„V Škole Panny Márie“

Milí priatelia, 

vstúpme do školy Panny Márie. Kráčajme cestou svätosti, ktorou nás už viac ako 40 rokov vedie v Medžugorí. 

Každý deň vám ponúkame vypočuť si krátku audio nahrávku s posolstvom Panny Márie a krátkou modlitbou.

Môžete sa pridať do skupiny „V Škole Panny Márie“ na Viber kliknutím na link : 

Viber:

WhatsApp :

https://chat.whatsapp.com/L7ZZ35wZ2yn9DBZXWJTy4c

a každé ráno vám príde nahrávka.

Svetlo Máriino

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 29. deň

Link na video:    https://youtu.be/fqfxIcjo8j4

29. DEŇ – MÁRIINA MODLITBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.                                               

Lk 1, 46 -48

Mária sa modlí: „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

ZAMYSLENIE

Z Máriinho srdca a pier vychádza jej modlitba, ktorou oslavuje a chváli Pána. Celý jej život je oslavou a chválou Pána. Je našou učiteľkou modlitby. Matkou, ktorá pozná silu modlitby. Preto nás neustále volá k modlitbe a modlí sa s nami a za nás.
Máriina modlitba je chválospev i boj za naše duše. Modlitba s ňou koná zázraky.
Pomôž nám Mária zastaviť sa, neponáhľať sa, rozlišovať a uvedomiť si, že veľa od toho, čo sa stane závisí od našich modlitieb.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (11. december 1986). 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla modliť sa viac. Modlime sa s ňou za uskutočnenie jej plánov pokoja.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 28. deň

Link na video:   

https://youtu.be/9OiWqd9gnco

28. DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

 

Evanjelista Matúš píše:      Mt 2, 13 – 15

Po odchode troch mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zahubil.“  A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ 

ZAMYSLENIE

Mária je poslušná, hoci všetkému nerozumie. Je poslušná pod krížom, poslušne prijíma novú úlohu a tou je: byť matkou, matkou Cirkvi.

Na rozdiel od neposlušnej Evy, ktorá rodí smrť, Mária rodí život. Takto Mária ukazuje všetkým ženám, a teda aj všetkým veriacim, čo koná jej pravá poslušnosť – prináša Boha, je plodná, šíri okolo seba dobro a koná dobro. Mária nás oduševňuje svojou dokonalou poslušnosťou vôli nebeského Otca.
Poslúchnuť teba, Mária, znamená, urobiť všetko, čo nám povie Ježiš.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Chcem vás deň čo deň zaodievať svätosťou, dobrotou, poslušnosťou a Božou láskou, aby ste boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a prežívajte moje posolstvá! Chcem vás viesť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (24.október 1985).

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla byť poslušným urobiť všetko čo nám povie Ježiš v dnešnom Evanjeliu.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 27. deň

Link na video:  

  https://youtu.be/JN7SPARb-dc

27. DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.                                            

Evanjelista Lukáš píše:   (Lk 14,  25–27. 33)

S Ježišom išli veľké zástupy, obrátil sa a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

ZAMYSLENIE

Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a to je zrieknuť sa seba samého. Svoju vôľu úplne podriadila Božej vôli. To znamená, že Božiu vôľu žila ako svoju vlastnú. Pre ňu, pokornú služobnicu Pána, urobil Pán veľké veci a skutky, pretože nemala nič, čo by jej patrilo. V tom spočíva veľkosť jej chudoby, ktorá priťahuje nebo.
Mária, uč nás, nezhromažďovať si poklady na zemi, nemať nič a predsa vedieť, že nám všetko patrí. Vypros nám dôveru, že náš milujúci Otec sa o všetko postará.

POSOLSTVO

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“ (18. marec 2016)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla zriekať sa toho, čo máme radi. Nájdime okolo seba chudobných a obdarujme ich materiálne, duchovne.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 26. deň

Link na video:  https://youtu.be/2INLnqkfxuM

26.DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Evanjelista Lukáš píše:   Lk 1, 28-31

Anjel prišiel k Márii a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“

ZAMYSLENIE

Anjel Gabriel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Je plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré nepozná  sebectvo, a preto je schopné pravdivo milovať.
Mária nám ukazuje cestu svojim príkladom čistoty srdca. Odporúča nám prostriedky: modlitbu, pôst, častú spoveď, Sväté písmo a Eucharistiu, aby sme mohli vidieť Boha v blížnych, a slúžiť mu s čistým srdcom ako Ona. Len čisté srdce, nezaťažené hriechom, sa môže otvoriť a iba úprimné oči môžu vidieť cestu, ktorou nás chce viesť Mária ku Kristovi.

POSOLSTVO

„Drahé deti, aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna, musíte mať čisté a pokorné srdcia. Nemôžete pomôcť, aby sa môj Syn narodil a kraľoval v srdciach tých, ktorí ho nepoznajú, ak nekraľuje – ak nie je kráľom vo vašom srdci. Ja som s vami. Kráčam s vami ako matka. Klopem na vaše srdcia. Nemôžu sa otvoriť, lebo nie sú pokorné. Modlím sa a modlite sa aj vy, deti moje milované, aby ste mohli môjmu Synovi otvoriť čisté a pokorné srdcia a prijať dary, ktoré vám prisľúbil. Vtedy budete vedení láskou a mocou môjho Syna. Vtedy budete mojimi apoštolmi, ktorí všade okolo seba šíria ovocie Božej lásky. Z vás a prostredníctvom vás bude pôsobiť môj Syn, pretože budete jedno. Po tom túži moje materinské srdce, po jednote všetkých mojich detí skrze môjho Syna. S veľkou láskou žehnám a modlím sa za vyvolených môjho Syna, za vašich pastierov. Ďakujem vám.“  (2. január 2014)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes preverujme svoje úmysly, prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla mať vždy čisté, úprimne úmysly.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 25. deň

Link na video:    https://youtu.be/p6wZxg1a3Bo

25. DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Svätý Pavol píše:    Rim. 8, 28 – 30
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho
rozhodnutia.  Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

ZAMYSLENIE
Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky každodennej námahy, povinností i opakovania. Prešli dlhé roky.
Živý a svieži  zážitok  Zvestovania sa dávno vytratil a ostala len spomienka.
Mária vo svojom srdci zachovávala všetky slová, udalosti a odovzdala sa Bohu až po záverečné ÁNO pod krížom svojho Syna, ktoré vyslovila v mene celého ľudstva.
Mária, ďakujeme ti za tvoju trpezlivosť v čakaní na náš návrat k Bohu. Vypros nám dar trpezlivosti v znášaní bolesti i v práci nad svojím obrátením. Chceme sa ti podobať.

POSOLSTVO
„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom a aby vaše duše boli čisté. Aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Aj ja som sa prechádzajúc pozemským časom radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Pozerajúc na neho prežívajte život s láskou. Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“ (18. marec 2017)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes preverujme svoje úmysly, prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla mať vždy čisté úprimné úmysly.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 24. deň

Link na video:    https://youtu.be/_i-W0j9bY2g

24. DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ (5.8.2023)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Svätý Pavol píše:  Rim. 7, 22 – 27

 Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.
A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

ZAMYSLENIE

Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu, dokonca aj vtedy, keď zavládla tma a bolesť.
Na ceste viery a nádeje sa nesmieme nikdy vzdať, pretože nedorozumenia, nesprávne odsúdenia, strachy, neustále pády a sklamania nás každým dňom sprevádzajú na ceste svätosti. S ťažkosťami však vstupuje do života človeka aj Božia pomoc.
Matka nádeje nás oduševňuje svojim príkladom a žiari nám ako jasná hviezda i v tejto temnej noci dnešnej doby. Mária, svojou nádejou otvor naše srdcia pre Ježiša, aby bol on našou jedinou nádejou. Pomôž nám byť tvojimi vystretými rukami lásky pre všetkých, ktorí sa stratili, a nemajú viac nádej.

POSOLSTVO

„Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, nie ste sami, ja som s vami. Prosím vás, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby v každej chvíli mali lásku, aby s láskou konali pre môjho Syna, skrze neho a na jeho pamiatku. Ďakujem vám. “         2.apríl 2016

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes zriekajme sa strachu a prosme za dar pevnej nádeje pre tých, ktorý ju stratili.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 23. deň

Link na video:        https://youtu.be/JCtBrIpzqnw

23. DEŇ –  MÁRIINA VIERA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty. 

Evanjelista Lukáš píše: Lk 1,42-45

Alžbeta zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A  blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!”

ZAMYSLENIE
Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom lone. Panna Mária, ako nás učí Cirkev, napredovala na ceste viery a zachovala si svoje zjednotenie so Synom až do chvíle pod krížom. Máriinej ceste viery je známy i meč, ktorý preniká dušu. Cesta jej viery pokračuje chodníkmi vyhnanstva do Egypta a vnútornou tmou, keď Mária „nerozumie“ správaniu sa dvanásťročného Ježiša v chráme a aj napriek tomu zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Vrcholom Máriinho putovania vo viere je Golgota, kde so svojím Synom prežívala jeho utrpenie na kríži. Ona určitým spôsobom zomiera s ním a otvára sa vzkrieseniu, aby sa stala Matkou Cirkvi.

POSOLSTVO
„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že ani jedno Božie stvorenie nebude zatratené, ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode, tam, kde prídu všetky moje deti a kde sa všetko vracia. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou pohládzam vaše duše. Ďakujem vám.“ (18. marec 2018) 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla prežívať naše vnútorne utrpenia tak ako Ona s vierou a odovzdanosťou do rúk nebeského Otca.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 22. deň

Link na video:       https://youtu.be/Q5tXYauqVAc

22. DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 1,39-40
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“

ZAMYSLENIE
Mária nemyslí na seba, ale na druhých. Jej láska k blížnym sa prejavuje v namáhavej ceste, ktorú musela prejsť pešo, asi tri-štyri dni, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola v požehnanom stave, tak ako jej zjavil anjel Gabriel.
Mária, v tebe sa Božia láska stala človekom. S tebou voláme: „Božia láska príď, daj sa nám spoznať“. Mária, pomôž nám zastaviť sa pred každou tvárou človeka a v jeho očiach vidieť Ježiša. Ak v nich uvidíme radosť, uč nás radovať sa, ak je v nich bolesť, pomôž nám ju odohnať nežnosťou a dobrotou. Učíš nás, že bez lásky sme stratení i to, že láska jediná má moc konať zázraky.

POSOLSTVO
 „Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, bez lásky nemôžete žiť ani s Bohom ani s bratom. Preto vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božej láske, ktorá je preveľká a otvorená pre každého z vás. Boh ma z lásky k človeku poslal medzi vás, aby som vám ukázala cestu spásy, cestu lásky. Ak nemilujete najprv Boha, nebudete môcť milovať ani blížneho, ani toho, koho nenávidíte. Preto, deti moje, modlite sa a prostredníctvom modlitby objavíte lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla nemyslieť na svoje potreby ale zaoberať sa potrebami blížnych.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 21. deň

Link na video:   https://youtu.be/pcwYcRCFWHQ

21.DEŇ – Máriina pokora

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 1, 48-50
Mária povedala: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

ZAMYSLENIE
„Máriina dokonalá pokora nepochádza z pohľadu na seba, ale z pohľadu na Boha. Mária si uvedomuje veľkosť, svätosť a dar Božej lásky, preto je pokorná a odovzdaná Bohu až do konca. Pokora nemá nič spoločné so slabosťou ani s ponižovaním seba samého. Pokora je v skutočnosti pravda. Ak poznáme seba a svoje vlastné slabosti, pomôže nám to správne budovať náš vzťah k sebe, k Bohu a k druhým. Ak sme si vedomí všetkého, čo Boh urobil pre nás, a ak si uvedomíme, že všetko je Jeho darom, potom neexistuje dôvod na chvastanie sa. A to je pokora.“
páter Ljubo Kurtovič

POSOLSTVO 
„Drahé deti! V tomto svätom čase radostného očakávania Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske. Ďakujem vám, drahé deti. “          

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu za dar pokory, aby nám pomohla spoznávať seba samého v pravde.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
AMEN

 

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 20. deň

Link na video:   https://youtu.be/hg2dxjUOwAA      

20. DEŇ – KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Zjv 11, 19a. 12, 1

„A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy.“

„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“

ZAMYSLENIE

Mária je pre nás všetkých znamením z neba. Je kráľovnou neba i zeme. Prichádza medzi nás ako kráľovná pokoja, ktorá nám prináša Ježiša, pripomína nám jeho slová, vystríha nás pred nástrahami zla a upozorňuje na pokoj, ktorý musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi nami navzájom.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Deti moje, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Pannu Máriu, kráľovnú neba i zeme, aby sa stávala kráľovnou našich sŕdc, našich životov, našich rodín, našich farností i nášho Slovenska.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 19. deň

Link na video:  https://youtu.be/JXekRIHjd8w   

19. DEŇ – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 14, 2-6

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“  Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

ZAMYSLENIE

Panna Mária je hviezdou, ktorá nás bezpečne vedie do prístavu večnosti a žiari na ceste do neba. Prosme ju, aby sme vedeli tak ako ona prijať Ježišovo pozvanie k novému životu.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2020

„Drahé deti! Počúvam vaše úpenlivé prosby a modlitby a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Deti moje, vráťte sa k modlitbe a otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a kráčajte cestou obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás objavil radosť života. Deti moje, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária, uč nás dnes túžiť po nebi a nebáť sa svätosti života.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 18. deň

Link na video:     https://youtu.be/RIg7tPjzpcM

18. DEŇ – JEŽIŠ ZOSIELA DUCHA SVÄTÉHO

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Sk 2, 1-4

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

ZAMYSLENIE

Panna Mária sa modlila s prvotnou Cirkvou a čakala na Ducha, ktorého Ježiš prisľúbil. Tešiteľa, Posvätiteľa, posilu, pomocníka a najmä Lásku, ktorú potrebovali. Aj my dnes veľmi potrebujeme dary, ovocie aj charizmy Ducha Svätého, aby sme mohli zakúsiť jeho silu a moc.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2014

Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti prežívate v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes sa spolu s Máriou pomodlíme desiatok posvätného ruženca s prosbou o Ducha Svätého, aby sme spoznali Boží plán pre nás.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 17. deň

Link na video:  https://youtu.be/REGKY5kUcGQ 

17. DEŇ – JEŽIŠ VYSTÚPIL DO NEBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 24, 50-52

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

ZAMYSLENIE

Ty si nám, Ježišu, sľúbil, že budeš s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Daj nech si to uvedomujeme, najmä v ťažších chvíľach. Pomôž nám, Ježišu, zostať s tebou, aby si aj cez nás priťahoval k sebe iných lanami lásky.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 1989

„Drahé deti! Dnes vás pozývam na cestu svätosti. Modlite sa, aby ste pochopili krásu a veľkosť tejto cesty, kde sa vám všetkým zvláštnym spôsobom zjavuje Boh. Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému, čo Boh koná skrze vás a aby ste vo svojom živote mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná prostredníctvom každého jednotlivca. Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária, pomôž nám dnes hľadať a nachádzať laná lásky, cez ktoré chce Boh priťahovať svoje milované deti.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 16. deň

Link na video:    https://youtu.be/M30ZpHqepdk    

16. DEŇ – JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 24, 2-7

Ženy našli kameň od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 

ZAMYSLENIE

V tvojom Vzkriesení Ježišu vidíme zmysel všetkých našich sĺz, modlitieb a krížov. Všetko bolo zničené na kríži a zostalo pochované v hrobe, ale ty si vstal a žiješ s oslávenými ranami. Daj nám milosť, Ježišu, aby sme žili náš každodenný život osvietený tvojou Veľkou nocou.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2018

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš nový život. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v pokušeniach života boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a zmŕtvychvstaním dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech prebýva radosť a pokoj. A dosvedčujte radosť, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „ 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes sa spolu s Máriou pomodli za šíriteľov kultúry života.

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 15. deň

Link na video:

https://youtu.be/AR_v8j8ut78

15. DEŇ – JEŽIŠ JE UKRIŽOVANÝ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 19, 28-30

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ 

Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

ZAMYSLENIE

Ježišu, keď si visel na kríži mal si silu modliť sa: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Prosíme ťa Ježišu o milosť odpustenia a zmierenia, aby sme mohli zakúsiť slobodu od zla.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2013

„Drahé deti, v týchto nepokojných časoch vás nanovo pozývam ísť za mojím Synom, nasledovať ho. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám byť opäť Božími deťmi, nanovo môcť volať nebeského Otca: „Otče!“ Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária spolu s tebou chceme dnes zotrvať na chvíľu v poklone Ježišovi na kríži.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 14. deň

Link na video:

https://youtu.be/YBBLYVyjick 

  1. DEŇ – JEŽIŠ NESIE KRÍŽ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 19, 17-19

 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“

ZAMYSLENIE

Ježišu ty si povedal: Kto chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pomôž nám, Ježišu, prijať s láskou kríže, ktoré nemôžeme a nevieme zmeniť. Daj nám milosť niesť ich spolu s tebou.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2013

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária priprav nás na chvíle, keď bude potrebné objať svoj kríž a prijať ho.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.