O spoločenstve

SVETLO MÁRIINO JE SÚKROMNÉ ZDRUŽENIE VERIACICH.

Členovia chcú nasledovaním života Panny Márie prinášať svetlo – Ježiša súčasnému svetu, modliť sa a obetovať za uskutočnenie Božích plánov spásy skrze Pannu Máriu v tejto dobe.

Príklad Máriinho života nás privádza k rôznym formám evanjelizácie. Členovia spoločenstva sa chcú darovať Bohu a blížnym v kontemplatívnom a súčasne apoštolskom živote v lone Katolíckej cirkvi.

CIEĽ :  oživovanie viery v živote ľudí, pozvanie k obráteniu a spása duší.

ČINNOSŤ:

1.  Osobná a spoločná modlitba

Sväté omša a adorácia, rozjímanie evanjelia, modlitba posvätného ruženca, pôst, zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Božskému Srdcu Ježiša.

2.  Modlitbové spoločenstvá a „Máriine centrá“

Zvyčajne sa stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blížnych. Stretnutie zakončia zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mesiaci. Ak je to možné, členovia v tento deň organizujú modlitbové stretnutie. Modlia sa tri ružence, slávia sv. omšu, adoráciu.

3.  Evanjelizácia

Členovia pôsobia zvlášť v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, na Slovensku, ale i v iných krajinách. Zakladajú modlitbové spoločenstvá, v ktorých spoločne odkrývajú konkrétne potreby vo farnostiach, diecézach a krajinách, v ktorých pôsobia. Organizujú a animujú duchovné cvičenia, púte, obnovy, modlitbové stretnutia, adorácie. Šíria svetlo evanjelia všetkými možnými masovokomunikačnými prostriedkami.

4.  Prijatie núdznych

Spoločenstvo prijíma do svojich centier na určitú dobu mladých, ktorí rozlišujú povolanie; osoby nachádzajúce sa v životných ťažkostiach; osoby, ktoré chcú prehĺbiť vieru; kňazov i zasvätených s túžbou utiahnuť sa a stráviť viac času v tichu a modlitbe; rodiny s túžbou prehĺbiť duchovný život; osoby, ktoré chcú určitý čas darovať Bohu v službe spoločenstva.

5.  Duchovná pomoc

Členovia poskytujú duchovnú oporu, vedenie i sprevádzanie rozhovormi a modlitbou tým, ktorí to potrebujú.

6.  Materiálna pomoc

Členovia rozvíjajú charitatívne a humanitárne činnosti. Organizujú púte, obnovy, duchovné cvičenia i konkrétnu materiálnu pomoc pre chudobných.