Záver 33-dňových duchovných cvičení

 1. Ak sa dá, pripravme sa svätou spoveďou (po telefonickom dohovore s kňazom), ak sa nedá vzbuďme si dokonalú ľútosť.
 2. Dve možnosti ako si vykonať zasvätenie:

PRVÁ MOŽNOSŤ – on-line prenos svätej omše:

  • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu), ak je to možné, tak i pre podpis svojho kňaza (kňaza z vašej farnosti, spovedníka);
  • na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša a Panny Márie;
  • môžete si pripraviť kvet pre Pannu Máriu a vložte ho do vázy na tom mieste, vhodné je i slávnostne sa obliecť;
  • pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca;
  • zúčastnite sa na vysielaní sv. omše a prijmite duchovné sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie;
  • po svätej omši nahlas prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a položte na stôl vedľa obrazu alebo sochy Panny Márie;
  • potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová „Som celý Tvoj Mária – Totus tuus“, alebo slová, ktoré Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ – DUCHOVNE SPOJENÍ S NAMI V MEDŽUGORÍ cez internet z Podbrda 24.05.2021 o 17.00 modlitbou ruženca a zasvätenia sa:

  • zúčastnite sa na vysielaní sv. omše a prijmite duchovné sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie ;
  • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia sa, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu), ak je to možné, tak i pre podpis svojho kňaza (kňaza z vašej farnosti, spovedníka);
  • na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša a Panny Márie;
  • môžete si pripraviť kvet pre Pannu Máriu a vložte ho do vázy na tom mieste, vhodné je i slávnostne sa obliecť;
  • v pondelok 24.05.2021 o 17.00 sa spojte s nami cez internet a spoločne sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie nayoutube.com/svetlomariino alebo cez našu stránku www.svetlomariino.sk

Modlitby zasvätenia sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie

Môžete si vybrať z týchto možností:

 1. Zasvätenie seba samého Ježišovi Kristovi, Vtelenej Múdrosti, rukami Panny Márie
  (Podľa sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu: Láska Večnej Múdrosti)

Ó večná a vtelená Múdrosť! Ó Ježišu, hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie vždy Panny! Hlboko sa ti klaniam v lone a v jase tvojho Otca, vo večnosti, a v panenskom lone Márie, tvojej hodnej Matky, v čase tvojho Vtelenia. Ďakujem ti za to, že si sa zriekol seba samého a vzal si na seba podobu otroka, aby si ma vytiahol z hrozného otroctva diabla. Chválim ťa a oslavujem za to, že si sa úplne chcel podriadiť Márii, tvojej svätej Matke, vo všetkom, aby si ma skrze ňu urobil svojou vernou otrokyňou. Ale beda! Ja nevďačná a neverná som nezachovala záväzky a sľuby, ktoré som tak slávnostne urobila pri mojom krste: vôbec som nesplnila moje povinnosti. Nezaslúžim si volať sa tvojou dcérou ani tvojou otrokyňou. A keďže niet vo mne ničoho, čo by si nezaslúžilo tvoje odvrhnutie a tvoj hnev, neodvažujem sa viac priblížiť k tvojmu svätému a slávnemu Majestátu sama. Preto sa utiekam k orodovaniu a milosrdenstvu tvojej presvätej Matky, ktorú si mi dal za prostredníčku pri tebe. A dúfam, že jej prostredníctvom dôjdem ku kajúcnosti a odpusteniu mojich hriechov, a k získaniu a zachovaniu si Múdrosti.

Zdravas, Nepoškvrnená Mária, živý stánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas, Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravas, bezpečné útočisko hriešnikov, ktorého milosrdenstvo nebolo nikomu odopreté. Vypočuj moje túžby po Božej Múdrosti a prijmi preto sľuby a ponuky, ktoré ti moja nízkosť predkladá.

Ja, M., neverná hriešnica, obnovujem a potvrdzujem dnes v tvojich rukách sľuby môjho krstu: zriekam sa navždy Satana, i jeho pokušení, i jeho skutkov, a dávam sa celá Ježišovi Kristovi, vtelenej Múdrosti, aby som niesla za ním svoj kríž po všetky dni svojho života a aby som mu bola vernejšia ako doteraz. Volím si ťa dnes, v prítomnosti celého nebeského dvora, za svoju Matku a Paniu. Odovzdávam ti a zasväcujem, ako tvoja otrokyňa, svoje telo i svoju dušu, moje vnútorné i vonkajšie dobrá, ako i samu hodnotu mojich dobrých skutkov, minulých, prítomných i budúcich, a dávam ti úplné právo narábať so mnou a so všetkým, čo mi patrí, bez výnimky, ako sa ti bude páčiť, na väčšiu slávu Božiu, v čase i vo večnosti.

Prijmi, dobrotivá Panna, túto nepatrnú obetu môjho otroctva, ktorým si chcem uctiť a zjednotiť sa s tou poddanosťou, ktorou sa večná Múdrosť rozhodla podrobiť sa tvojmu materstvu. Prijmi ju odo mňa ako poctu moci, ktorú obaja máte nad mnou úbohým červom a hriešnicou a ako vďakyvzdanie za výsady, ktorými ťa zahrnula Svätá Trojica. Vyhlasujem, že chcem od tejto chvíle, ako tvoja pravá otrokyňa, hľadať tvoju česť a poslúchať ťa vo všetkom. Ó obdivuhodná Matka! Predstav ma tvojmu Synovi ako tvojho večného otroka, aby ma prijal skrze teba, keď ma skrze teba vykúpil.

Ó Matka milosrdenstva! Daj mi milosť, aby som získala pravú Božiu múdrosť, a aby som tak bola pripočítaná medzi tých, ktorých miluješ, učíš, vedieš, živíš a ochraňuješ ako svoje deti a svojich otrokov. Ó verná Panna, urob zo mňa vo všetkom takú dokonalú učeníčku, nasledovníčku a otrokyňu vtelenej Múdrosti, Ježiša Krista, tvojho Syna, aby som prišla na tvoje orodovanie, podľa tvojho vzoru, k plnosti jeho veku na zemi a jeho slávy v nebi. Tak nech sa stane.

 1. Modlitba zasvätenia

Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen.

Knihu Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady – Rodina Panny Marie Kráľovnej pokoja si môžete objednať na :

https://hla.tvojamatka.sk

 

Predchádzajúce

Meditácie na pôstne obdobie, páter Stanko Mábič, Medžugorie 17.03.2021

Ďalej

24.03.2021