny a uvidela som sa vo svetle pravdy. Horko som zaplakala nad toľkou slepotou. Vyspovedala som sa a rozhodla som sa pre nový život.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriinu prítomnosť medzi nami. Daj nám milosť podobať sa jej v pokore, tichosti, odovzdanej láske blížnym pre tvoje veľké plány spásy. Mária uč nás žiť ako ty, prinášať Ježišovo svetlo dobrými skutkami tým, ktorí ho ešte nespoznali. Prosíme za tých, ktorých srdcia sú zatvorené v tme hriechu, dotkni sa ich a priveď k novému životu. Amen.

Predchádzajúce

Páter Slavko o Zmŕtvychvstaní

Ďalej

Kríž – znak víťazstva a nádeje (páter Ljubo Kurtovič, OFM)