2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

Týždeň v Nazarete

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

Zasvätenie našich zmyslov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý,
nad medový plást
a všetku inú sladkosť
sladší si mi.
Túžba a hlad
navždy vo mne pretrvá,
pretože nikdy
sa ťa nebudem môcť nasýtiť.
Požívam ťa ja?
Alebo ty mňa?
Neviem,
na dne srdca
oboje zdá sa pravdivé.
Žiadaš, aby som bol s tebou.
Ťažko mi to padne,
nechce sa mi prácu odložiť
a spočinúť ti v náručí.
Náleží mi vzdať ti vďaku, chválu a česť,
lebo v tom je večný život môj.
Cítim v sebe netrpezlivosť,
neviem, čím to je.
Keby som tak mohol
dosiahnuť jednotu s Bohom
a pritom si neprestajne robiť svoje,
zmĺkli by moje ponosy.
Nech Boh, čo pozná moje potreby,
pretvorí ma celkom podľa svojej vôle.
Celý sa jeho moci oddávam
a tak mocný zostávam i v trápení.
 (Jan van Ruysbroeck)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Mk 10,49-52Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.
Múd: 13,1-9: Byť schopný rozpoznať Boha v kráse stvorenia.
Mt 6,25-33: Dôvera v  Božiu prozreteľnosť.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1993:
„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste vo svo­jich srdciach prebudili lásku. Choďte do prírody a pozoruj­te, ako sa príroda prebúdza, to vám pomôže otvoriť si srdcia láske Boha Stvoriteľa. Chcem, aby ste prebudili lásku vo svojich rodinách, aby zavládla láska tam, kde je nepokoj a nenávisť. A keď budete mať vo svojich srdciach lásku, po­tom sa budete aj modliť. A nezabúdajte, drahé deti, že som s vami a pomáham vám svojou modlitbou, aby vám Boh dal silu milovať. Žehnam vás a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Kto sa takto dobrovoľne zasvätil a obetoval Ježišovi Kristovi skrze Máriu, nemôže už disponovať hodnotou ani jed­ného zo svojich dobrých skutkov. Každé utrpenie, všetky myš­lienky, slová a dobré skutky patria Márii, aby s nimi zaob­chádzala podľa vôle svojho Syna a na jeho väčšiu slávu. Táto závislosť však nijako neprekáža plneniu povinností životného sta­vu v súčasnosti, ani v budúcnosti.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Treba, aby veriaci prehĺbili sami v sebe i vo svojich komu­nitách tú „poslušnosť viery“, ktorej prvým a najžiarivejším príkladom je Mária. …Musia vyriešiť vážne vieroučné rozpory, týkajúce sa tajomstva Cirkvi, a jej služby a dakedy aj o Máriinej úlohe v diele spásy.
Prečo by sme nemali na ňu všetci spoločne pozerať ako na našu spoločnú Matku, ktorá sa prihovára za jednotu Božej rodiny a ktorá „kráča“ na čele dlhého sprievodu svedkov viery v je­diného Pána, Božieho Syna, ktorý sa počal v jej panenskom lone pôsobením Ducha Svätého?
Ikona Panny vo večeradle na modlitbách s apoštolmi v očaká­vaní Ducha: nemohla by sa stať znamením nádeje pre všetkých, ktorí si chcú v bratskom dialógu prehĺbiť svoju poslušnosť viery?
(Ján Pavol II., Redempíoris Mater, 29, 30, 35)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Antifóna

Tam v Nazarete viem, Panna najmúdrejšia,
hoc‘ žiješ chudobne, netúžiš mať viac.
Extázy, zázraky, nie, ani jedno z nich
nezdobí život tvoj, Pani vyvolených!…
A preto všetci tí, čo pre svet ničím sú,
môžu tak bez obáv k tebe zdvihnúť zrak svoj.
S láskou ich povzbudíš a dodáš istotu,
že nebom sa skončí aj ich životný boj.
 (sv. Terézia z Lisieux, báseň  Pourquoije ťaime, ô Márie“- Prečo ťa milujem, Mária)

Žalm 122

Zaradoval som sa, keď mi povedali:
„Pôjdeme do domu Pánovho.“
 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
Jeruzalem je vystavaný ako mesto
spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove,
aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice,
stolice domu Dávidovho.
Pre Jeruzalem proste o pokoj:
„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb
a istota v tvojich palácoch.“
Kvôli svojim bratom a priateľom
budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“
Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o šťastie pre teba.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

1. deň: Putovanie do Nazareta

Ďalej

3. deň: Chudoba v duchu