33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 18. deň

Link na video:     https://youtu.be/RIg7tPjzpcM

18. DEŇ – JEŽIŠ ZOSIELA DUCHA SVÄTÉHO

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Sk 2, 1-4

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

ZAMYSLENIE

Panna Mária sa modlila s prvotnou Cirkvou a čakala na Ducha, ktorého Ježiš prisľúbil. Tešiteľa, Posvätiteľa, posilu, pomocníka a najmä Lásku, ktorú potrebovali. Aj my dnes veľmi potrebujeme dary, ovocie aj charizmy Ducha Svätého, aby sme mohli zakúsiť jeho silu a moc.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2014

Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti prežívate v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes sa spolu s Máriou pomodlíme desiatok posvätného ruženca s prosbou o Ducha Svätého, aby sme spoznali Boží plán pre nás.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 17. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 19. deň