Život je krátky a čaká vás večný život (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V posolstve z minulého mesiaca nám Panna Mária hovorila, že toto je čas milosrdenstva a pozvala nás, aby sme nedovolili, aby v našom srdci zavládli nenávisť a nepokoj. Do nášho srdca môže vojsť len to, čo dovolíme, aby vošlo. A Boh je bezmocný pred našou slobodou a chce , aby sme prišli k nemu v slobode a túžili po spáse, ktorú nám len on môže dať.

V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva, aby sme si my sami pripomenuli, že tento život je pominuteľný a krátky. Sme stvorení, aby sme žili večne. Pre večnosť sa rozhodujeme tu na zemi. Po smrti je už neskoro. Pripomína nám to aj modlitba žalmu: „Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“ (Ž 90, 12). Človek tu na zemi môže premárniť svoj život. Život, ktorý mu je darovaný, môže prežiť povrchne a nevedome.

Vieme, že všetko, čo žije na tomto svete, skôr či neskôr, musí umrieť. Nič nemá konečný stav vo svojej súčasnej podobe. Človek je stvorený pre život a aby ten život miloval. Ale človek stratil jasnú perspektívu, že smrť je súčasťou života, pravého a večného života.

Častokrát sa pozeráme na smrť ako na niečo bezútešné a pochmúrne, ako na nedostatok plnosti života alebo ako trest za hriech. Tak hovorí aj Starý zákon.  Ale Nový zákon ponúka iný pohľad. „A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ , hovorí Ježiš (Jn 14, 28). Fyzický proces sa nemení, ale sa úplne mení zmysel a význam. „Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja“ (Jn 14, 28). Človek pociťuje, že v ňom existujú prvky posmrtného, večného života. Čas, ktorý nám je darovaný je ohraničený priestor, ktorý môžeme naplniť večnosťou. Čas je ponuka, čas je sila, ktorú môžeme zmeniť na život. Čas môžeš naplniť dobrými alebo zlými skutkami. Ak naplníš čas zlými skutkami, staneš sa zlým, tvoje dni sa predlžujú zlom a nešťastím.

Ale ak každý okamih svojho života naplníš dobrými skutkami, vtedy sú dobré skutky koreňom, z ktorého do výšky rastie strom tvojho života. Ak vyplníš čas Bohom a jeho prítomnosťou a modlitbou, vtedy sa tvoj strom stane všemohúcim, veľkým ako Boh.

Čas je drahocenný dar, ktorý nosíš v sebe. Čas je priestor, na ktorom máš budovať svoj život. Ak naplníš svoj čas Božou, všemohúcou prítomnosťou, vtedy sa aj tie najnebadanejšie skutky stanú veľkými. Ak vo svojom živote robíš dobro druhým, miluješ druhých a odpúšťaš im, vtedy bude tvoj život naplnený najlepšími skutkami. Aj najmenšia láska je väčšia ako najväčšie slová.

Učme sa od našej nebeskej Matky ako najlepšie vyplniť čas, ktorý nám je darovaný. Nech nás ona vedie k prameňu a zmyslu života, ktorý nachádzame v Ježišovi.

Modlitba

Panna Mária, ty si svojím Áno nebeskému Otcovi pripravila Ježišov príchod. Žila si v jeho tieni, sprevádzala si ho, bdela si nad ním a darovala si nám svojho Syna. Ty si blahoslavená Matka. Je veľa tých, ktorí pozerajúc na tvoj obraz, odovzdali svoju dušu Bohu, vyslovujúc alebo spomínajúc drahé meno Máriino. Po celom svete sa rozlieha množstvo hlasov, ktoré ti spievajú chvály. Je to neutíchajúci zbor celej zeme, ktorý každý deň priťahuje Božie milosrdenstvo na svet podľa Božej vôle a túžby.

Je veľa tých, ktorí vďaka tebe, Panna Mária, prišli k Bohu. Ty si cesta, ktorá vedie k Ježišovi. Ty si svojou modlitbou prítomná s Cirkvou od samého počiatku ako aj teraz, keď si vyvýšená nad všetkých anjelov a svätých. Prihováraj sa za nás, za svoje deti, ktorí sme ešte na ceste do neba, aby sme boli a ostali Boží, ako si bola a ostala ty, celá ponorená v Bohu. Amen.

Predchádzajúce

Vediem vás cestou obrátenia (Terézia Gažiová)

Ďalej

Terka Gažiova: Medžugorje – Máriina škola lásky