1. deň: Putovanie do Nazareta

Týždeň v Nazarete

1.deň: Putovanie do Nazareta

Zriecť sa ducha sveta
Zasvätenie nášho vlastníctva

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Duchu Svätý,
príď, radosť večná,
po tebe moja duša túžiť neprestáva.
Príď, sám k osamelému,
lebo hľa, som sám a ty to vieš.
Od všetkého si ma odlúčil
a samotára vo svete zo mňa urobil, príď!
Príď! Túžbou si sa vo mne stal
a sám si jej príčinou, ty Nedosiahnuteľný.
Príď, Dych môj a Život môj,
Útecha mojej duše, príď.
Príď, Radosť moja a Sláva moja
a Slasť nekonečná, príď.
Príď, Duchu Svätý, príčina mojej túžby po Bohu,
Nedosiahnuteľnom,
ako túžba vo mne prebývaš.
   (Simeon, nový teológ)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie slovo
Mt 6,19-21:
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. augusta 1992:
„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, v ktorom je veľa hriechu a ve­ľa toho, čo nie je dobré. Preto, moje drahé deti, otvorte sa mi úplne, aby som vás všetkých mohla lepšie viesť k tej obdi­vuhodnej láske Boha Stvoriteľa, ktorý sa vám deň čo deň zjavuje. Som s vami a chcem vám zjaviť a ukázať Boha, kto­rý vás miluje. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Aby sme sa vyprázdnili zo seba samých, je potrebné, aby sme deň čo deň sebe odumierali. To znamená: zriekli sa užívania schopností svojej duše a zmyslov svojho tela, akoby nám nepatri­li, počúvať, akoby sme ani nepočuli, užívať veci tohto sveta tak, ako by sme ich ani neužívali (porov. 1 Kor 7, 31). Sv. Pavol to­mu hovorí: „Každý deň zomieram“ (1 Kor 15, 31). Ak pšeničné zrnko zasiate do zeme neodumrie, splynie so zemou a nevydá ni­jakú úrodu (Jn 12, 24). Ak neumrieme sebe samým, ak nás naj­svätejšie skutky zbožnosti nepovedú k tejto nevyhnutnej a plodnej smrti, neprinesieme nikdy hodnotné ovocie a naša zbožnosť vy­znie naplano. Všetka naša dobročinnosť sa poškvrní sebaláskou a svojvôľou, čo Bohu zoškliví i tie najväčšie obety a najlepšie skutky, akých sme schopní. A tak sa v hodine smrti objavíme s prázdnymi rukami, bez čností a zásluh a nebudeme mať ani is­kierky rýdzej lásky, danej iba dušiam, ktoré odumreli sebe a kto­rých život je s Kristom ukrytý v Bohu (porov. Kol 3, 3).
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Otec milosrdenstiev chcel, žeby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej matky, a tak ako žena prispela k smrti, aby prispela aj k životu… Nebeskému poslovi odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). A tak Mária… nehatená nijakým hriechom, z celého srdca prijala spasi­teľnú vôľu Božiu a celkom sa zasvätila ako služobnica Pánova osobe a dielu svojho Syna. Pod jeho vedením a spolu s ním sa z milosti všemohúceho Boha dala do služieb tajomstva vykúpe­nia. Preto svätí Otcovia právom usudzujú, že Mária nebola iba pasívnym nástrojom v rukách Božích, ale že spolupracovala na ľudskom spasení dobrovoľnou vierou a poslušnosťou.
(vieroučná konštitúcia Lumen gentium o Cirkvi, 56)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Žalm 131

Pane, moje srdce sa nevystatuje,
moje oči nehľadia povýšené.
Neženiem sa za veľkými vecami
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Ale ja som svoju dušu
upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
Dúfaj, Izrael, v Pána
odteraz až naveky.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 29.04.2020

Ďalej

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny