Zmŕtvychvstalý Kristus dáva silu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária prežila svoj život s Ježišom od tej chvíle keď povedala Bohu svoje áno prostredníctvom anjela Gabriela až do konca pod krížom. So svojim Synom Ježišom prežila každý okamih bolesti, poníženia a odmietnutia. Mária bola a aj zostala Matkou nádeje. Napriek všetkým bolestiam a prenasledovaniam, ktoré ju stretli, jasala od radosti: „Velebí, moja duša Pána.“

Dnes prichádza a hovorí nám zo slávy, ktorá čaká na všetkých tých, ktorí svoj život a všetku svoju dôveru vkladajú na Pána. S Kristovým vzkriesením k nám prišla mimoriadna novosť a víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo milosti nad hriechom, víťazstvo lásky nad nenávisťou. Mária ako matka túži po tom, aby sme aj my boli účastní tohto radostného Kristovho víťazstva.

V jednom zo svojich posolstiev nám Panna Mária povedala: „Deti moje, otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla obetovať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania.“

Pre Ježiša neexistujú beznádejné a bezvýchodiskové situácie a stavy. On sám bol skúšaný a prešiel ohňom skúšky a trpezlivosti, preto nám aj môže pomôcť vo všetkých našich stavoch aj situáciách. Apoštoli nasledovali Ježiša predovšetkým ako proroka a uzdravovateľa. Mnohí išli za ním a vyhlásili ho za Mesiáša. Od Mesiáša sa očakávalo, že zvíťazí nad nepriateľmi a podriadi si ich a nastolí nové kráľovstvo.

Pre Ježiša neexistujú beznádejné a bezvýchodiskové situácie a stavy. 

Lenže Ježiš zomrel na kríži, neprijatý ako prorok, a kvôli tomu spochybnil vieru tých, ktorí ho zažili ako Mesiáša, pretože Mesiáš nemôže zomrieť na kríži. Jednoducho on takýmto spôsobom nemôže skončiť. Učeníci nepochopili, keď im Ježiš hovoril o tom ponížení až na smrť, respektíve, o povýšení, ktoré má Boh uskutočniť zmŕtvychvstaním. Preto sa učeníci rozpŕchli, pretože sa vystrašili a nenasledovali Ježiša v jeho utrpení.

Z pohľadu učeníkov to vyzeralo ako jeden neúspešný projekt, odmietnutie toho, v čo verili, zrieknutie sa svojho učiteľa, proroka a Mesiáša. Aj Židia videli Ježišovu smrť ako smrť človeka, ktorý umrel ako ten, ktorý je prekliaty Bohom aj ľuďmi: visel na dreve a takýmto spôsobom umierali tí, ktorí boli vyhlásení za prekliatych.

Zmŕtvychvstanie, presnejšie Ježišovo zmŕtvychvstanie všetko prevracia naruby. Drevo hanby premenil na drevo spásy. Zmŕtvychvstalý Kristus je navždy živý. On je víťaz. Zvíťazil a vstal z mŕtvych kvôli nám.

S Kristovým vzkriesením k nám prišla mimoriadna novosť a víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo milosti nad hriechom, víťazstvo lásky nad nenávisťou. 

Skúsme sa nachvíľu zamyslieť nad podstatou Ježišovho víťazstva. Ježiš neporazil človeka, ale nenávisť, hriech, smrť. Ježišova smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie sú víťazstvom nad smrťou a nad hriechom sveta. Ježiš porazil satana. Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je natruc ľuďom a Ježiš ani nechcel poraziť ľudí. Nezjavil sa Pilátovi ani Kaifášovi, Herodesovi ani Anne, ani druhým Židom, aby im víťazoslávne ukázal, že sa mýlili a ponížil ich. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych  aj za nich. Ježiš chce byť Spasiteľom pre všetkých. Chce zhromaždiť všetkých ľudí. Každému človeku dáva možnosť nového života. To je víťazstvo pre ľudí, pre človeka. Ježiš preťal puto nenávisti a hriechu vo svete.

Aj my túžime po víťazstve a víťazstvách. Žiaľ, často chceme poraziť ľudí. Ľudia medzi sebou bojujú, aby porazili nepriateľa. Ľudia sa rozhodujú pre strany, aby porazili druhých. Menia sa politické taktiky tak, aby bol protivník porazený. Len zriedka vieme prijať ľudí, získať ich pre dobro, primálo si vážime človeka. Niekedy je pre nás dôležitejšia naša idea a zámer, naše sebecké plány ako ľudia okolo nás.

Veľká noc ostane sviatkom Ježišovho víťazstva. Nech Veľká noc ostane aj pre nás i v nás sviatkom Ježišovho víťazstva. Nech zvíťazí Ježišova láska v srdciach všetkých nás, aby sa nikto v našej blízkosti necítil porazeným, ale prijatým. Veľká noc sa odohráva vtedy, keď si budeme získavať priateľov a nebudeme zvyšovať počet nepriateľov.

Modlitba

Panna Mária, matka nášho Pána Ježiša, víťaza nad hriechom, smrťou a zlom. Ó, Mária, ty, ktorá najlepšie poznáš svojho Syna a ktorá si s ním bola a ostala spojená v láske, prihováraj sa za nás, ktorí sme ešte pokúšaní, aby sme v životných skúškach boli silní a v modlitbe vytrvalí a verní. Nech nám nič neprekáža na ceste za Pánom. Nech nám aj naše slabosti pomáhajú rásť v pokore. Vypros nám silu a milosť v životných zápasoch. Ty, ktorá si prežila život podobný nášmu životu, najlepšie vieš ako si uchrániť radosť v srdci aj napriek všetkým bolestiam, ktoré nám spôsobuje život. Na tvoj príhovor a modlitbu nech v našich srdciach ožije božská novosť, ktorú nám daroval Kristus svojím zmŕtvychvstaním. Amen.

Predchádzajúce

V modlitbe silní, verní, vytrvalí (Terézia Gažiová)

Ďalej

Pochopila som, že mám vieru i nádej a všetko bude dobré (6. Medzinárodná duchovná obnova za život)