1. deň: Putovanie do Nazareta

Týždeň v Nazarete

1.deň: Putovanie do Nazareta

Zriecť sa ducha sveta
Zasvätenie nášho vlastníctva

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Duchu Svätý,
príď, radosť večná,
po tebe moja duša túžiť neprestáva.
Príď, sám k osamelému,
lebo hľa, som sám a ty to vieš.
Od všetkého si ma odlúčil
a samotára vo svete zo mňa urobil, príď!
Príď! Túžbou si sa vo mne stal
a sám si jej príčinou, ty Nedosiahnuteľný.
Príď, Dych môj a Život môj,
Útecha mojej duše, príď.
Príď, Radosť moja a Sláva moja
a Slasť nekonečná, príď.
Príď, Duchu Svätý, príčina mojej túžby po Bohu,
Nedosiahnuteľnom,
ako túžba vo mne prebývaš.
   (Simeon, nový teológ)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie slovo
Mt 6,19-21:
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Mt 19,16-23: Bohatý mladík.
Mt 6,31-34: Dôvera v Božiu prozreteľnosť.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. augusta 1992:
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, v ktorom je veľa hriechu a ve­ľa toho, čo nie je dobré. Preto, moje drahé deti, otvorte sa mi úplne, aby som vás všetkých mohla lepšie viesť k tej obdi­vuhodnej láske Boha Stvoriteľa, ktorý sa vám deň čo deň zjavuje. Som s vami a chcem vám zjaviť a ukázať Boha, kto­rý vás miluje. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Aby sme sa vyprázdnili zo seba samých, je potrebné, aby sme deň čo deň sebe odumierali. To znamená: zriekli sa užívania schopností svojej duše a zmyslov svojho tela, akoby nám nepatri­li, počúvať, akoby sme ani nepočuli, užívať veci tohto sveta tak, ako by sme ich ani neužívali (pórov. 1 Kor 7, 31). Sv. Pavol to­mu hovorí: „Každý deň zomieram“ (1 Kor 15, 31). Ak pšeničné zrnko zasiate do zeme neodumrie, splynie so zemou a nevydá ni­jakú úrodu (Jn 12, 24). Ak neumrieme sebe samým, ak nás naj­svätejšie skutky zbožnosti nepovedú k tejto nevyhnutnej a plodnej smrti, neprinesieme nikdy hodnotné ovocie a naša zbožnosť vy­znie naplano. Všetka naša dobročinnosť sa poškvrní seba láskou a svojvôľou, čo Bohu zoškliví i tie najväčšie obety a najlepšie skutky, akých sme schopní. A tak sa v hodine smrti objavíme s prázdnymi rukami, bez čností a zásluh a nebudeme mať ani is­kierky rýdzej lásky, danej iba dušiam, ktoré odumreli sebe a kto­rých život je s Kristom ukrytý v Bohu (porov. Kol 3, 3).
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Otec milosrdenstiev chcel, žeby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej matky, a tak ako žena prispela k smrti, aby prispela aj k životu… Nebeskému poslovi odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). A tak Mária… nehatená nijakým hriechom, z celého srdca prijala spasi­teľnú vôľu Božiu a celkom sa zasvätila ako služobnica Pánova osobe a dielu svojho Syna. Pod jeho vedením a spolu s ním sa z milosti všemohúceho Boha dala do služieb tajomstva vykúpe­nia. Preto svätí Otcovia právom usudzujú, že Mária nebola iba pasívnym nástrojom v rukách Božích, ale že spolupracovala na ľudskom spasení dobrovoľnou vierou a poslušnosťou.
(vieroučná konštitúcia Lumen gentium o Cirkvi, 56)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Žalm 131

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšené.
Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Ale ja som svoju dušu
upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
Dúfaj, Izrael, v Pána
odteraz až naveky.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 29.04.2020

Ďalej

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny