33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Jozefova nevesta
    Je isté, že táto modlitba ako aj samotná postava svätého Jozefa nadobudli pre dnešnú Cirkev v súvislosti s novým kresťanským tisícročím novú aktuálnosť. (Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Redemptoris custos 15.8.1989)

1. Týždeň v Nazarete

Nevesta Otca
     Iba Boh Otec môže poslať, darovať a odiať do človečenstva osobu svojho Syna, no chcel, aby Mária skrze tajomstvo vtelenia bola jeho jedinou a pravou nevestou, keďže ju predurčil, aby sa spolu s ním stala základom zrodenia Slova v čase, a aby spolu s ním vo vtelení konala to, čo on sám koná vo večnosti.
(Jean Jacques Olier)
     Odvtedy, ó Panna, máš nerozdielny podiel s večným Otcom, máš s ním spoločne za Syna toho, ktorého Otcom je Boh. Hovorím spoločne, pretože Duch Svätý, ktorý je Boh rovnako ako Syn aj Otec, nie je v postavení Otca vzhľadom na tvoju česť Matky, ó svätá Panna, presvätá Matka, nevesta Otca, dcéra, služobnica, Božia Matka zároveň! Vlastníš Ježiša pokorne skrytého od prvej chvíle, ako sa z teba a v tebe vnútorne zrodil, a on vlastní teba. Ba tvrdím, že ty si na zemi jediná, ktorej Ježiš dokonale patrí a ktorému dokonale patríš ty. Jedine tebe patrí láska Otca, poklad Ducha Svätého, tajomstvo neba.
(Pierre de Bérulle)

2. Týždeň v Otcovom lone

Nevesta Syna
     (PÚ) Je nevyhnutné, aby sa konečným cieľom všetkej našej zbožnosti stal Ježiš, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý človek. Inak by bola falošná a mylná. Kristus je Alfa a Omega, počiatok i koniec všetkých vecí. Pracujeme iba preto, hovorí apoštol, aby sa každý človek stal dokonalým v Ježišovi, pretože v ňom jedinom prebýva plnosť milostí, čností a dokonalostí. Iba v ňom sme boli požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Len on je jediný Majster, ktorý nás má učiť, jediný Pán, od ktorého máme byť závislí, naša jediná Hlava, s ktorou máme byť spojení, náš jediný Vzor, ku ktorému sa máme pripodobniť, náš jediný Lekár, ktorý nás má uzdravovať, naša jediná Cesta, ktorá nás má viesť, naša jediná Pravda, ktorej máme veriť, náš jediný Život, ktorý nás má oživovať, a naše jediné Všetko vo všetkom, ktoré nám má postačovať.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

3. Týždeň v Ježišovom Srdci

Nevesta Ducha Svätého
     (TM) Duch Svätý prijal Máriu za svoju nevestu a vytvoril v nej, s ňou a z nej Ježiša Krista, ono veľdielo – vtelené Slovo; ako Ženích sa od svojej nevesty nikdy neodvrátil, ale naďalej, každý deň, tajomným, no skutočným spôsobom dáva život vyvoleným v nej a skrze ňu.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

4. Týždeň v tieni Ducha Svätého

Nevesta Svätej Trojice
Mária, pre teba horí Otcovo Srdce,
Mária, horíš láskou k Synovmu Srdcu,
Mária, horíš v Duchu Svätom.
(brat Efraim)

                                            5. Týždeň

Predchádzajúce

3. deň: Chudoba v duchu

Ďalej

4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života