Zrodíte sa pre nový život (Terézia Gažiová)

Kto verí v Ježiša, má nový život. To je pozvanie k obráteniu. Mária nás neúnavne volá – otvorte srdce Ježišovi. „Otvorte svoje srdcia a dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás narodil, lebo iba tak, deti moje, budete môcť aj vy sami zažiť svoje nové narodenie a vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy.“

Možno sa niekomu zdá, že je už príliš neskoro začať nový život a niekomu zasa, že je ešte príliš zavčasu. Niekomu sa to môže zdať nemožné alebo ťažké. Mária vidí náš zmätok a preto nás upokojuje: „Nie je dôležité koľko rokov máte – otvorte srdce Ježišovi“.

Uveriť celým srdcom môžeme len tomu, koho milujeme, koho lásku sme spoznali

„Ak sa niekto nenarodí zhora nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“, povedal Ježiš Nikodémovi. Aj Nikodém bol v rozpakoch preto mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Dostáva odpoveď tak ako my v dnešnom Máriinom posolstve – potrebné je jednoducho uveriť v Ježiša.

Jeden z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás Mária pozýva modliť sa, je modlitba za neveriacich, to je za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

V Medžugorí sme svedkami toho, že v jej prítomnosti, pod jej vedením veľmi rýchlo spoznávame Božiu lásku a začína sa nový život. Uveriť celým srdcom môžeme len tomu, koho milujeme, koho lásku sme spoznali. Prijmime jej materinské rady v posolstvách. I dnes nám pripomína, že je ešte s nami, pretože jej to Boh dovoľuje z lásky k nám.

Rozjímaním Božieho slova spoznávame Ježiša viac, vždy odkrývame niečo nové

Tajomné a mocné prežívanie prítomnej chvíle s Ježišom je nový život a pokoj nášho srdca. Všetko sa začína našim rozhodnutím. My sa rozhodujeme pre koho sa otvoríme, ako prežijeme dnešný deň. Na prahu pôstneho obdobia a prichádzajúcej jari nás Mária privádza k podobenstvu prebúdzajúcej sa prírody. „Ako príroda i vy sa zrodíte pre nový život v Božej láske a otvoríte sa pre nebo a nebeské veci.“

Otváranie pre Ježiša sa začína v modlitbe, v dôvernom rozhovore s ním. „Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko pretvoril na radosť. Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane časom milosti. Modlite sa, deti moje, a nech každý okamih patrí Ježišovi.“

Otvárame sa tomu, koho milujeme a poznáme. Preto je jedno z najdôležitejších Máriiných posolstiev každý deň čítať Sväté písmo. „Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste cez svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu.“ Rozjímaním Božieho slova spoznávame Ježiša viac, vždy odkrývame niečo nové, milujeme ho viac, posilňuje sa naša viera v neho. On nám povedal: „Kto ma miluje bude zachovávať moje prikázania.“ Ak sa nám to nedarí, pozvaní sme otvoriť sa Ježišovi v svätej spovedi.

Cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť

„Otvorte svoje srdce, deti moje, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu narodiť malý Ježiš… Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom čase. Nebeský Otec chce zbaviť od otroctva hriechu každého z vás. Preto, deti moje, využite tento čas a cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji“: povzbudzuje nás Mária.

Dobré skutky, milosrdenstvo, štedré a vystreté ruky otvárajú naše srdce pre Ježiša v blížnych. Centrom našej viery je otvoriť sa pre Ježiša v Eucharistii. V nej nás sám Ježiš posilňuje svojím telom a krvou.

Centrom našej viery je otvoriť sa pre Ježiša v Eucharistii

Pôstom a zriekaním sa naše srdcia očisťujú a otvárajú sa viac pre Ježiša, posilňuje sa naša viera. „Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc.“

Modlitba, pôst, Sväté písmo, svätá spoveď, Eucharistia sú hlavné posolstvá Panny Márie, ktorými nás vedie k novému životu. Nový život s Máriou je večný život s Ježišom.

Ona má iba jeden jediný cieľ – priviesť nás k nemu.

MODLITBA:
Nebeský Otec ďakujeme ti, že ešte stále dovoľuješ Márii prichádzať medzi nás. Ďakujeme ti, že i prostredníctvom jej zjavení a posolstiev môžeme spoznávať tvoju lásku k nám. Zasvätení a odovzdaní jej srdcu‚ ťa prosíme zošli na nás svojho ducha, aby nám pomohol otvoriť srdce pre nový život s Ježišom. Odovzdávame ti tých, ktorí ešte nespoznali tvoju lásku a prosíme ťa dotkni sa nás, premeň nás v tomto milostivom čase, aby sme sa narodili pre nebo a nebeské veci. Amen.

Predchádzajúce

Krížová cesta na deň pôstu II (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Pozvanie k novému životu (páter Ljubo Kurtovič, OFM)